Industrie en energie

Aanvullend statistisch onderzoek

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor woningen uitgesplitst naar woningtype, oppervlakte, bouwjaar, energielabel en aanwezigheid van zonnestroominstallatie.

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin funderend onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) plaatsvindt is opgenomen, 2018

De integrale methode gaat uit van de totale (hernieuwbare plus niet hernieuwbare) elektriciteitsproductie in verhouding tot de aan elektriciteit toegerekende inzet van aardgas, kolen en kernenergie. Elektriciteit uit afvalverbrandingsinstallaties en restgassen wordt niet meegenomen.

Factsheet circulaire economie (kringloopeconomie) in Zuid-Holland

Verkenning naar het gebruik van secundaire (gerecyclede) materialen in het productieproces.

Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen, het aantal installaties en een berekening van de opgewekte zonnestroom gebaseerd op lokale zoninstraling voor bedrijven en particuliere woningen voor het jaar 2018.

Tabel met de binnenlandse productie, import, export en binnenlands verbruik van vaste biomassa voor energie.

Regionale indeling in het kader van het klimaatakkoord.

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Aantal adressen niet-woningen met elektriciteit- en/of gasaansluiting naar energielevering per sector en per gemeente, 2018.

De tabellen bevatten de levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven en andere utiliteitsgebouwen per wijk.

Maatwerktabellenset waarin het gas- en elektriciteitsverbruik van woningen in Veenendaal wordt uitgesplitst naar woningkenmerken en buurten, 2018

In de tabel worden de aansluitingen van mestvergistingsinstallaties ingedeeld naar activiteit van de juridisch eigenaar.

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met windturbines.

De gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2018 aan groepen van woningen (naar woningkenmerken en aantal bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit.

Kenmerken van woningen en huishoudens en het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik voor aardgasvrije proeftuinen.

Tabel met het aantal en vermogen van windturbines per provincie en RES-regio eind 2018. RES-regio is een regionale indeling die voor het ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie is afgesproken. Windturbine, windmolen, windenergie, energie, Klimaatakkoord, RES-regio

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Tabellen met het aantal industriële bedrijven met verbruik van elektriciteit en aardgas in 2017 naar belastingschijf.

De in de tabel gepubliceerde aantallen geven inzicht in hoeveel bedrijven en instellingen per gemeente en per sector in de verbruiksklasse middelgroot of groot vallen.

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor appartementen, hoekwoningen en tussenwoningen.

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeenten in Noord-Brabant, 2017

In deze maatwerktabel staan cijfers over zonnepanelen en gas- en elektriciteitsaansluitingen van woningen per gemeente in de provincie Zuid-Holland.

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Tabellen over het verbruik van elektriciteit en aardgas in 2016 uitgesplitst naar de verbruiksschijven van de energiebelasting inclusief een toelichting.

Energietransitie Provincie Limburg: opgesteld vermogen zonnestroom, aardgasverbruik en energieverbruik, 2010-2017.

Deze dataset bevat gemiddelde leveringen van aardgas en elektriciteit aan woningen en bedrijven per postcode6 gebied.

Tabel met de in- en uitvoerwaarde van aardgas in de periode 2000-2018.

Tabel met hoeveelheden en energie-inhoud van mest en van co-producten die voor de winning van biogas vergist zijn in vergistingsinstallaties.

Tabel met eindverbruik van energie uit aardwarmte, biomassaketels voor warmte bij bedrijven en biogas naar provincie in 2014-2017.

Data over de duurzaamheid volgens ISO 37120 richtlijn

Oppervlakte en aantal gebouwen in de dienstensector naar gebouwtype en economische sector, 2017.Deze zijn berekend op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Dataland en de Klantenbestanden energie ten behoeve van de Klimaat en Energie Verkenning.

Recente ontwikkelingen emissie-intensiteit van de Nederlandse industrie.

Tabel met bijgeplaatst vermogen zonnestroom uitgesplitst naar sector, groot- en kleinverbruik (uitgesplitst naar klasse van netto levering van elektriciteit), 2013-2017**

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Invoer, uitvoer, import, export, hout, verbruik

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met windturbines.

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met biogas van mestvergistingsinstallaties.

Biomassa, landbouw, industrie, energiebedrijven, vermogen, aantal, megawatt, kilowatt

Energieverbruik van panden waarin langdurige zorg plaatsvindt, uitgesplitst naar kenmerken van het pand, 1 januari 2018

Deze tabel toont het percentage huishoudens dat in 2017 is overgestapt van energieleverancier. Hierbij is de leverancier van elektriciteit gebruikt, zodat in gebieden met stadsverwarming (met een vaste leverancier) geen vertekening van het beeld ontstaat.

