Veiligheid en recht

Aanvullend statistisch onderzoek

Reden beëindiging (v)OTS naar jeugdregio, 2015-2019

Per jeugdregio worden voor de jaren 2015 tot en met 2019 de beëindigde (voorlopige) ondertoezichtstellingen uitgesplitst naar de reden van beëindiging.

Drugsgebruik of drugshandel in buurt per basisteam politie

Het weleens voorkomen en ervaren van veel overlast van drugsgebruik of drugshandel naar regionale eenheid, politiedistrict en basisteams.

Geweld en agressie tegen politieambtenaren, 2019

Kenmerken van slachtoffers en verdachten van geweld en agressie tegen politieambtenaren gepleegd in 2019.

VOG-aanvragen naar economische activiteit van het bedrijf, 2014-2018

Er is bepaald wat de economische activiteit van het bedrijf is waarvoor een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is aangevraagd, voor de periode 2014-2018.

Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven per maand van januari tot en met december 2016, naar incidentsoort en regionale eenheid. Lees voor gebruik de toelichting.

Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2017-juli 2020

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven per maand van januari 2017 tot en met mei 2020, naar incidentsoort en regionale eenheid. Lees voor gebruik de toelichting.

Jeugdreclassering 2e kw. 2020, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Gesubsidieerde rechtsbijstand, 2018

Klanten het Juridisch Loket en personen met toevoegingen naar verschillende achtergrondkenmerken in 2018.

Jeugdhulp voor, tijdens en na jeugdbescherming/-reclassering, 2015-2019

Cijfers over het gebruik van jeugdhulp voorafgaand aan, tijdens en ná een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel in de jaren 2015 t/m 2019 naar type episode en type jeugdhulp.

WSNP per gemeente in Zaanstreek-Waterland, 2014 -2018

Uitgesproken wettelijke schuldsaneringen door de rechter per gemeente in de regio Zaanstreek-Waterland, 2014 -2018.

Criminaliteit in netwerken van jongeren uit Den Haag Zuidwest

Het Urban Data Center (UDC) Den Haag heeft een vernieuwend onderzoek uitgevoerd naar de sociale netwerken van jongeren in Den Haag.

Opleidingsniveau naar basisteam, 2015-2018

Het opleidingsniveau van inwoners van Nederland op 1 januari 2015 tot en met 2018 uitgesplitst naar het basisteam waarin deze personen woonachtig zijn.

Kenmerken van politiemedewerkers, 2015-2019

Kenmerken van politiemedewerkers op de derde vrijdag van september van 2015 tot en met 2019, uitgesplitst naar enkele functies, clusters en regionale eenheden.

Ervaren verkeersoverlast in buurt naar stedelijkheid buurt, 2019

Het CBS heeft een nieuwsbericht uitgebracht over de ervaren verkeersoverlast in de buurt op basis van de Veiligheidsmonitor 2019. De doelpopulatie betreft personen van 15 jaar of ouder. Onderdeel hiervan is de ervaren verkeersoverlast in de buurt naar stedelijkheid van de buurt.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, 2014-2019

Factsheet over alleenstaande minderjarige vreemdelingen die tussen 2014 en 2019 een verblijfsvergunning aanvroegen.

Monitor Escalaties Omgevingsrecht 2020; Nulmeting fase I

In deze eerste nulmeting Monitor Escalaties Omgevingsrecht is uit rechterlijke uitspraken in het omgevingsrecht (2007-2019) middels machine learning een set kenmerken gedestilleerd om cijfers te genereren over de aard en omvang.

Culturele diversiteit Politie Nederland 2019

Culturele diversiteit van politiewerknemers, onder andere uitgesplitst naar politie-eenheid, in- en uitstroom, 2019

Berekening regiototalen Veilig Thuis, 2e halfjaar 2019

De tabel splitst de adviezen, meldingen en diensten bij Veilig Thuis in het 2e halfjaar van 2019 uit naar de aard van het geweld.

