Privacy

Het CBS gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Op deze pagina leest u welke maatregelen wij hebben genomen om uw privacy te waarborgen.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een inkomen. Ook een e-mailadres is een persoonsgegeven. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat een uitgebreide uitleg over persoonsgegevens.

Het CBS en uw gegevens

Het CBS verzamelt gegevens van personen, bedrijven en instellingen. Deze gegevens ontdoen wij zo snel mogelijk na ontvangst van de direct identificerende persoonskenmerken. Met deze zogeheten gepseudonimiseerde gegevens doet het CBS vervolgens statistisch onderzoek. Het CBS publiceert alleen statistische informatie als personen niet herkenbaar of herleidbaar zijn. Ook hebben we maatregelen genomen tegen diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het CBS levert nooit herkenbare gegevens aan derden, ook niet aan andere overheidsinstellingen. Wel kunnen (wetenschappelijke) instellingen onder strenge voorwaarden toegang krijgen tot gepseudonimiseerde gegevens op persoons- of bedrijfsniveau. Dit noemen we microdata.

Het CBS en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Voor het uitvoeren van zijn wettelijke taak verwerft en verwerkt het CBS gegevens voor statistiek. Het CBS is daarmee voor alle ontvangen bestanden de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en geen verwerker.

Het CBS voldoet aan de hoogste eisen m.b.t. gegevensbescherming. Dit wordt jaarlijks getoetst door een externe organisatie en resulteert in een privacy-proof verklaring. Daarmee is aan de wettelijke verantwoordingsplicht van de gegevensleverancier voldaan. Dit betekent ook dat zodra de bestanden door het CBS zijn ontvangen, de verantwoordelijkheid van de gegevensleverancier ophoudt.

Maatregelen

Het CBS beveiligt uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Als u een enquête invult of gegevens aanlevert, dan stuurt u deze informatie gecodeerd naar het CBS. Bij het CBS komen de gegevens terecht in een beveiligde omgeving. Alleen geautoriseerde medewerkers, die dit voor hun werkzaamheden nodig hebben, hebben toegang tot deze gegevens.
  • Zo vroeg mogelijk in het proces ontdoen we bestanden van direct identificerende persoonsgegevens. Dit betekent dat onderzoeksbestanden nooit gegevens zoals namen, adressen of Burgerservicenummers bevatten. 
  • Medewerkers van het CBS moeten zich houden aan een geheimhoudingsplicht. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
  • Het CBS gebruikt de gegevens alléén voor statistisch en wetenschappelijk doel. Gebruik voor fiscale, administratieve, controle en gerechtelijke doeleinden is wettelijk uitgesloten. Ook gebruiken we de gegevens niet voor marketing. 
  • Het CBS heeft een eigen Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris controleert of het CBS zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat. Hij houdt een register met alle verwerkingen van persoonsgegevens.

Algemene verordening gegevensbescherming

Het CBS houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Bovendien houden wij ons aan de privacybepalingen in de CBS-wet, de Praktijkcode voor Europese statistieken en de Statistical Law en onze eigen gedragscode (pdf).

Overzicht actuele meldingen Wbp

Toezicht

  • De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. 
  • Voor de verwerking van persoonsgegevens zijn in 2017 alle statistische processen bij het CBS gecertificeerd Privacy Audit Proof (pdf). Deze audit wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde externe instelling volgens de normen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u meer weten over het meldingenregister of de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming:
Drs. M. Booleman via infoservice