Veiligheid en recht

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Dit jaarrapport 2019 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2019.

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in het 1e halfjaar van 2019.

In 2018 gaf 8,5 procent van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van digitale criminaliteit. Dat komt neer op ruim 1,2 miljoen mensen. Vooral jongeren waren slachtoffer. Vermogensdelicten kwamen het vaakst voor.

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

Deze rapportage schetst een beeld van de stand van zaken van de Beleidsinformatie Veilig Thuis, aan de hand van de resultaten per Veilig Thuis-regio over het 2e halfjaar van 2018.

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2018.

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2018

Dit jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Deze rapportage schetst een beeld van de stand van zaken van de Beleidsinformatie Veilig Thuis, aan de hand van de resultaten per Veilig Thuis-regio over het 1e halfjaar van 2018.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering in 1e halfjaar 2018.

Jeugdhulp in 1e halfjaar 2018

De publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de geregistreerde criminaliteit en rechtshandhaving en de samenhang daartussen

Aan de hand van een twintigtal indicatoren wordt een beeld geschetst van de cybersecurity in Nederland

Deze rapportage schetst een beeld van de stand van zaken van de Beleidsinformatie Veilig Thuis, aan de hand van de resultaten per Veilig Thuis-regio over het 1e en 2e halfjaar van 2017.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2017

: Rapport over het aantal werkzame personen in een veiligheidsgerelateerd beroep, ingeschreven studenten in een veiligheidsgerelateerde studie en hun arbeidsmarktperspectieven

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Geregistreerde jeugdcriminaliteit in de periode 2000 tot 2017.

Cijfers over leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over politie en preventie.

Dit jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e halfjaar 2017

Jeugdhulp in 1e halfjaar 2017

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2017

Cijfers over geregistreerde criminaliteit, slachtoffers, verdachten.

Cohortstudie van asielmigranten die in januari 2014-juli 2016 naar Nederland zijn gekomen

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2016

Cijfers over leefbaarheid, veiligheid, slachtofferschap van criminaliteit, tevredenheid over politie en preventie.

Eerste verkenning van dreigingen, incidenten en maatregelen van bedrijven, overheden en personen o.g.v. cybersecurity.

Vrouw zit bij man voor op het rekje op fiets. Beide in carriere outfit

In 2015 kwamen er ruim 4 duizend meldingen van discriminatie bij gemeenten, 4 op de 10 ging over ras

Dit jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Stand van zaken integratie in Nederland

Vergelijking van criminaliteitscijfers uit Veiligheidsmonitor en politieregister.

Rapportage over jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2016.

Rapportage over jongeren die in het eerste halfjaar van 2016 jeugdhulp kregen.

ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving

Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen 2014. Methode en uitkomsten

De monitor Wsnp is een gezamenlijke publicatie van CBS, Bureau Wsnp en de Raad voor Rechtsbijstand.

rapportage Jeugdhulp 2015

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2015

Deze publicatie bevat de vragen van de Veiligheidsmonitor 2015. Dit is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Deze publicatie bevat de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2015. Dit is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De Monitor jeugdcriminaliteit (MJC) bevat detailinformatie over de ontwikkeling van geregistreerde jeugdcriminaliteit, zoals uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, regio, delict, en naar first-offenders en recidivisten. De Monitor is een gezamenlijke publicatie van het CBS en het WODC.

Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland.

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ (C&R) is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. C&R geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. Deze dertiende editie bevat gegevens en ontwikkelingen tot en met 2014.

De monitor Wsnp is een gezamenlijke publicatie van CBS, Bureau Wsnp en de Raad voor Rechtsbijstand. Met de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) wordt beoogd te voorkomen dat natuurlijke personen tot in lengte van dagen door schuldeisers worden achtervolgd wanneer zij in een problematische financiële situatie zijn terechtgekomen. De Wsnp-monitor omvat een vaste kern van gegevens die jaarlijks geactualiseerd wordt, met daarnaast een aantal per jaar wisselende thema’s.