Aard van geweld casussen Veilig Thuis, 2e halfjaar 2019

De tabel splitst de adviezen, meldingen en diensten bij Veilig Thuis in het 2e halfjaar van 2019 uit naar de aard van het geweld.

Overdrachten Veilig Thuis naar type, 2e halfjaar 2019

De tabel splitst de overdrachten door Veilig Thuis in het 2e halfjaar 2019 uit naar het type organisatie waaraan is overgedragen.

Duur van afgesloten jeugdhulptrajecten, 2015-2019

Gemiddelde duur van afgesloten jeugdhulptrajecten in de jaren 2015 t/m 2019 per gemeente en jeugdregio, uitgesplitst naar hulpvorm.

Simulatie kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2019

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2019 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en jeugdigen van 18 jaar en ouder, op basis van een simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel jeugd.

Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2019

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Kosten jeugdwet 18-plussers en voogdij, 2019

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2019 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Prettig wonen in Den Haag, 2015-2017

Welke factoren hangen samen met de leefbaarheid in Haagse wijken?

Jeugdreclassering 3e kw. 2019, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 2e kw. 2019, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 1e kw. 2019, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 1e kw. 2020, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 4e kw. 2019, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Doelgroepen rechtsbijstand, 2017

Een verkenning naar potentiële doelgroepen in de rechtsbijstand aan de hand van life-events, 2017

Instroom in jeugdbescherming, 2015-2019

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2019.

Beleidsinformatie Veilig Thuis 2e halfjaar 2019

In deze publicatie worden uitkomsten beschreven over kindermishandeling en huiselijk geweld in het 2e halfjaar van 2019 op basis van gegevens uit de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Herhaald beroep jeugdbescherming/-reclassering, ’15-‘18

Cijfers over de terugkeer van jongeren in de jeugdbescherming en/of jeugdreclassering in de jaren 2015 tot en met 2018 naar tijd tot terugkeer en duur van de episode.

Cyberweerbaarheid onder zzp’ers

Kennis over-, gedrag in- en slachtofferschap van digitaal werken onder zelfstandig ondernemers zonder personeel, 2018.

Overvallen en straatroof, 2017 - januari 2020

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van overvallen en straatroof per maand van januari 2017 tot en met januari 2020.

Simulatie kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2018

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2018 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder, op basis van een simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel jeugd.

Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van misdrijven per maand in 2016, naar incidentsoort en regionale eenheid.

Hulpverlening 2014 t/m 2019

Alarmeringen van de brandweer voor hulpverleningen; jaren 2014 t/m 2019; Nederland.

Jonge first offenders, 2010-2019

Minderjarigen en jongvolwassenen die voor het eerst door de Politie geregistreerd zijn als verdachte van een misdrijf, in de periode 2010-2019, per leeftijdsjaar.

Adviesvrager en melder Veilig Thuis, 1e halfjaar 2019

De tabel splitst alle adviezen en meldingen bij Veilig Thuis in het 1e halfjaar 2019 uit naar de rol/functie én organisatie van de adviesvrager c.q. melder.

Jeugdreclassering 4e kw. 2019, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Stalking, 2001-2019

Kenmerken van verdachten en slachtoffers van stalking, beslissingen van OM en rechter bij zaken met stalkingsfeit, personen bij Slachtofferhulp Nederland voor stalkingsdelict en casussen van (ex-)partnerstalking bij Veilig Thuis.

Jeugdhulp met verblijf sinds 2015 op 30 juni 2019

De tabel beschrijft per gemeente het aantal jongeren die op 30 juni 2019 onafgebroken sinds 2015 jeugdhulp met verblijf hebben ontvangen.

GGZ-zorg personen met verward gedrag, 2015-2016

GGZ-zorg in 2016 onder personen die bij de politie geregistreerd zijn bij een incident met de registratiecode E33 (persoon met verward gedrag) in de periode 2015-2016.

