Natuur en milieu

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw

In dit rapport worden de cijfers en afgeleide indicatoren met betrekking tot de circulaire economie op basis van de Materiaalmonitor 2014-2016 gepresenteerd.

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden gereduceerd als in de afgelopen dertig jaar.

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt.

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Mestproductie en uitscheiding van stikstof en fosfaat door diercategorieën in de landbouw

Tweede publicatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland

Kwaliteitsbeoordeling van de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring 2017

Publicatie Systeem en nulmeting voor monitoring van de voortgang van de circulaire economie in Nederland.

Nationale Energieverkenning 2017 en bijbehorende tabellenbijlage

Mestproductie en uitscheiding van stikstof, fosfaat en kali door diercategorieën in de landbouw

Economische beschrijving van de Nederlandse Noordzee en kustgebieden 2005-2010-2014

Beschrijving publicatie Meetprogramma’s voor flora en fauna: Kwaliteitsrapportage NEM over 2016

De vandaag verschenen Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) in pdf

The material flow monitor provides insight into the physical material flows (in kilos) to, from and within the Dutch economy.

Deze handleiding beschrijft de inventarisatiemethode voor het monitoren van amfibieën. Het is belangrijk dat iedereen die monitort, op een gestandaardiseerde wijze werkt.

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2014 ten opzichte van 2013 met 6 miljoen kg gestegen tot 172 miljoen kg. Dit is nog net onder het voor Nederland vastgestelde fosfaatplafond van 173 miljoen kg. Deze toename komt vrijwel volledig vooral voor rekening van de melkveehouderij. Naast de groei van de melkveestapel zorgde ook het hoge fosforgehalte van ruwvoer voor een stijging van de hoeveelheid fosfaat.

Green growth in the Netherlands 2015 beschrijft en analyseert CBS de mate waarin de Nederlandse economie groener wordt.

De Nationale Energie Verkenning (NEV) brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart.

In dit jaarlijks verschijnende rapport wordt beschreven in hoeverre de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) de gestelde meetdoelen weten te behalen. In het NEM werken overheidsinstanties samen om de inwinning van flora- en faunagegevens af te stemmen op de informatiebehoefte. De gegevensinwinning is georganiseerd in zeventien meetprogramma’s (broedvogels, reptielen, paddenstoelen etc.). Voor ieder meetprogramma worden de meetdoelen opgesomd en wordt de veldwerkmethode beschreven. Zo nodig worden aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van de metingen of de analyses te verbeteren.

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2013 met 5 miljoen kg gestegen tot 166 miljoen kg. In de voorgaande 3 jaar daalde deze productie. De toename komt vooral voor rekening van de melkveehouderij. De sector anticipeert op de afschaffing van het melkquotum in 2015 door nu al meer melkkoeien en jongvee aan te houden.

In de publicatie Environmental accounts of the Netherlands 2013 beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Het gaat in op onderwerpen als waterkwantiteit, energiegebruik, emissies naar lucht, materiaalstromen, belastingen en subsidies en de milieusector.

De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding. De NEV beschrijft daartoe de waargenomen ontwikkeling vanaf 2000 tot heden, en geeft de verwachting voor de verdere ontwikkeling tot 2030.

This publication contains the first results of some topics of the environmental accounts. In November 2014 these topics will be published again in the publication Environmental accounts of the Netherlands 2013 together with the other topics of the environmental accounts. This publication contains the topics energy use, mineral reserves, water emissions, greenhouse gas emissions, CO2 per quarter, other air emissions and environmental taxes and fees.

In dit rapport worden de meetdoelen per meetprogramma gepresenteerd en wordt de haalbaarheid van de doelen beoordeeld. Zo ontstaat een beeld van de verscheidenheid aan meetdoelen waarvoor het NEM bruikbaar is of in de toekomst kan worden.

De mestproductie daalde in 2012 met 17 miljoen kg stikstof en 9 miljoen kg fosfaat. Een belangrijke oorzaak is het lagere fosfaatgehalte van mengvoer voor rundvee, varkens en pluimvee.

In de publicatie <em>Environmental accounts of the Netherlands 2012</em> beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Het eerste deel gaat in op de reguliere onderwerpen, zoals waterkwantiteit, energiegebruik, emissies naar lucht, materiaalstromen, belastingen en subsidies en de milieusector. In het tweede deel worden in drie thema-artikelen onderwerpen in meer detail behandeld. Het eerste artikel focust op de resultaten uit de eerste materiaalmonitor voor Nederland. Het tweede thema-artikel gaat in op de lange tijdreeksen voor energie vanaf 1960 tot 2012. Tot slot is een onderzoek gedaan naar het consistent maken van de carbon footprint met offici&#235;le statistieken.