De monitor Wsnp is een gezamenlijke publicatie van CBS, Bureau Wsnp en de Raad voor Rechtsbijstand. Met de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) wordt beoogd te voorkomen dat natuurlijke personen tot in lengte van dagen door schuldeisers worden achtervolgd wanneer zij in een problematische financiële situatie zijn terechtgekomen. De Wsnp-monitor omvat een vaste kern van gegevens die jaarlijks geactualiseerd wordt, met daarnaast een aantal per jaar wisselende thema’s.

Dit jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.

De brandweer speelt een belangrijke rol bij de zorg voor veiligheid met als belangrijkste taak het blussen van branden, maar ook het verlenen van (technische) hulp, bijvoorbeeld bij verkeersongelukken en rampen. Het CBS beschikt over brand(weer)gegevens vanaf het jaar 1933. Deze informatie over de brandweer verschaft inzicht in de rol die zij speelt in de samenleving. Dat is belangrijk voor het brandweerveld zelf, maar zeker ook voor bestuur, beleid en wetenschap die met brandweerzorg te maken hebben.In deze publicatie worden gegevens over de brandweer betreffende het jaar 2013 weergegeven.

De Monitor jeugdcriminaliteit (MJC) is een gezamenlijke publicatie van het CBS en het WODC. De MJC bevat detailinformatie over de ontwikkeling van geregistreerde jeugdcriminaliteit, zoals uitsplitsingen naar geslacht, leeftijd, herkomstgroepering, regio, delict, en naar first-offenders en recidivisten.

Deze editie van de Brandweerstatistiek biedt informatie over de werkzaamheden in het jaar 2012. Daarnaast is er aandacht voor loos alarm, het brandweerpersoneel en de uitgaven voor de brandweer.

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ (C&R) is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. C&R geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. Deze elfde editie bevat gegevens en ontwikkelingen tot en met 2012.

De monitor Wsnp is een gezamenlijke publicatie van het CBS, Bureau Wsnp en de Raad voor Rechtsbijstand. Met de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) wordt beoogd te voorkomen dat natuurlijke personen tot in lengte van dagen door schuldeisers worden achtervolgd wanneer zij in een problematische financiële situatie zijn terechtgekomen. De Wsnp-monitor omvat een vaste kern van gegevens die jaarlijks geactualiseerd wordt, met daarnaast een aantal per jaar wisselende thema’s.

De Brandweerstatistiek 2011 geeft een overzicht van de verschillende activiteiten van de Nederlandse brandweer in dat jaar. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het aantal meldingen wegens brand of hulpverlening, de aard hiervan en de locatie. Verder is er aandacht voor de opbouw van het personeelsbestand en de uitgaven van de brandweer.

Met de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) wordt beoogd te voorkomen dat natuurlijke personen tot in lengte van dagen door schuldeisers worden achtervolgd wanneer zij in een problematische financiële situatie zijn terechtgekomen. De Wsnp-monitor omvat een vaste kern van gegevens die jaarlijks geactualiseerd wordt, met daarnaast een aantal per jaar wisselende thema’s.

De publicatie ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van civiel en bestuursrecht. Hij geeft een overzichtelijk beeld van de cijfermatige ontwikkelingen van geschilbeslechting en allerlei regelkwesties op het gebied van civiel en bestuursrecht in de periode 2000-2011.

Deze tiende editie van ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ (‘C&R’) geeft net als de vorige edities een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. Het rapport bevat gegevens en ontwikkelingen tot en met het jaar 2011.

De Integrale Veiligheidsmonitor beschrijft de ervaringen van de inwoners van Nederland beschreven rond de leefbaarheid van de woonbuurt, de beleving van buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, aangiftegedrag, ervaringen met veel voorkomende criminaliteit, het oordeel van de bevolking over het optreden van de politie en preventiegedrag.