Haalbaarheidsonderzoek gemeentelijk vastgoed en branden

Het CBS heeft voor de VNG een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd of het koppelen van registers een goed kwantitatief beeld geeft over de omvang van het gemeentelijk vastgoed en de brandincidenten in gemeentelijke vastgoed.

ICT-kenmerken bedrijven Digital Trust Center

ICT-kenmerken van bij het Digital Trust Center aangesloten bedrijven inclusief een vergelijking met een referentiegroep van bedrijven, 2019

Zorgduur van jongeren met jeugdzorg, 2015-2019

De duur van de periode waarin een jongere onafgebroken gebruik maakt van jeugdzorg, per jeugdregio, in de periode 2015 tot en met het 1e halfjaar 2019.

Gemeentelijke benchmark statushouders, 2015-2018

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2018 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Jeugdreclassering 3e kw. 2019, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Ontwikkeling in jeugdhulpgebruik, 2015-2018

In de tabellenset wordt de hoeveelheid verstrekte jeugdhulp in de periode 2015-2018 vergeleken tussen verschillende groepen van jeugdhulpaanbieders.

Beleidsinformatie Veilig Thuis 1e halfjaar 2019

In deze publicatie worden uitkomsten beschreven over kindermishandeling en huiselijk geweld in het 1e halfjaar van 2019 op basis van gegevens uit de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

City Deal Zicht op Ondermijning: 1e fase

Onderzoek naar ondermijnende criminaliteit op de thema’s vastgoedfraude en drugscriminaliteit.

Opsporing door de keten, 2014-2017

Afgesloten persoonsdossiers door de strafrechtketen heen volgen en bekijken op welke manier deze worden afgedaan, 2014-2017

KBvG rapportage 1e halfjaar 2019

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over de eerste helft van 2019.

Aantal slachtoffers door moord en doodslag, 2018

Aantal slachtoffers door moord en doodslag in Nederland naar geslacht, pleegwijze, achtergrond, relatie met dader en regio.

Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2018

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2015-2017

Defensiepersoneel in de periode 2015-2017, met achtergrondkenmerken en hun situatie voor instroom en na uitstroom.

Technische hulpverleningen door de brandweer, 2013-2018

Technische hulpverleningen, waarvoor de brandweer gealarmeerd is, voor de jaren 2013-2018 gebaseerd op gegevens uit het Geïntegreerd Meldkamer Systeem.

Jongeren met jeugdzorg plus en verleden in strafrecht

Cijfers over jongeren die instromen in de jeugdzorg plus in de periode 2015 - 2018 en voor instroom een delict hebben gepleegd.

Slachtoffers van zedendelicten naar leeftijd en regio

Gegevens over slachtoffers van zedendelicten en inwonersaantallen naar leeftijdsgroep en regio voor het jaar 2017.

Jeugdreclassering 2e kw. 2019, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Criminaliteit in de zomer, kust en rest van Nederland

Welke typen misdrijven pieken in de zomer aan de kust? Wat is het beeld van deze misdrijven in de rest van Nederland? Komen slachtoffers en verdachten vooral uit de buurt of niet?

Tevredenheid over politie, 2014-2017

Tevredenheid over politie van burgers, slachtoffers en aangevers (proces-verbaal ondertekend) uit de Veiligheidsmonitor, 2014-2017

Spoorloos Veroordeelden

Spoorloos veroordeelden, een vervolg naar kenmerken over onder andere demografie, werk en uitkering, 1998 - 2015.

Beëindigde relaties en minderjarige kinderen, 2015-2017

Beëindigde relaties, betrokken minderjarige kinderen, hun schoolvertraging en gebruik van jeugdhulp/bescherming.

Stapelingsmonitor gemeenten Foodvalley, 2016

Gebruik van regelingen en voorzieningen door inwoners van de gemeenten van de Foodvalley, 2016

Jeugdreclassering 2e kw. 2018, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 4e kw. 2018, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 3e kw. 2018, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 1e kw. 2019, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 1e kw. 2018, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2018

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2018 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

KBvG Gerechtsdeurwaarders in Nederland Kerncijfers 2018

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over 2018.

