Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2022

Inwoners per verzorgingsgebied van rioolwaterzuiveringsinstallaties, met verdeling naar Veiligheidsregio en gemeente, cijfers per 1-1-2022.

De waterschappen zijn in Nederland verantwoordelijk voor de zuivering van ingezameld rioolwater. De 21 waterschappen beheren in totaal 313 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI, stand per 1-1-2022). Daarnaast zijn er twee private rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De inzameling van dat afvalwater gaat via rioolstelsels die in beheer zijn van de gemeentes. In samenwerking met de waterschappen heeft het CBS de aantallen inwoners bepaald die woonachtig zijn binnen het verzorgingsgebied van elke rioolwaterzuiveringsinstallatie, via koppeling van kaarten van de verzorgingsgebieden met gegevens over de regionale verspreiding van de bevolking.
De gegevens worden door het RIVM gebruikt om de metingen van Corona-virusresten in rioolwater per rioolwaterzuivering om te rekenen naar aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners.

Toelichting berekening

Deze publicatie bevat definitieve inwoner- en locatiegegevens per 1 januari 2022. De begrenzing van de verzorgingsgebieden kent nog een geringe overlap van gebieden en is daarmee een voorlopige begrenzing. Hier zijn 603 inwoners bij betrokken.

De gemeentelijke herindeling van Amsterdam en Weesp per 24 maart 2022 is verwerkt.