Veiligheid en recht

Aanvullend statistisch onderzoek

Kennis over-, gedrag in- en slachtofferschap van digitaal werken onder zelfstandig ondernemers zonder personeel, 2018.

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van overvallen en straatroof per maand van januari 2017 tot en met januari 2020.

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2018 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder, op basis van een simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel jeugd.

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven per maand van januari 2017 tot en met januari 2020, naar incidentsoort en regionale eenheid.

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven per maand in 2016, naar incidentsoort en regionale eenheid.

Alarmeringen van de brandweer voor hulpverleningen; jaren 2014 t/m 2019; Nederland.

Minderjarigen en jongvolwassenen die voor het eerst door de Politie geregistreerd zijn als verdachte van een misdrijf, in de periode 2010-2019, per leeftijdsjaar.

De tabel splitst alle adviezen en meldingen bij Veilig Thuis in het 1e halfjaar 2019 uit naar de rol/functie én organisatie van de adviesvrager c.q. melder.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Indicatoren met betrekking tot leefbaarheid in de provincie Noord-Brabant, 2010-2018

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van stalking, beslissingen van OM en rechter bij zaken met stalkingsfeit, personen bij Slachtofferhulp Nederland voor stalkingsdelict en casussen van (ex-)partnerstalking bij Veilig Thuis.

De tabel beschrijft per gemeente het aantal jongeren die op 30 juni 2019 onafgebroken sinds 2015 jeugdhulp met verblijf hebben ontvangen.

GGZ-zorg in 2016 onder personen die bij de politie geregistreerd zijn bij een incident met de registratiecode E33 (persoon met verward gedrag) in de periode 2015-2016.

Ervaring van jongeren met online pesten, stalking of bedreiging.

Het CBS heeft voor de VNG een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd of het koppelen van registers een goed kwantitatief beeld geeft over de omvang van het gemeentelijk vastgoed en de brandincidenten in gemeentelijke vastgoed.

ICT-kenmerken van bij het Digital Trust Center aangesloten bedrijven inclusief een vergelijking met een referentiegroep van bedrijven, 2019

De duur van de periode waarin een jongere onafgebroken gebruik maakt van jeugdzorg, per jeugdregio, in de periode 2015 tot en met het 1e halfjaar 2019.

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2018 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

In de tabellenset wordt de hoeveelheid verstrekte jeugdhulp in de periode 2015-2018 vergeleken tussen verschillende groepen van jeugdhulpaanbieders.

In deze publicatie worden uitkomsten beschreven over kindermishandeling en huiselijk geweld in het 1e halfjaar van 2019 op basis van gegevens uit de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Onderzoek naar ondermijnende criminaliteit op de thema’s vastgoedfraude en drugscriminaliteit.

Afgesloten persoonsdossiers door de strafrechtketen heen volgen en bekijken op welke manier deze worden afgedaan, 2014-2017

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over de eerste helft van 2019.

Aantal slachtoffers door moord en doodslag in Nederland naar geslacht, pleegwijze, achtergrond, relatie met dader en regio.

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Defensiepersoneel in de periode 2015-2017, met achtergrondkenmerken en hun situatie voor instroom en na uitstroom.

Technische hulpverleningen, waarvoor de brandweer gealarmeerd is, voor de jaren 2013-2018 gebaseerd op gegevens uit het Geïntegreerd Meldkamer Systeem.

Cijfers over jongeren die instromen in de jeugdzorg plus in de periode 2015 - 2018 en voor instroom een delict hebben gepleegd.

Gegevens over slachtoffers van zedendelicten en inwonersaantallen naar leeftijdsgroep en regio voor het jaar 2017.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Welke typen misdrijven pieken in de zomer aan de kust? Wat is het beeld van deze misdrijven in de rest van Nederland? Komen slachtoffers en verdachten vooral uit de buurt of niet?

Tevredenheid over politie van burgers, slachtoffers en aangevers (proces-verbaal ondertekend) uit de Veiligheidsmonitor, 2014-2017

Welke factoren hangen samen met de leefbaarheid in Haagse wijken?

Spoorloos veroordeelden, een vervolg naar kenmerken over onder andere demografie, werk en uitkering, 1998 - 2015.

Beëindigde relaties, betrokken minderjarige kinderen, hun schoolvertraging en gebruik van jeugdhulp/bescherming.