De publicatie ‘Rechtspleging Civiel en Bestuur, Ontwikkelingen en samenhangen’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van civiel en bestuursrecht. Hij geeft een overzichtelijk beeld van de cijfermatige ontwikkelingen op het gebied van de diverse mogelijkheden tot geschilbeslechting en allerlei regelkwesties. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen.

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving 2010’ (‘C&R 2010’) geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen. Het rapport bevat gegevens en ontwikkelingen tot en met het jaar 2010.

Met de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) wordt beoogd te voorkomen dat natuurlijke personen tot in lengte van dagen door schuldeisers worden achtervolgd wanneer zij in een problematische financiële situatie zijn terechtgekomen. De Wsnp-monitor omvat een vaste kern van gegevens die jaarlijks geactualiseerd wordt, met daarnaast een aantal per jaar wisselende thema’s.

De Brandweerstatistiek 2010 geeft een overzicht van de verschillende activiteiten van de Nederlandse brandweer in dat jaar. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het aantal meldingen wegens brand of hulpverlening, de aard van de brand of hulpverlening en de locatie. Verder is er aandacht voor de opbouw van het personeelsbestand van de brandweer en de kosten.

De Brandweerstatistiek 2009 geeft een overzicht van de verschillende activiteiten van de Nederlandse brandweer in dat jaar. In 2009 ontving de brandweer bijna 157 duizend alarmmeldingen. In 43 procent van de gevallen was echter sprake van loos alarm.

De Integrale Veiligheidsmonitor beschrijft verschillende aspecten van leefbaarheid, veiligheid en ervaringen met criminaliteit.

De publicatie Rechtspleging Civiel en Bestuur 2009 is een statistisch naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig, belangstelling hebben voor cijfers over geschilbeslechting op het gebied van civiel en bestuursrecht.

Criminaliteit en rechtshandhaving 2009 geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen in de criminaliteit, opsporing, vervolging, berechting en tenuitvoerlegging van opgelegde straffen.

De zesde meting van de Wsnp-monitor vormt een actualisering van en een aanvulling op de in 2009 verschenen vijfde meting.

De Integrale Veiligheidsmonitor beschrijft verschillende aspecten van leefbaarheid, veiligheid en ervaringen met criminaliteit

De publicatie “Rechtspleging Civiel en Bestuur 2008” geeft een beeld van de cijfermatige ontwikkelingen op het gebied van de diverse mogelijkheden tot geschilbeslechting op het gebied van civiel en bestuursrecht in de periode 2000-2008.

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. De publicatie bevat geen informatie over overtredingen, alleen over misdrijven.

De Brandweerstatistiek 2008 geeft een overzicht van de verschillende activiteiten van de Nederlandse brandweer. Hij bevat onder meer gegevens over het aantal meldingen wegens brand of hulpverlening, de aard van de brand of hulpverlening en de locatie.

De vijfde meting van de Wnsp-monitor vormt een actualisering van en een aanvulling op de in 2008 verschenen vierde meting. De monitor geeft onder andere een update van een vaste set gegevens over aanvraag, instroom, aanbod, doorstroom en uitkomsten.

De Integrale Veiligheidsmonitor beschrijft verschillende aspecten van leefbaarheid, veiligheid en ervaringen met criminaliteit

Deze publicatie bevat informatie over het aantal rechtszaken en de afhandeling ervan door diverse rechterlijke colleges.

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. De publicatie bevat geen informatie over overtredingen, alleen over misdrijven.

De Brandweerstatistiek 2007 geeft een overzicht van de verschillende activiteiten van de Nederlandse brandweer in dat jaar.

De Veiligheidsmonitor Rijk 2008 beschrijft verschillende objectieve en subjectieve aspecten van veiligheid en het functioneren van de politie.

Rechtspraak in Nederland 2006 bevat informatie over de organisatie van de rechtspraak en over de afhandeling van rechtzaken door de diverse rechterlijke colleges.

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en jaarverslagen. De publicatie bevat geen informatie over overtredingen, alleen over misdrijven.

