Transformaties in de woningvoorraad, 2021HJ2 en 2022Q1

Staafdiagram

Erratum:

Bij verwerking van de woningtransformaties in het derde kwartaal van 2022 is een onvolledigheid in de verwerking van de registraties ontdekt, dat ook eerder in 2021 en 2022 speelde. Hierdoor is er sprake van een onderschatting in het eerder gepubliceerde aantal woningtransformaties in 2021 en 2022. De exacte omvang van de onderschatting is nu nog niet bekend, op het moment dat dit wel bekend is zullen de cijfers in deze publicatie worden aangepast.
De tabel geeft het (voorlopige) aantal woningtransformaties voor het tweede halfjaar van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 weer.
De tabel geeft inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. De gegevens zijn uitgesplitst naar provincie, coropgebied, gemeentegrootte en de vier grootste gemeenten (G4).

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).