Privacy

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Op deze pagina leest u welke maatregelen wij hebben genomen om uw gegevens te beschermen.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een inkomen. Ook een e-mailadres is een persoonsgegeven. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat een uitgebreide uitleg over persoonsgegevens.

Het CBS en uw gegevens

Het CBS verzamelt gegevens van natuurlijke personen, bedrijven en instellingen. Direct identificerende persoonskenmerken worden zo snel als mogelijk na ontvangst vervangen door een pseudosleutel. Met deze zogeheten gepseudonimiseerde gegevens doet het CBS vervolgens statistisch onderzoek. Het CBS publiceert alleen statistische informatie als natuurlijke personen niet herkenbaar of herleidbaar zijn. Ook hebben we maatregelen genomen tegen diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het CBS levert nooit herkenbare gegevens aan derden, ook niet aan andere overheidsinstellingen. Wel kunnen (wetenschappelijke) instellingen onder strenge voorwaarden toegang krijgen tot gepseudonimiseerde gegevens op persoons- of bedrijfsniveau. Dit noemen we microdata.

Het CBS en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Voor het uitvoeren van zijn wettelijke taak verwerft en verwerkt het CBS gegevens voor statistiek. Het CBS is daarmee voor alle ontvangen bestanden de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en geen verwerker. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat uitgebreide informatie over het onderscheid tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker.

Het CBS voldoet aan de hoogste eisen m.b.t. gegevensbescherming. Dit wordt jaarlijks getoetst door een externe organisatie en resulteert in een privacy-proof verklaring. Daarmee voldoet het CBS aantoonbaar aan de verplichtingen van de AVG (de verantwoordingsplicht).
Externe registerhouders zijn zelf verwerkingsverantwoordelijke en veelal wettelijk verplicht bestanden te leveren aan CBS. De AVG- verantwoordelijkheid van de gegevensleveranciers houdt op zodra de bestanden door het CBS zijn ontvangen.

Maatregelen

Het CBS beveiligt uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Als u een enquête invult of gegevens aanlevert, dan stuurt u deze informatie gecodeerd naar het CBS. Bij het CBS komen de gegevens terecht in een beveiligde omgeving. Alleen geautoriseerde medewerkers, die dit voor hun werkzaamheden nodig hebben, hebben toegang tot deze gegevens.
  • Zo vroeg mogelijk in het proces ontdoen we bestanden van direct identificerende persoonsgegevens. Dit betekent dat onderzoeksbestanden geen gegevens zoals namen, adressen of Burgerservicenummers bevatten.
  • Medewerkers van het CBS moeten zich houden aan een geheimhoudingsplicht. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
  • Het CBS gebruikt de gegevens alléén voor statistisch en wetenschappelijk doel. Gebruik voor fiscale, administratieve, controle en gerechtelijke doeleinden is wettelijk uitgesloten. Ook gebruiken we de gegevens niet voor marketing.
  • Voor de verwerking van persoonsgegevens zijn in 2017 alle statistische processen bij het CBS gecertificeerd Privacy Audit Proof (pdf). Deze audit wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde externe instelling volgens de normen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene verordening gegevensbescherming

Het CBS houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Bovendien houden wij ons aan de privacybepalingen in de CBS-wet, de Praktijkcode voor Europese statistieken en de Statistical Law en onze eigen gedragscode (pdf).

Overzicht actuele meldingen Wbp

Toezicht

  • Het CBS heeft een eigen Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt binnen het CBS toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Hij houdt een register met alle verwerkingen van persoonsgegevens.
  • De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Voor de Autoriteit Persoonsgegevens is de FG een belangrijk aanspreekpunt.

Contact

Wilt u meer weten over het meldingenregister of de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming:
Drs. M. Booleman via
infoservice