Transformaties in de woningvoorraad, 2021HJ2 en 2022Q1

Staafdiagram
De tabel geeft het (voorlopige) aantal woningtransformaties voor het tweede halfjaar van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 weer.
De tabel geeft inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. De gegevens zijn uitgesplitst naar provincie, coropgebied, gemeentegrootte en de vier grootste gemeenten (G4).

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).