In de publicatie Green growth in the Netherlands 2012 beschrijft en analyseert het CBS de staat van de groene economie in Nederland. Dit gebeurt aan de hand van 33 indicatoren, verdeeld over de thema’s milieu- en grondstoffenefficiëntie, natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit, groene beleidsinstrumenten en economische kansen.

Jaarlijks worden de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) in een rapportage beoordeeld op hun kwaliteit. Die kwaliteit wordt in eerste instantie bepaald door de mate waarin de meetprogramma’s in staat zijn de meetdoelen te bereiken.

In dit rapport wordt een monitor voor het meten van fysieke materiaalstromen in 2008 gepresenteerd.

Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de huisvesting van rundvee, varkens en pluimvee in 2012. De resultaten worden toegepast in de berekening van ammoniakemissies uit dierenverblijven. De basisgegevens zijn ontleend aan de landbouwtelling van 2012.

De mestproductie daalde in 2011 met ruim 12 miljoen kg stikstof en 9 miljoen kg fosfaat. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een afname van de rundvee- en pluimveestapel en lagere stikstof- en fosfaatgehalten van rundveemengvoer.

In de publicatie <em>The environmental accounts of the Netherlands 2011</em> beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland.

In this project we have tried to compile a full water balance sheet for the year 2009 for the Netherlands. Required methods and data collections have been developed to compile the water balance at the national scale. We have also assessed whether compilation of a regionalized water balance at the levels of the (sub-)River Basin was feasible and whether the required quantifications could be made.

From 1990 onwards, the production of livestock manure and minerals is annually calculated according to standardised calculation methods developed by a collaboration of different institutes. This report provides an integrated overview of calculation methods and starting points that have been applied in the period 1990-2008.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2012 de economische radar doorontwikkeld voor de duurzame energiesector. In dit rapport wordt uiteengezet op welke manier een consistent economisch monitoring-systeem is opgezet voor de duurzame energiesector. Tevens worden de economische trends gepresenteerd voor de periode 2008-2009 en worden tal van aanbevelingen gedaan om zodoende de economische radar door te ontwikkelen op een aantal kernpunten. Onder andere worden gegevens over werkgelegenheid, toegevoegde waarde, productie en investeringen gepresenteerd in het rapport. Tevens wordt de internationale handel beschouwd en worden enkele innovatie aspecten belicht. Ook komen enkele economische cijfers voor verslagjaar 2010 aan bod. Het gedane CBS onderzoek bevindt zich nog in de groeifase. De publicatie is geschreven in het Engels (Nederlandstalige samenvatting is toegevoegd).

De mestproductie nam in 2010 licht toe met 6 miljoen kg stikstof en 4 miljoen kg fosfaat. De belangrijkste oorzaak voor deze toename is de grotere voederbehoefte van melkkoeien door de gestegen melkproductie.

Dit rapport doet verslag van de stand van zaken over 2011 van de meetprogramma’s die onder het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) vallen. Dit betreft zowel de rapportage over de Landelijke natuurmeetnetten als het Landelijk Verspreidingsonderzoek.

Nederlanders zijn welvarend, voelen zich veilig en gezond en hebben veel sociale contacten. Zij hebben vertrouwen in andere mensen en in de maatschappelijke instituties, zoals de Tweede Kamer, de politie en de rechterlijke macht. De Monitor Duurzaam Nederland 2011 is een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2011 een economische radar ontwikkeld voor de duurzame energiesector. In dit rapport wordt uiteengezet op welke manier een consistent economisch monitoring-systeem is opgezet voor de duurzame energiesector. Tevens worden de resultaten voor één jaar (2008) gepresenteerd en worden tal van aanbevelingen gedaan om zodoende de economische radar door te ontwikkelen op een aantal kernpunten. Onder andere worden gegevens over werkgelegenheid, toegevoegde waarde, productie en investeringen gepresenteerd in het rapport. Tevens wordt de internationale handel beschouwd en worden enkele innovatie aspecten belicht. Het gedane CBS onderzoek bevindt zich nog in de groeifase.

Deze publicatie biedt een overzicht van de resultaten en achtergronden van het onderzoek naar de emissies door verkeer en vervoer en overige mobiele bronnen gedurende de periode 1990-2009. Er wordt informatie gegeven over de rekenmethodiek, de aandelen in de totale Nederlandse emissies en het verloop van de voor het beleid relevante emissies.