Elektriciteitsproductie, warmte, warmtekrachtkoppeling, CO2, ETS

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2016 Aardwarmte, biomassa, biogas, terajoule, hernieuwbare energie, duurzaam

Rapport over de analyse en resultaten van de District Heating Questionnaire voor Eurostat

Subsidieregeling, duurzame (hernieuwbare) energie, warmtepompen, biomassa en zonnewarmte.

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Opgesteld vermogen zonnepanelen bij woningen en bedrijven, gemeenten, 2017

Opgesteld vermogen zonnepanelen bij woningen en bedrijven, gemeenten, 2016

Dit rapport bespreekt de mogelijkheden om de effecten van circulariteit te meten.

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2016

Experimentele cijfers over biobased productie in Nederland op basis van PRODCOM.

Het vermogen en de elektriciteitsproductie van zonnestroomsystemen.

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Tabel met aantallen en vermogens van houtketels voor warmte bij bedrijven naar sector en naar grootteklasse eind 2016.

binnenlandse productie, import, export en binnenlands verbruik van vaste biomassa voor energie.

Maatwerktabellen over woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld.

Een dashboard waarin de sector delfstoffenwinning vergeleken wordt met andere sectoren.

Gas en elektriciteitsverbruik woningen 2016

Energiebesparingspotentie onder koopwoningen

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Bodemenergie, grondwater, hernieuwbare energie, debiet

Elektriciteit, zonnepanelen, landbouw, diensten, huishoudens, stroom, zon, photovoltaïsch, vermogen, wattpiek

Invoer, uitvoer, import, export, hout, verbruik

Biomassa, landbouw, industrie, energiebedrijven, vermogen, aantal, megawatt, kilowatt

Exportaandeel voor Chemische Industrie en Rubber- en Kunststofproductindustrie, Limburg.

De systemen zijn uitgesplitst naar grootte van het collectoroppervlak en type van de systemen.

Het collectoroppervlak van de zonnewarmtesystemen is uitgesplitst naar de sectoren.

Cijfers over warmtepompen die gebruik maken van de relatieve warmte in de bodem.

Cijfers over waterpompen die gebruik maken van de relatieve warmte in de buitenlucht.

Aanschafkosten van zonnepanelen waarvoor belastingkorting is aangevraagd via de Energie-investeringsaftrekregeling (EIA) in de periode 2008-2014.

Verdeling elektriciteitsproductie gasmotoren in glastuinbouw. Cijfers per provincie en per gemeente in 2014.

Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, uitgesplitst naar sector en naar type systeem in de jaren 2013 en 2014.

Bijgeplaatst aantal warmtepompen en de capaciteit hiervan (thermische vermogen) met gebruik van buitenluchtwarmte 2011-2014*

Bijgeplaatst aantal warmtepompen en de capaciteit hiervan (thermisch vermogen) met gebruik van ondiepe bodemwarmte, 2010-2014*

Bij de productie van elektriciteit wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, wat leidt tot emissies van CO2. Voor evaluatie van energie- en klimaatbeleid is het nuttig om de productie en/of het verbruik van elektriciteit om te rekenen naar fossiel energieverbruik en CO2-emissie.

Voor nationale doeleinden wordt het verbruik van hernieuwbare energie uitgerekend volgens de substitutiemethode en uitgedrukt in vermeden verbruik van fossiele primaire energie (Protocol Monitoring Duurzame Energie, AgentschapNL 2010). Uitkomsten van berekeningen volgens deze methode zijn te vinden op StatLine. In Europees verband is een andere methode leidend: de bruto-eindverbruik methode (Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie uit 2009). Bijgaande tabel geeft het aandeel hernieuwbare energie volgens deze bruto-eindverbruikmethode. Meer informatie over beide methoden is te vinden in de publicatie Hernieuwbare Energie in Nederland 2009 op de CBS-site.

Voor nationale doeleinden wordt het verbruik van duurzame energie uitgerekend volgens de substitutiemethode en uitgedrukt in vermeden verbruik van fossiele primaire energie (Protocol Monitoring Duurzame Energie, SenterNovem 2006). Uitkomsten van berekeningen volgens deze methode zijn te vinden op StatLine. In Europees verband is een andere methode leidend: de bruto eindverbruik methode (Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie uit 2009). Bijgaande tabel geeft het aandeel duurzame energie volgens deze bruto eindverbruikmethode. Meer informatie over beide methoden is te vinden in de publicatie Duurzame Energie in Nederland 2008 op de CBS-site.