Industrie en energie

Aanvullend statistisch onderzoek

Energietransitiematrix Oost-Gelderland, 2018

Indicatoren voor de energietransitie voor gemeenten, wijken en buurten in Oost-Gelderland: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen en energierekening.

Aardgas data KEV

Maandelijkse aardgasdata voor de KEV uitgesplitst naar sector

Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2019*

De gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2019 aan groepen van woningen (naar woningkenmerken en aantal bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit.

Energieverbruik retailvastgoed, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van retailvastgoed op laag regionaal niveau wordt weergegeven, 2018

Houtketels voor warmte bij bedrijven 2017-2019

Tabel met aantallen en vermogens van houtketels voor warmte bij bedrijven naar sector en naar grootteklasse 2017-2019.

Hernieuwbaar op land naar RES-regio, 2018 en 2019

Opgesteld vermogen en elektriciteitsproductie van hernieuwbare energie op land naar RES-regio, 2018 en 2019. In het kader van het klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in 30 RES-regio’s.

Wekelijks gasverbruik industrie per sector

Gasverbruik van de Nederlandse industrie berekend per week en per sector.

Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2018

Levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven, per bedrijventerrein en gemeenten in Noord-Brabant, 2017-2018

Energietransitiematrix Schagen deel 1: basisindicatoren

Indicatoren voor energietransitie voor wijken en buurten in Schagen: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen, energierekening.

Hernieuwbare energie-installaties bij woningen

Verkenning waarin is gekeken in hoeverre de ISDE-gegevens gebruikt kunnen worden om de aanwezigheid van energie-installaties bij woningen te identificeren. Klimaatakkoord, RES, VIVET, Warmtepompen.

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2018

In de tabel wordt het bruto eindverbruik van energie uit enkele hernieuwbare bronnen uitgesplitst naar provincie en verbruikscategorie.

Marktprijzen Energie

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Gebouwenmatrix 1-1-2018 en 1-1-2019

Oppervlakte en aantal gebouwen in de dienstensector naar gebouwtype en economische sector, op 1 januari 2018 en 1 januari 2019.Deze zijn berekend op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Dataland en de Klantenbestanden energie ten behoeve van de Klimaat en Energie Verkenning.

Energielevering woningen naar energielabel en PV, 2018

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor woningen uitgesplitst naar woningtype, oppervlakte, bouwjaar, energielabel en aanwezigheid van zonnestroominstallatie.

Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin funderend onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) plaatsvindt is opgenomen, 2018

Rendement en CO2-emissie elekrtriciteitproductie 2018

De integrale methode gaat uit van de totale (hernieuwbare plus niet hernieuwbare) elektriciteitsproductie in verhouding tot de aan elektriciteit toegerekende inzet van aardgas, kolen en kernenergie. Elektriciteit uit afvalverbrandingsinstallaties en restgassen wordt niet meegenomen.

Circulaire economie in Zuid-Holland

Factsheet circulaire economie (kringloopeconomie) in Zuid-Holland

Vooronderzoek Inzet Secundaire Materialen

Verkenning naar het gebruik van secundaire (gerecyclede) materialen in het productieproces.

Productie van zonnestroom op regionaal niveau in 2018

Deze tabel bevat cijfers over het opgestelde vermogen aan zonnepanelen, het aantal installaties en een berekening van de opgewekte zonnestroom gebaseerd op lokale zoninstraling voor bedrijven en particuliere woningen voor het jaar 2018.

Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2018

Tabel met de binnenlandse productie, import, export en binnenlands verbruik van vaste biomassa voor energie.

Aantal adressen niet-woningen naar energielevering 2018

Aantal adressen niet-woningen met elektriciteit- en/of gasaansluiting naar energielevering per sector en per gemeente, 2018.

Energielevering aan bedrijven en instellingen per wijk

De tabellen bevatten de levering van elektriciteit en aardgas aan bedrijven en andere utiliteitsgebouwen per wijk.

Energieverbruik van woningen in Veenendaal, 2018

Maatwerktabellenset waarin het gas- en elektriciteitsverbruik van woningen in Veenendaal wordt uitgesplitst naar woningkenmerken en buurten, 2018

Elektriciteitsproductie mestvergisters 2018

In de tabel worden de aansluitingen van mestvergistingsinstallaties ingedeeld naar activiteit van de juridisch eigenaar.

Elektriciteitsproductie windturbines 2018

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met windturbines.

Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2018

De gemiddelde aardgas- en elektriciteitsleveringen in 2018 aan groepen van woningen (naar woningkenmerken en aantal bewoners) die hoofdzakelijk in hun energie voorzien met aardgas en elektriciteit.