Instroom in jeugdbescherming, 2015-2018

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2018.

Profielen verdachten en slachtoffers jaarwisselingen

Onderzoek naar de profielen van verdachten en slachtoffers tijdens de jaarwisselingen van 2014/2015 tot en met 2018/2019 naar type delict.

Alarmeringen brandweer tijdens jaarwisseling, 2014-2019

Onderzoek naar alarmeringen van de brandweer tijdens de jaarwisselingen 2014/2015 tot en met 2018/2019.

Asiel en integratie 2019

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2018

Berm- en natuurbranden in Nederland, 2014-2018

Berm- en natuurbranden per kwartaal voor 2014-2018, gebaseerd op gegevens uit het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem.

Migratieachtergrond van personen in de strafrechtketen

Migratieachtergrond van personen in verschillende stadia van de strafrechtketen, 2010-2017.

Wetsartikelen bij het OM en de rechter

Combinaties van wetsartikelen die voorkomen bij het Openbaar Ministerie en de rechter in de verslagjaren 2001 tot en met 2016.

Verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf

Voorlopige cijfers over de verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf in het 1e halfjaar 2018.

Jeugdreclassering 4e kw. 2018, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Monitor Statushouders Pijnacker-Nootdorp, 2014-2017

Monitor over sociaaleconomische status, zorggebruik en criminaliteit van statushouders in Pijnacker-Nootdorp.

Monitor Statushouders Leidschendam-Voorburg, 2014-2017

Monitor over sociaaleconomische status, zorggebruik en criminaliteit van statushouders in Leidschendam-Voorburg.

Statushouders provincie Noord-Brabant, 2014 - juli 2017

Dashboard waarin statushouders die zich in de periode 2014 tot juli 2017 hebben gevestigd in de provincie Noord-Brabant worden gevolgd op thema’s als onderwijs, inburgering, huishoudenssamenstelling en sociaaleconomische positie.

Veiligheidsmonitor naar kenmerken huishoudens

Onveiligheidsgevoel slachtofferschap overlast contact tevredenheid politie geslacht leeftijd opleiding huishouden inkomen stedelijkheid.

Brede Welvaart Regio Zwolle Monitor, 2017

Verschillende cijfers over brede welvaart in de regio Zwolle ten behoeve van de Regio Zwolle Monitor.

KBvG rapportage 1e halfjaar 2018

Dit rapport bevat kerncijfers over personeel, omzet, kosten en uitgevoerde ambtshandelingen van leden van branchevereniging KBvG Gerechtsdeurwaarders over de eerste helft van 2018.

Stromen in simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016-2017

Aantal jongeren dat tussen regio’s verschuift bij simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016 en 2017.

Stapelingsproblematiek wijken en buurten Leiden, 2017

Onderzoek naar combinaties van indicatoren in wijken buurten van Leiden, Slaaghwijk uitgelicht.

Jeugdreclassering 3e kw. 2018, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdhulp naar leeftijd en verwijzer, 1e halfjaar 2018

Voorlopige cijfers over het aantal jeugdhulptrajecten in het 1e halfjaar 2018 naar leeftijd van de jongere en verwijzer.

Maatwerktabellen moord en doodslag 2017

Deze tabellen hebben betrekking op alle moorden die in Nederland hebben plaatsgevonden

Jeugdreclassering 2e kw. 2018, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016 en 2017

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Personen met verward gedrag bij de politie, 2015-2016

Kenmerken van personen met verward gedrag op basis van registratiedata van de Nationale Politie uit 2015 en 2016.

Branden in woongebouwen en bijgebouwen, 2013-2017

Branden in woongebouwen en bijgebouwen per kwartaal voor de jaren 2013 t/m 2017 gebaseerd op gegevens uit het GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem).

Spoorloos veroordeelden: haalbaarheidsstudie, 1998-2017

Spoorloos veroordeelden, een haalbaarheidsstudie naar kenmerken over demografie, werk en uitkering, 1998 - 2017

Jeugdreclassering 2e kw. 2017, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 3e kw. 2017, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 1e kw. 2017, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 4e kw. 2017, definitieve cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 1e kw. 2018, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering per arrondissement, 2017

Aantal jeugdreclasseringstrajecten per arrondissement op peildatum (30 juni 2015 tot en met 31 december 2017).

Kosten jeugdwet 18-plussers en voogdij, 2017

Kosten 2017 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Vergunninghouders in de gemeente Utrecht

Cijfers over vergunninghouders in de gemeente Utrecht, periode 2014- juni 2016.

Onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein

Basistabellen die ten grondslag liggen aan de cijfers zoals gepubliceerd in het rapport Education and labour market in the security domain.

Uit de startblokken Cohortstudie asielmigranten

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014-juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf, 2015

Cijfers over jongeren met samenloop binnen jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf

Oordeel politie, overheid, criminaliteit, Bonaire, 2017

Oordeel over politie, overheid en criminaliteit naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, Bonaire, 2017

Indicatoren voor het sociaal domein in gemeente Almere

Indicatoren op het gebied van het sociaal domein in de gemeente Almere, periode 2012-2017.

Jeugdreclassering 4e kw. 2017, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Schoolverlaters en criminaliteit, 2012/'13-2015/'16

Jongeren die zijn uitgestroomd uit het onderwijs en verdacht worden van criminaliteit

Pilot Jeugdcriminaliteit RDC Kempengemeenten

Tabellen bevolking, criminaliteit, verdachten, haltjongeren, bijstandsgezinnen, jeugdzorg en echtscheidingen.

Aantal trajecten in het preventief justitieel kader

Aantal trajecten en jongeren met preventief justitieel kader, 2016 en 1e halfjaar 2017.

Samenloop jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf

Cijfers over jongeren met samenloop binnen jeugdbescherming en met jeugdhulp met verblijf.

Parkeerboetes Leidschendam-Voorburg, 2016-2017

Parkeerboetes en de ontvangers van de parkeerboetes in de blauwe parkeerzones in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Jeugdreclassering 3e kw. 2017, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Slachtoffers kindermishandeling, 2014

Verkennende studie op basis van registerdata over slachtoffers van kindermishandeling naar gezinskenmerken en gemeente.

Jeugdreclassering 2e kw. 2017, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Ervaren drugsoverlast in woonbuurt 2013-2016

Inwoners grote gemeenten over overlast ervaren van drugsgebruik en drugshandel in de buurt 2013-2016

Drugsgebruik en drugshandel in de woonbuurt 2013-2016

Inwoners grote gemeenten over voorkomen drugsgebruik en drugshandel in de woonbuurt in, 2013 en 2016.

Halfjaarmonitor VEBON-NOVB, 1e halfjaar 2017

Ontwikkelingen rond bedrijven in de technische (brand)beveiliging, eerste halfjaar 2017

Van opvang naar integratie

tabellenset bij de rapportage 'Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten'.

Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2016

Kosten 2016 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder

Ervaren spanningen in de samenleving naar religie

Tabellen over Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee

Beslissingen OM en sancties rechter

Door de rechter in eerste aanleg opgelegde sancties en door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen

Personen met een lvb in het justitiedomein

Maatwerktabellen over personen met een licht verstandelijke beperking in het justitiedomein.

Uitingsdelicten bij OM en rechter, 2014 en 2015

Uitingsdelicten in de instroom bij het OM, de beslissingen door het OM en de afdoeningen door de rechter.

Scenario’s voor verbeterd woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Simulaties van enkele scenario’s voor een verbeterd woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet, op basis van gegevens over 2015

Jeugdreclassering 3e kw. 2016, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Slachtoffers van gewelds- en zedendelicten, 2014

De prevalentie geweldsdelicten en zedendelicten in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

Gewelds- en zedendelicten onder kinderen, 2014

De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2015

Kosten 2015 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder

Opgelegde sancties (rechter) en beslissingen (OM)

Opgelegde taakstraffen en geldboetes (rechter) en transacties en strafbeschikkingen in de vorm van een geldsom (OM).

Samenloop van OTS en voogdij met jeugdhulp, 2015

Samenloop van ondertoezichtstellingen met jeugdhulp en van voogdijmaatregelen met jeugdhulp

Jeugdreclassering 4e kwartaal 2015

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau.

Jeugdreclassering 3e kwartaal 2015

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau.

Gesubsidieerde Rechtsbijstand door Het Juridisch Loket jun-dec 2015

In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is een tabel gemaakt met gegevens over klantcontacten van het Juridisch Loket (HJL) per contactkanaal naar achtergrondkenmerken van cliëntenl; over de periode 22-6-2015 tot 31-12-2015. Het gaat om de procentuele verdeling binnen elk contactkanaal voor de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomstgroep, herkomstgeneratie, gemeentegrootte, verstedelijking, burgerlijke staat, sociaal economische categorie en type huishouden van cliënten.De HJL-cijfers zijn aan CBS geleverd door Het Juridisch Loket (HJL). Voor informatie over achtergrondkenmerken van de cliënten is gebruik gemaakt van informatie uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).

Jeugdreclassering 3e kwartaal 2015

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau. Voorlopige cijfers.

Jeugdreclassering 2e kwartaal 2015

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau. Nader voorlopige cijfers.

Verdachten van misdrijven tegen wie een proces verbaal van misdrijf is opgemaakt

De tabel bevat cijfers over aantallen verdachten naar de herkomstlanden Joegoslavië, Turkije, Marokko en Iran voor de jaren 1999, 2007, 2010, 2013.

Gesubsidieerde rechtsbijstand door Het Juridisch Loket, april-juni 2015

In opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) is een tabel gemaakt met gegevens over klantcontacten van het Juridisch Loket (HJL) per contactkanaal naar achtergrondkenmerken van cliënten over de periode 7-4-2015 tot 22-6-2015. Het gaat om de procentuele verdeling binnen elk contactkanaal voor de kenmerken geslacht, leeftijd, herkomstgroep, herkomstgeneratie, gemeentegrootte, verstedelijking, burgerlijke staat, sociaal economische categorie en type huishouden van cliënten. De HJL-cijfers zijn aan CBS geleverd door Het Juridisch Loket (HJL). Voor informatie over achtergrondkenmerken van de cliënten is gebruik gemaakt van informatie uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB) van CBS.

Jeugdreclassering 1e en 2e kwartaal 2015

Eerste kwartaal nader voorlopige cijfers, tweede kwartaal voorlopige cijfers.

Jeugdreclassering 1e kwartaal 2015 (voorlopige cijfers)

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen. Als onderdeel daarvan publiceert CBS elk kwartaal tabellen over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd) weergegeven. Het gaat om twee tabellen: één tabel met stand-, instroom- en uitstroomgegevens op landelijk niveau en één tabel met stand-, instroom en uitstroomgegevens op arrondissementsniveau.

Criminaliteit onder Marokkaanse jongemannen in Nederland: Speelt regionale herkomst een rol?

Het CBS heeft drie maatwerktabellen samengesteld in opdracht van de onderzoekers Prof. Dr F. Bovenkerk (Universiteit Utrecht) en Dr. C.M. Fokkema (NIDI-KNAW) ten behoeve van hun artikel 'Criminaliteit onder Marokkaanse jongemannen in Nederland: speelt regionale herkomst een rol?' welke op 13 april 2015 in Tijdschrift voor Criminologie verscheen.