Monitor over statushouders in gemeente Groningen.

Gebruik van regelingen en voorzieningen door inwoners van de gemeenten van de Foodvalley, 2016

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Spoorloos veroordeelden, vervolgstudie, 1998 - 2017

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2018 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over 2018.

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2018.

Onderzoek naar de profielen van verdachten en slachtoffers tijdens de jaarwisselingen van 2014/2015 tot en met 2018/2019 naar type delict.

Onderzoek naar alarmeringen van de brandweer tijdens de jaarwisselingen 2014/2015 tot en met 2018/2019.

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2018

Portfolio met inspirerende voorbeelden van aanvullende statistische diensten die het CBS heeft uitgevoerd op het gebied van gezondheid en welzijn.

Berm- en natuurbranden per kwartaal voor 2014-2018, gebaseerd op gegevens uit het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem.

Migratieachtergrond van personen in verschillende stadia van de strafrechtketen, 2010-2017.

Combinaties van wetsartikelen die voorkomen bij het Openbaar Ministerie en de rechter in de verslagjaren 2001 tot en met 2016.

Voorlopige cijfers over de verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf in het 1e halfjaar 2018.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Monitor over sociaaleconomische status, zorggebruik en criminaliteit van statushouders in Pijnacker-Nootdorp.

Monitor over sociaaleconomische status, zorggebruik en criminaliteit van statushouders in Leidschendam-Voorburg.

Dashboard waarin statushouders die zich in de periode 2014 tot juli 2017 hebben gevestigd in de provincie Noord-Brabant worden gevolgd op thema’s als onderwijs, inburgering, huishoudenssamenstelling en sociaaleconomische positie.

Onveiligheidsgevoel slachtofferschap overlast contact tevredenheid politie geslacht leeftijd opleiding huishouden inkomen stedelijkheid.

Verschillende cijfers over brede welvaart in de regio Zwolle ten behoeve van de Regio Zwolle Monitor.

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over de eerste helft van 2018.

Aantal jongeren dat tussen regio’s verschuift bij simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016 en 2017.

Monitor over statushouders in Den Haag

Onderzoek naar combinaties van indicatoren in wijken buurten van Leiden, Slaaghwijk uitgelicht.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Voorlopige cijfers over het aantal jeugdhulptrajecten in het 1e halfjaar 2018 naar leeftijd van de jongere en verwijzer.

Deze tabellen hebben betrekking op alle moorden die in Nederland hebben plaatsgevonden

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Kenmerken van personen met verward gedrag op basis van registratiedata van de Nationale Politie uit 2015 en 2016.

Branden in woongebouwen en bijgebouwen per kwartaal voor de jaren 2013 t/m 2017 gebaseerd op gegevens uit het GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem).

Spoorloos veroordeelden, een haalbaarheidsstudie naar kenmerken over demografie, werk en uitkering, 1998 - 2017

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Aantal jeugdreclasseringstrajecten per arrondissement op peildatum (30 juni 2015 tot en met 31 december 2017).

Kosten 2017 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Cijfers over vergunninghouders in de gemeente Utrecht, periode 2014- juni 2016.

Basistabellen die ten grondslag liggen aan de cijfers zoals gepubliceerd in het rapport Education and labour market in the security domain.

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014-juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Cijfers over jongeren met samenloop binnen jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf

Oordeel over politie, overheid en criminaliteit naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, Bonaire, 2017

Cijfers over vergunninghouders in de gemeente Utrecht, periode 2014- juni 2016.

CBS portfolio met maatwerkopdrachten op gebied van Rechtsbescherming en veiligheid.

Indicatoren op het gebied van het sociaal domein in de gemeente Almere, periode 2012-2017.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente

Jongeren die zijn uitgestroomd uit het onderwijs en verdacht worden van criminaliteit

Tabellen bevolking, criminaliteit, verdachten, haltjongeren, bijstandsgezinnen, jeugdzorg en echtscheidingen.

Aantal trajecten en jongeren met preventief justitieel kader, 2016 en 1e halfjaar 2017.

Cijfers over jongeren met samenloop binnen jeugdbescherming en met jeugdhulp met verblijf.

