Monitor Laaggeletterdheid

Er is veel aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid, maar hoe weten we of die aanpak effectief is? En of gemeenten in die aanpak wellicht van elkaar kunnen leren? De ministeries van OCW en BKZ hebben samen met gemeenten het CBS daarom gevraagd om te onderzoeken hoe een monitor laaggeletterdheid opgezet kan worden. In 2021 is er een pilot uitgevoerd onder een beperkt aantal gemeenten en cursusaanbieders waarin een beperkte set aan outputgegevens verzameld werd. In 2022 gaan we opnieuw proefdraaien, waarbij dit jaar het streven is het gehele cursusaanbod op landelijk niveau inzichtelijk te maken. De opzet is tot stand gekomen op basis van bevindingen uit de pilot, input van de Werkgroep Monitoring Laaggeletterdheid en advies dat ICTU heeft gegeven. Vanaf 2023 hopen we een volwaardige landelijke monitor gereed te hebben.

Het aanleveren van gegevens

Dit jaar maken we net als in de pilot weer gebruik van de bestaande CBS systemen. Dit betekent onder meer dat de uitnodigingsbrieven en e-mails in een standaard format zijn opgesteld.
Het verzamelen van de gegevens gebeurt in twee stappen:

1. Eerst vindt er een uitvraag plaats: dit is een vragenlijst voor de contactgemeenten om een beeld te krijgen van alle aanbieders in de betreffende regio en hun contactgegevens, en van de partijen die de data gaan leveren. De leverende partij kan een gemeente, cursusaanbieder of een derde partij zijn (of een combinatie daarvan). Indien een derde partij de data gaat leveren, wordt de contactgemeente gevraagd een machtiging hiervoor in te vullen. Eind juni ontvangen alle contactgemeenten een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Invultermijn is 30 dagen.

2. Vervolgens leveren de betreffende partijen de data via een beveiligd uploadportaal aan het CBS. Dit gaat op dezelfde wijze als in de pilot. Datalevering via het uploadportaal kan vanaf begin september gedurende 30 dagen.

Voor het aanleveren van de data is een Excelsjabloon gemaakt. Ter ondersteuning en verduidelijking voor het invullen van het Excelsjabloon, is er ook een afzonderlijk definitiedocument opgesteld. In dit document staat beschreven welke definities aangehouden moeten worden bij het aanleveren van de outputgegevens. Om gemeenten en aanbieders van de data wegwijs te maken met de manier van werken en het aanleveren van de gegevens worden er evenals in de pilot weer enkele (online) vragenuurtjes/inloopbijeenkomsten georganiseerd. Er zijn twee online vragenuurtjes ingepland. Indien gewenst kan hieraan deelgenomen worden om eventuele vragen te stellen rondom het leveren van de data en/of ervaringen te delen.
De data zijn:

Donderdag 1 september 14.30u-15.30u via Teams
Maandag 5 september 14.30u-15.30u via Teams
Aanmelden voor één van de online bijeenkomsten kan via laaggeletterdheid@cbs.nl. Een link om deel te nemen via Teams versturen wij na aanmelding. Eventuele vragen kunnen ook gesteld worden via e-mail: laaggeletterdheid@cbs.nl.

Aanleveren via Internet Explorer

Let op: De webbrowser ‘Microsoft Internet Explorer’ wordt niet meer ondersteund. Lever de gegevens daarom aan via Microsoft Edge, Google Chrome of een andere webbrowser.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn contactgemeente aanmelden voor deelname?

De stap van aanmelden voor deelname verloopt dit jaar anders dan in de pilot vorig jaar. Toen moesten gemeenten en cursusaanbieders vooraf zelf aanmelden voor deelname. Voor dit proefjaar is dat niet nodig. Het proces is nu zo ingericht dat alle contactgemeenten vanzelf een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Inlogcodes voor toegang tot de vragenlijst staan op deze uitnodiging vermeld.

Stap 1 is in zomerperiode gepland. We begrijpen dat dit niet ideaal is, maar het kon dit jaar helaas niet gunstiger gepland worden. Contactgemeenten kunnen desgewenst al eerder starten met het samenstellen van een overzicht van de cursusaanbieders binnen de eigen regio en hun contactgegevens, zodat het invullen van deze informatie in de vragenlijst vlot gedaan kan worden.

Hoe kan ik namens mijn contactgemeente een derde partij machtigen om data aan het CBS te leveren?” 

U kunt dit regelen door het machtigingsformulier in te vullen. Het ondertekende formulier stuurt u dan naar het CBS. Toekomstige correspondentie met betrekking tot dit onderzoek wordt dan naar de derde partij gestuurd.

Onderzoeksresultaten

De pilot heeft in 2021 plaatsgevonden. Het CBS heeft hierover een rapport geschreven: Pilot Monitor Laaggeletterdheid 2021 (cbs.nl). Over het proefjaar 2022 zal aan het eind van het jaar worden gerapporteerd.

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen