Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de boete of de last onder dwangsom? De juridische procedure.

Zienswijze kenbaar maken bij de Handhavingsorganisatie van het CBS:

Als u de zogenoemde voornemensbrief heeft ontvangen, kunt u door middel van het indienen van een zienswijze aangeven waarom u niet aan de verplichting heeft voldaan. Deze zienswijze kunt u per e-mail of telefonisch bij een medewerker van de handhavingsorganisatie van het CBS indienen. Het geven van een zienswijze is niet verplicht.

Bezwaar maken bij de Directeur-Generaal van de Statistiek:

Als u de Beschikking heeft ontvangen waarbij een boete of last onder dwangsom wordt opgelegd, kunt u daartegen binnen 6 weken na verzending van de beschikking in bezwaar gaan bij de Directeur-Generaal van de Statistiek. In onze folder over bezwaar worden enkele veelvoorkomende bezwaargronden en coulanceverzoeken behandeld. We adviseren u om deze informatie eerst goed door te lezen voordat u een bezwaarschrift of coulanceverzoek indient.


Tegen de beschikking waarbij wordt overgegaan tot invordering van de dwangsom (het verzoek tot betaling), kunt u eveneens binnen 6 weken na verzending in bezwaar gaan bij de Directeur-Generaal van de Statistiek. Dit bezwaarschrift dient zich echter enkel te beperken tot de hoogte van de dwangsom en kan geen betrekking meer hebben op het ontstaan van de overtreding.

Naar aanleiding van uw bezwaarschrift beoordeelt de Directeur-Generaal van de Statistiek dan zijn besluit, nadat de bezwaaradviescommissie hem daarover heeft geadviseerd. Ook dan kunt u worden gehoord (in persoon of telefonisch door de bezwaaradviescommissie).

Aan zo’n bezwaarschrift zijn een aantal eisen verbonden. Voor een overzicht van deze eisen en voor het indienen van een bezwaar verwijzen wij u naar de pagina Bezwaar maken.

Beroep aantekenen bij de rechter:

Als de Directeur-Generaal van de Statistiek een beslissing op bezwaar heeft genomen en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechter (sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank waar uw bedrijf zijn zetel heeft).

Hoger beroep instellen bij de Raad van State:

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechter, dan kunt u tenslotte nog in hoger beroep bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, in Den Haag.

Gerelateerde links

- Besluit Commissie bezwaarschriften handhaving CBS (PDF: 1,8 MB)