In deze studie worden de resultaten gepubliceerd van het dossieronderzoek voor de Faillissementsstatistiek 2004. Dit onderzoek werd verricht door het Schoordijk Instituut van de Universiteit van Tilburg in samenwerking met het CBS. Behandeld wordt het onderwerp ‘schuldeisersbenadeling’ alsmede de algemene conclusies op basis van het gehele onderzoek. Resultaten met betrekking tot werkgelegenheid, behoud van onderneming en ‘misbruik’ van faillissementsrecht werden reeds eerder gepubliceerd op deze website.

De publicatie Rechtspraak in Nederland geeft statistische informatie over rechterlijke colleges en rechtszaken in Nederland. Zowel burgerlijk recht als bestuurs- en strafrecht komen aan de orde.

De Brandweerstatistiek 2005 bevat informatie over brandmeldingen en verzoeken om hulp, over het optreden van de brandweer bij brand en activiteiten bij (technische) hulpverlening, over brandweerpersoneel en ten slotte over de kosten van de gemeentelijke brandweer. Veel van de informatie wordt gepresenteerd naar provincie en naar grootte van gemeenten.

De publicatie Rechtspraak in Nederland geeft statistische informatie over rechterlijke colleges en rechtszaken in Nederland. Deze editie doet verslag van de periode 1995 tot en met 2004.

De Veiligheidsmonitor Rijk 2006 beschrijft verschillende objectieve en subjectieve aspecten van veiligheid en het functioneren van de politie.

In deze studie worden de resultaten gepubliceerd van het dossieronderzoek voor de Faillissementsstatistiek 2004. Dit onderzoek werd verricht door het Schoordijk Instituut van de Universiteit van Tilburg in samenwerking met het CBS. Behandeld worden de onderwerpen werkgelegenheid, behoud van onderneming en ‘misbruik’ van faillissementsrecht. De onderzoeksresultaten van het dossieronderzoek betreffende de onderwerpen ‘fraude’ en internationalisering worden later in 2006 in een tweede boek gepubliceerd.

Dit rapport is een gezamenlijke publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) over de ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving.

De Brandweerstatistiek 2004 bevat informatie over brandmeldingen en verzoeken om hulp, over het optreden van de brandweer bij brand en activiteiten bij (technische) hulpverlening, over brandweerpersoneel en tenslotte over de kosten van de gemeentelijke brandweer. Veel van de informatie wordt gepresenteerd naar provincie en naar grootte van gemeenten.

Het rapport beschrijft het aandeel is van autochtone en allochtone bevolkingsgroepen in de van criminaliteit verdachte personen. Voor het eerst zijn op landelijk niveau statistische gegevens samengesteld over de achtergronden van bij de politie geregistreerde verdachten van misdrijven. De uitkomsten zijn het resultaat van een gezamenlijk onderzoeksproject van WODC en het CBS.

Rechtspraak in Nederland verschaft een keur aan statistische informatie over rechterlijke colleges en rechtszaken in Nederland. De gegevens betreffen rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State. Ook het openbaar ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau komen aan bod.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben in 1998 besloten om gezamenlijk te publiceren over criminaliteit en strafrechtelijke reactie. De voorliggende derde editie in deze reeks heeft wederom de ambitie om als naslagwerk te dienen voor eenieder die geïnteresseerd is in, en betrokken is bij, cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving.

De publicatie bevat informatie over meldingen, optreden van de brandweer bij brand en (technische) hulpverlening, personeel en materieel en tenslotte de kosten van de gemeentelijke brandweer.

Rechtspraak in Nederland verschaft een keur aan statistische informatie over rechterlijke colleges en rechtszaken in Nederland. De gegevens betreffen rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State. Ook het openbaar ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau komen aan bod.

De publicatie bevat informatie over meldingen, optreden van de brandweer bij brand en (technische) hulpverlening, personeel en materieel en tenslotte de kosten van de gemeentelijke brandweer.