Kenmerken wijken waarin proeftuinen liggen, 2016-2017

Kenmerken van woningen en huishoudens en het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik voor aardgasvrije proeftuinen.

Aantal en vermogen van windturbines per RES-regio

Tabel met het aantal en vermogen van windturbines per provincie en RES-regio eind 2018. RES-regio is een regionale indeling die voor het ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie is afgesproken. Windturbine, windmolen, windenergie, energie, Klimaatakkoord, RES-regio

Energieverbruik zorgvastgoed, 2017

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Aantal bedrijven naar energiebelastingschijf

Tabellen met het aantal industriële bedrijven met verbruik van elektriciteit en aardgas in 2017 naar belastingschijf.

Midden- en grootverbruik van elektriciteit en gas, 2017

De in de tabel gepubliceerde aantallen geven inzicht in hoeveel bedrijven en instellingen per gemeente en per sector in de verbruiksklasse middelgroot of groot vallen.

Gemiddelde aardgas- en elektriciteitslevering woningen

Deze tabellen tonen de verdeling van de aardgas- en elektriciteitsleveringen van het openbare net in 2018 voor appartementen, hoekwoningen en tussenwoningen.

Datakamp Den Haag, 2019

In deze maatwerktabel staan cijfers over zonnepanelen en gas- en elektriciteitsaansluitingen van woningen per gemeente in de provincie Zuid-Holland.

Marktprijzen Energie

In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2

Elektriciteit en aardgas naar energiebelastingschijf

Tabellen over het verbruik van elektriciteit en aardgas in 2016 uitgesplitst naar de verbruiksschijven van de energiebelasting inclusief een toelichting.

Energietransitie Provincie Limburg, 2010-2017

Energietransitie Provincie Limburg: opgesteld vermogen zonnestroom, aardgasverbruik en energieverbruik, 2010-2017.

Energielevering aan woningen en bedrijven naar postcode

Deze dataset bevat gemiddelde leveringen van aardgas en elektriciteit aan woningen en bedrijven per postcode6 gebied.

In- en uitvoerwaarde van aardgas

Tabel met de in- en uitvoerwaarde van aardgas in de periode 2000-2018.

Herkomst en samenstelling input co-vergisting

Tabel met hoeveelheden en energie-inhoud van mest en van co-producten die voor de winning van biogas vergist zijn in vergistingsinstallaties.

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2017

Tabel met eindverbruik van energie uit aardwarmte, biomassaketels voor warmte bij bedrijven en biogas naar provincie in 2014-2017.

Gebouwenmatrix Energie

Oppervlakte en aantal gebouwen in de dienstensector naar gebouwtype en economische sector, 2017.Deze zijn berekend op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Dataland en de Klantenbestanden energie ten behoeve van de Klimaat en Energie Verkenning.

Zonnestroom naar type aansluiting en sector, 2013-2017

Tabel met bijgeplaatst vermogen zonnestroom uitgesplitst naar sector, groot- en kleinverbruik (uitgesplitst naar klasse van netto levering van elektriciteit), 2013-2017**

Elektriciteitsproductie windturbines 2017

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met windturbines.

Elektriciteitsproductie mestvergisters 2017

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met biogas van mestvergistingsinstallaties.

Houtketels voor warmte bij bedrijven eind 2017

Biomassa, landbouw, industrie, energiebedrijven, vermogen, aantal, megawatt, kilowatt

Energieverbruik zorgvastgoed, 1 januari 2018

Energieverbruik van panden waarin langdurige zorg plaatsvindt, uitgesplitst naar kenmerken van het pand, 1 januari 2018

Overstappen naar een andere energieleverancier

Deze tabel toont het percentage huishoudens dat in 2017 is overgestapt van energieleverancier. Hierbij is de leverancier van elektriciteit gebruikt, zodat in gebieden met stadsverwarming (met een vaste leverancier) geen vertekening van het beeld ontstaat.

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2016

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2016 Aardwarmte, biomassa, biogas, terajoule, hernieuwbare energie, duurzaam

District Heating rapportage Eurostat/EED

Rapport over de analyse en resultaten van de District Heating Questionnaire voor Eurostat

Investeringssubsidie duurzame energie 2016 en 2017

Subsidieregeling, duurzame (hernieuwbare) energie, warmtepompen, biomassa en zonnewarmte.

Het meten en toewijzing van milieudruk

Dit rapport bespreekt de mogelijkheden om de effecten van circulariteit te meten.

Biobased data 2013-2016

Experimentele cijfers over biobased productie in Nederland op basis van PRODCOM.

Zonnestroom naar sector, 2016

Het vermogen en de elektriciteitsproductie van zonnestroomsystemen.

