Industrie en energie

Maatwerkpublicaties

Invoer, uitvoer, import, export, hout, verbruik

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met windturbines.

Tabel met het aantal aansluitingen op het elektriciteitsnet en de productie van elektriciteit met biogas van mestvergistingsinstallaties.

Biomassa, landbouw, industrie, energiebedrijven, vermogen, aantal, megawatt, kilowatt

Energieverbruik van panden waarin langdurige zorg plaatsvindt, uitgesplitst naar kenmerken van het pand, 1 januari 2018

Deze tabel toont het percentage huishoudens dat in 2017 is overgestapt van energieleverancier. Hierbij is de leverancier van elektriciteit gebruikt, zodat in gebieden met stadsverwarming (met een vaste leverancier) geen vertekening van het beeld ontstaat.

Elektriciteitsproductie, warmte, warmtekrachtkoppeling, CO2, ETS

Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2016 Aardwarmte, biomassa, biogas, terajoule, hernieuwbare energie, duurzaam

Rapport over de analyse en resultaten van de District Heating Questionnaire voor Eurostat

Subsidieregeling, duurzame (hernieuwbare) energie, warmtepompen, biomassa en zonnewarmte.

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Opgesteld vermogen zonnepanelen bij woningen en bedrijven, gemeenten, 2017

Opgesteld vermogen zonnepanelen bij woningen en bedrijven, gemeenten, 2016

Dit rapport bespreekt de mogelijkheden om de effecten van circulariteit te meten.

Rendementen en CO2-emissie van elektriciteitsproductie in Nederland, update 2016

Experimentele cijfers over biobased productie in Nederland op basis van PRODCOM.

Het vermogen en de elektriciteitsproductie van zonnestroomsystemen.

Tabellen over Nederlandse energiehuishouding en broeikasgasemissies

Tabel met aantallen en vermogens van houtketels voor warmte bij bedrijven naar sector en naar grootteklasse eind 2016.

binnenlandse productie, import, export en binnenlands verbruik van vaste biomassa voor energie.

Maatwerktabellen over woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld.

Een dashboard waarin de sector delfstoffenwinning vergeleken wordt met andere sectoren.

Gas en elektriciteitsverbruik woningen 2016

Energiebesparingspotentie onder koopwoningen

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Tabel met aantallen en thermisch vermogen van bijgeplaatste warmtepompen.

Bodemenergie, grondwater, hernieuwbare energie, debiet

Elektriciteit, zonnepanelen, landbouw, diensten, huishoudens, stroom, zon, photovoltaïsch, vermogen, wattpiek

Invoer, uitvoer, import, export, hout, verbruik

Biomassa, landbouw, industrie, energiebedrijven, vermogen, aantal, megawatt, kilowatt

Exportaandeel voor Chemische Industrie en Rubber- en Kunststofproductindustrie, Limburg.

De systemen zijn uitgesplitst naar grootte van het collectoroppervlak en type van de systemen.

Het collectoroppervlak van de zonnewarmtesystemen is uitgesplitst naar de sectoren.

Cijfers over warmtepompen die gebruik maken van de relatieve warmte in de bodem.

Cijfers over waterpompen die gebruik maken van de relatieve warmte in de buitenlucht.

Aanschafkosten van zonnepanelen waarvoor belastingkorting is aangevraagd via de Energie-investeringsaftrekregeling (EIA) in de periode 2008-2014.

Verdeling elektriciteitsproductie gasmotoren in glastuinbouw. Cijfers per provincie en per gemeente in 2014.

Afzet afgedekte zonnewarmte systemen, uitgesplitst naar sector en naar type systeem in de jaren 2013 en 2014.

Bijgeplaatst aantal warmtepompen en de capaciteit hiervan (thermische vermogen) met gebruik van buitenluchtwarmte 2011-2014*

Bijgeplaatst aantal warmtepompen en de capaciteit hiervan (thermisch vermogen) met gebruik van ondiepe bodemwarmte, 2010-2014*

Bij de productie van elektriciteit wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen, wat leidt tot emissies van CO2. Voor evaluatie van energie- en klimaatbeleid is het nuttig om de productie en/of het verbruik van elektriciteit om te rekenen naar fossiel energieverbruik en CO2-emissie.

Voor nationale doeleinden wordt het verbruik van hernieuwbare energie uitgerekend volgens de substitutiemethode en uitgedrukt in vermeden verbruik van fossiele primaire energie (Protocol Monitoring Duurzame Energie, AgentschapNL 2010). Uitkomsten van berekeningen volgens deze methode zijn te vinden op StatLine. In Europees verband is een andere methode leidend: de bruto-eindverbruik methode (Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie uit 2009). Bijgaande tabel geeft het aandeel hernieuwbare energie volgens deze bruto-eindverbruikmethode. Meer informatie over beide methoden is te vinden in de publicatie Hernieuwbare Energie in Nederland 2009 op de CBS-site.

Voor nationale doeleinden wordt het verbruik van duurzame energie uitgerekend volgens de substitutiemethode en uitgedrukt in vermeden verbruik van fossiele primaire energie (Protocol Monitoring Duurzame Energie, SenterNovem 2006). Uitkomsten van berekeningen volgens deze methode zijn te vinden op StatLine. In Europees verband is een andere methode leidend: de bruto eindverbruik methode (Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie uit 2009). Bijgaande tabel geeft het aandeel duurzame energie volgens deze bruto eindverbruikmethode. Meer informatie over beide methoden is te vinden in de publicatie Duurzame Energie in Nederland 2008 op de CBS-site.