Om inzicht te krijgen in de situatie van de huisvesting van landbouwhuisdieren is periodiek in de Landbouwtelling een aantal vragen opgenomen over de toegepaste stalsystemen bij rundvee, varkens en pluimvee. In deze publicatie wordt verslag gedaan van dat onderzoek.

Dit rapport verschaft op basis van 20 indicatoren, geselecteerd door de OESO, een overzicht van stand van zaken omtrent groene groei in Nederland.

Om inzicht te krijgen in de situatie van de huisvesting van landbouwhuisdieren is periodiek in de Landbouwtelling een aantal vragen opgenomen over de toegepaste stalsystemen bij rundvee, varkens en pluimvee. In deze publicatie wordt verslag gedaan van dat onderzoek.

In dit rapport zijn de eerder verschenen rapporten Landelijke natuurmeetnetten van het NEM en Landelijk Verspreidingsonderzoek samengevoegd en geactualiseerd.

De milieurekeningen brengen economische informatie en milieu informatie samen in een consistent systeem waardoor het mogelijk wordt de bijdrage van het milieu aan de economie en de impact van de economie op het milieu in beeld te brengen.

In dit rapport wordt de kwaliteit van het Verspreidingsonderzoek aan flora en fauna beschreven

Deze publicatie doet verslag van de stand van zaken in 2009 van de natuurmeetnetten die onder het Netwerk Ecologische Monitoring vallen.

In deze publicatie doet het CBS in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur verslag over de kwaliteit van het Verspreidingsonderzoek aan flora en fauna bij particuliere gegevensbeherende organisaties.

Stand van zaken in 2008 van de verschillende landelijke ecologische meetnetten waarin planten- en diersoorten worden gemonitord.

Stand van zaken in 2007 van de verschillende landelijke ecologische meetnetten waarin planten- en diersoorten worden gemonitord.

Stand van zaken in 2006 van de natuurmeetnetten die onder het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) vallen.

Van deze publicatie is een erratum verschenen.

De publicatie Milieurekeningen 2005 beschrijft de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: luchtvervuiling, watervervuiling, afval, energie, milieubelastingen en de Nederlandse milieusector.

Het jaarverslag van de monitoring van vlinders en libellen gaat in op de uitvoering van de tellingen, de resultaten en de ontwikkeling in de populaties.

De publicatie geeft informatie over de natuurmeetnetten die diverse organisaties in 2004 hebben uitgevoerd binnen het Netwerk Ecologische Monitoring. Het CBS rapporteert jaarlijks over de kwaliteit van de meetnetten, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Ook bevat de publicatie van alle soorten de landelijke ontwikkelingen.

Deel 4 van de Atlas van Plantengemeenschappen bevat verspreidingskaarten, een beschrijving van de oecologie en de kenmerkende plantensoorten en de veranderingen hierin.

De publicatie geeft informatie over de natuurmeetnetten die diverse organisaties in 2003 hebben uitgevoerd binnen het Netwerk Ecologische Monitoring. Het CBS rapporteert jaarlijks over de kwaliteit van de meetnetten in opdracht van het Ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV). Ook bevat de publicatie van alle soorten de landelijke ontwikkelingen.

Dit rapport geeft informatie over de voortgang van het mest- en ammoniakbeleid in Nederland. Het bevat gegevens over de ontwikkeling van de veestapel, mesttransporten, mineralenaangiften, mestafzetovereenkomsten, mestproductie- en dierrechten, inspanningen van de overheid, ammoniakemissies en de milieukwaliteit.

Dit rapport geeft een beschrijving van de methoden om de emissies door mobiele bronnen in Nederland te berekenen.

Het rapport bevat aanbevelingen voor de monitoring van de emissies van de metalen cadmium, zink, koper, lood, kwik, nikkel en chroom naar de landbouwbodem. Het doel is een betere afstemming te krijgen in de emissiecijfers die gerapporteerd worden in de Emissiemonitor (CoördinatieCommissie Doelgroep-Monitoring) en de Milieubalans (RIVM). In het rapport zijn emissiecijfers voor het jaar 2000 opgenomen. Het onderzoek is door het CBS en RIVM uitgevoerd in opdracht van de VROM-Inspectie.

De publicatie geeft informatie over de natuurmeetnetten die diverse organisaties uitvoeren binnen het Netwerk Ecologische Monitoring. De meetnetten moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen om betrouwbare cijfers te kunnen opleveren. Het CBS bewaakt deze kwaliteit en rapporteert daar jaarlijks over, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, natuurbeheer en visserij (LNV). Ook bevat de publicatie van alle soorten de landelijke ontwikkelingen.