Energie en broeikasgassen; 2000-2016

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Houtketels voor warmte bij bedrijven eind 2016

Tabel met aantallen en vermogens van houtketels voor warmte bij bedrijven naar sector en naar grootteklasse eind 2016.

Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2016

binnenlandse productie, import, export en binnenlands verbruik van vaste biomassa voor energie.

Dashboard delfstoffenwinning en geothermie, 2000-2016

Een dashboard waarin de sector delfstoffenwinning vergeleken wordt met andere sectoren.

Zonnestroom naar sector, 2015

Elektriciteit, zonnepanelen, landbouw, diensten, huishoudens, stroom, zon, photovoltaïsch, vermogen, wattpiek

Houtketels voor warmte bij bedrijven eind 2015

Biomassa, landbouw, industrie, energiebedrijven, vermogen, aantal, megawatt, kilowatt

Exportaandeel Limburg.

Exportaandeel voor Chemische Industrie en Rubber- en Kunststofproductindustrie, Limburg.

Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, naar type systeem

De systemen zijn uitgesplitst naar grootte van het collectoroppervlak en type van de systemen.

Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, naar sector

Het collectoroppervlak van de zonnewarmtesystemen is uitgesplitst naar de sectoren.

Warmtepompen buitenluchtwarmte, 2011-2015

Cijfers over waterpompen die gebruik maken van de relatieve warmte in de buitenlucht.

Aanschafkosten van zonnepanelen met Energie-investeringsaftrekregeling

Aanschafkosten van zonnepanelen waarvoor belastingkorting is aangevraagd via de Energie-investeringsaftrekregeling (EIA) in de periode 2008-2014.

Verdeling elektriciteitsproductie gasmotoren glastuinbouw, 2014

Verdeling elektriciteitsproductie gasmotoren in glastuinbouw. Cijfers per provincie en per gemeente in 2014.

Warmtepompen met gebruik van buitenluchtwarmte 2011-2014*

Bijgeplaatst aantal warmtepompen en de capaciteit hiervan (thermische vermogen) met gebruik van buitenluchtwarmte 2011-2014*

Warmtepompen met gebruik van ondiepe bodemwarmte

Bijgeplaatst aantal warmtepompen en de capaciteit hiervan (thermisch vermogen) met gebruik van ondiepe bodemwarmte, 2010-2014*

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2013

Bij de productie van elektriciteit wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, wat leidt tot emissies van CO2. Voor evaluatie van energie- en klimaatbeleid is het nuttig om de productie en/of het verbruik van elektriciteit om te rekenen naar fossiel energieverbruik en CO2-emissie.

Houtketels >18  kW naar vermogensklasse en sector, eind 2013

Aantal houtketels >18 kW voor warmte bij bedrijven, uitgesplitst naar vermogensklasse en sector, eind 2013.

Houtketels > 18kW per sector, 2012 en 2013

Bijgeplaatst, uit gebruik genomen en opgesteld vermogen van houtketels > 18 kW voor warmte bij bedrijven naar sector.

Zonnestroom naar sector, 2013

Vermogen en elektriciteitsproductie van zonnestroom naar sector.

Brandstofverbruik en CO2-emissies van vrachtauto's en trekkers, 2011*

Brandstofverbruik en CO2-emissies van vrachtauto's en trekkers uitgespitst naar gewicht en leeftijd voertuig.

Bruto-eindverbruik van hernieuwbare energie in Nederland

Voor nationale doeleinden wordt het verbruik van hernieuwbare energie uitgerekend volgens de substitutiemethode en uitgedrukt in vermeden verbruik van fossiele primaire energie (Protocol Monitoring Duurzame Energie, AgentschapNL 2010). Uitkomsten van berekeningen volgens deze methode zijn te vinden op StatLine. In Europees verband is een andere methode leidend: de bruto-eindverbruik methode (Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie uit 2009). Bijgaande tabel geeft het aandeel hernieuwbare energie volgens deze bruto-eindverbruikmethode. Meer informatie over beide methoden is te vinden in de publicatie Hernieuwbare Energie in Nederland 2009 op de CBS-site.

Bruto-eindverbruik van duurzame energie in Nederland (volgens Europese richtlijn)

Voor nationale doeleinden wordt het verbruik van duurzame energie uitgerekend volgens de substitutiemethode en uitgedrukt in vermeden verbruik van fossiele primaire energie (Protocol Monitoring Duurzame Energie, SenterNovem 2006). Uitkomsten van berekeningen volgens deze methode zijn te vinden op StatLine. In Europees verband is een andere methode leidend: de bruto eindverbruik methode (Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie uit 2009). Bijgaande tabel geeft het aandeel duurzame energie volgens deze bruto eindverbruikmethode. Meer informatie over beide methoden is te vinden in de publicatie Duurzame Energie in Nederland 2008 op de CBS-site.