Parkeerboetes en de ontvangers van de parkeerboetes in de blauwe parkeerzones in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclasseringstrajecten op peildatum per arrondissement.

Verkennende studie op basis van registerdata over slachtoffers van kindermishandeling naar gezinskenmerken en gemeente.

Online pesten vanaf 15 jaar.

Personen in het domein mensenhandel met een licht verstandelijke beperking.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Inwoners grote gemeenten over overlast ervaren van drugsgebruik en drugshandel in de buurt 2013-2016

Inwoners grote gemeenten over voorkomen drugsgebruik en drugshandel in de woonbuurt in, 2013 en 2016.

Ontwikkelingen rond bedrijven in de technische (brand)beveiliging, eerste halfjaar 2017

tabellenset bij de rapportage 'Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten'.

Kosten 2016 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen over Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee

Door de rechter in eerste aanleg opgelegde sancties en door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Maatwerktabellen over slachtofferregistraties bij de politie en bij Slachtofferhulp Nederland.

Maatwerktabellen over personen met een licht verstandelijke beperking in het justitiedomein.

Uitingsdelicten in de instroom bij het OM, de beslissingen door het OM en de afdoeningen door de rechter.

Simulaties van enkele scenario’s voor een verbeterd woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet, op basis van gegevens over 2015

Criminaliteitscijfers gebaseerd op enquêtes verschillen van cijfers die gebaseerd zijn op

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Samenloop van ondertoezichtstelling en voogdij met jeugdhulp met verblijf

Tabellenset criminaliteit en rechtshandhaving 2015

Maandgegevens over jeugdige geregistreerde verdachten 2008-2015

Jongeren met ondertoezichtstelling of jeugdreclassering per jeugdzorgregio en arrondissement.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

De prevalentie geweldsdelicten en zedendelicten in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

Maatwerktabel over asielzoekers in het onderwijs

Meldingen voor het bestrijden van wateroverlast bij de brandweer.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Kosten 2015 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Opgelegde taakstraffen en geldboetes (rechter) en transacties en strafbeschikkingen in de vorm van een geldsom (OM).

Samenloop van ondertoezichtstellingen met jeugdhulp en van voogdijmaatregelen met jeugdhulp

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau.

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau.

In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is een tabel gemaakt met gegevens over klantcontacten van het Juridisch Loket (HJL) per contactkanaal naar achtergrondkenmerken van cliëntenl; over de periode 22-6-2015 tot 31-12-2015. Het gaat om de procentuele verdeling binnen elk contactkanaal voor de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomstgroep, herkomstgeneratie, gemeentegrootte, verstedelijking, burgerlijke staat, sociaal economische categorie en type huishouden van cliënten.De HJL-cijfers zijn aan CBS geleverd door Het Juridisch Loket (HJL). Voor informatie over achtergrondkenmerken van de cliënten is gebruik gemaakt van informatie uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau. Voorlopige cijfers.

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau. Nader voorlopige cijfers.

De tabel bevat cijfers over aantallen verdachten naar de herkomstlanden Joegoslavië, Turkije, Marokko en Iran voor de jaren 1999, 2007, 2010, 2013.

In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is een tabel gemaakt met gegevens over klantcontacten van het Juridisch Loket (HJL) per contactkanaal naar achtergrondkenmerken van cliënten over de periode 7-4-2015 tot 22-6-2015. Het gaat om de procentuele verdeling binnen elk contactkanaal voor de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomstgroep, herkomstgeneratie, gemeentegrootte, verstedelijking, burgerlijke staat, sociaal economische categorie en type huishouden van cliënten. De HJL-cijfers zijn aan CBS geleverd door Het Juridisch Loket (HJL). Voor informatie over achtergrondkenmerken van de cliënten is gebruik gemaakt van informatie uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van CBS.

Eerste kwartaal nader voorlopige cijfers, tweede kwartaal voorlopige cijfers.

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau.

Het CBS heeft drie maatwerktabellen samengesteld in opdracht van de onderzoekers Prof. Dr F. Bovenkerk (Universiteit Utrecht) en Dr. C.M. Fokkema (NIDI-KNAW) ten behoeve van hun artikel 'Criminaliteit onder Marokkaanse jongemannen in Nederland: speelt regionale herkomst een rol?' welke op 13 april 2015 in Tijdschrift voor Criminologie verscheen.