Auteur: Edwin Horlings, Olaf Koops, Julius Hage, Marieke Rensman

Monitor Verduurzaming Industrie 2023

Methodologische verantwoording

Over deze publicatie

De Monitor Verduurzaming Industrie (MVI) heeft als doel om statistische informatie te verzamelen waarmee het proces van verduurzaming in de industrie kan worden gemeten. De industrie is breed gedefinieerd als de klimaatsector industrie, bestaande uit delfstoffenwinning, nijverheid, waterbedrijven en afvalbeheer, en bouwnijverheid. De nadruk ligt op wat bedrijven doen aan investeringen en innovatie om energie te besparen, minder emissies uit te stoten, en meer circulair te produceren. De MVI bevat indicatoren op het gebied van toegevoegde waarde en werkgelegenheid, emissies, energieverbruik, emissierechten, investeringen, deelname aan subsidieregelingen, en circulaire economie (afval). Cijfers worden uitgesplitst naar bedrijfstak, bedrijfsgrootte en regio.

Microdata staan centraal bij de MVI. Ze zijn essentieel om inzicht te krijgen in het gedrag en de economische en milieuprestaties van individuele bedrijven.