Verkeer en vervoer

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

In Transport en mobiliteit presenteert CBS actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland.

Bijna 700 begrippen en hun definities, van ‘Aanhangwagen’ tot ‘Zwaar wegvoertuig’ zijn opgenomen in de ‘Begrippenlijst wegtransport en logistiek’.

De monitor logistiek en supply chain management is op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu opgezet om een beeld te krijgen van de toegevoegde waarde- en omzetontwikkelingen in de logistieke dienstverlening. Deze editie gaat in op de ontwikkelingen tussen 2009 en 2013.

In Transport en mobiliteit presenteert CBS actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland. Verschillende aspecten van personenmobiliteit en goederenvervoer zijn in beeld gebracht: verkeers- en vervoersbewegingen, infrastructuur, vervoermiddelen, energieverbruik, milieueffecten, verkeersongevallen en de economische betekenis van transport.

De monitor logistiek en supply chain management is opgezet om een beeld te krijgen van de toegevoegde waarde- en omzetontwikkelingen in de logistieke dienstverlening. Deze editie gaat in op de ontwikkelingen tussen 2009 en 2012.

De monitor logistiek en supply chain management is opgezet om een vollediger beeld te verkrijgen van de toegevoegde waarde- en omzetontwikkelingen in de logistieke dienstverlening. De monitor gaat in op de ontwikkelingen tussen 2009 en 2011.

Economic globalisation is characterised by increasing international trade, foreign investment and international outsourcing. For the Netherlands, this concerns activities by Dutch multinational firms abroad as well as foreign enterprises in the Netherlands. Not only do these cross-border activities have important economic consequences, they also raise a number of questions with respect to employment.These employment effects of globalisation constitute the central theme of this fifth edition of the Internationalisation Monitor.

De monitor logistiek en supply chain management is opgezet om een vollediger beeld te verkrijgen van de toegevoegde waarde- en omzetontwikkelingen in de logistieke dienstverlening. De monitor gaat in op de ontwikkelingen tussen 2009 en 2010.

Economic globalisation is characterised by increasing international trade, foreign investment and international outsourcing. For the Netherlands, this concerns activities by Dutch multinational firms abroad as well as foreign enterprises in the Netherlands. Not only do these cross-border activities have important economic consequences, they also raise a number of questions with respect to employment.These employment effects of globalisation constitute the central theme of this fourth edition of the Internationalisation Monitor.

De monitor logistiek en supply chain management is opgezet om een vollediger beeld te verkrijgen van de omzet in de logistieke dienstverlening. De monitor bevat de resultaten over het jaar 2009.

This third edition of the Internationalisation Monitor presents a connected and coherent set of newly-developed statistics and indicators on the various economic, technological and social dimensions of globalisation.

The Internationalisation Monitor 2009 presents in six in-depth articles and more than 45 clearly annotated tables trends and impacts of economic globalisation in the Netherlands.

De Internationaliseringsmonitor 2008 omvat de meest recente cijfers over de ontwikkelingen het gebied van globalisering. Aan de orde komen o.a. de internationale handel, verkeer en vervoer, buitenlandse directe investeringen en de activiteiten van internationaal opererende ondernemingen.

Transport en mobiliteit vervullen nog immer een prominente rol in de huidige, zich in snel tempo veranderende wereld. Mede daardoor ontstaat een groeiende behoefte aan informatie over de achtergronden van deze veranderingen. In de wereld van het goederenvervoer is dat net zo. Om een goed beeld te krijgen van het goederenvervoer is de behoefte aan in breder verband geplaatste informatie en aan geïntegreerd cijfermateriaal steeds nijpender. Het CBS wil hierin voorzien door middel van deze publicatie Goederenvervoer 2000. Deze uitgave vormt daarmee niet alleen een vervanging voor de opgeheven publicaties Statistiek van de aan-, af- en doorvoer, Statistiek van de Zeevaart en de Statistiek van het Binnenlands goederenvervoer. De publicatie Goederenvervoer 2000 is vooral ook bedoeld om aan geïnteresseerden in het vervoer een handvat te bieden, een handvat dat hopelijk antwoord biedt op veel voorkomende vragen.

De publicatie Motorvoertuigenpark 2001 bevat gedetailleerde gegevens over de omvang en samenstelling van het Nederlandse motorvoertuigenpark op de peildatum 1 januari 2001. De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van de RDW, Centrum voor voertuigtechniek en informatie. Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 januari 2001 in het kentekenbestand voorkwamen. Het doel van dit register is het systematisch vastleggen, opslaan en ter beschikking stellen van gegevens ten behoeve van onder andere een goede uitvoering van de Wegenverkeerswet en handhaving van voorschriften hiervan en voor statistische doeleinden. De informatie over het aantal nieuw verkochte voertuigen is afkomstig van RDC Datacentrum BV.

Transport en mobiliteit vervullen nog immer een prominente rol in de huidige, zich in snel tempo veranderende wereld. Mede daardoor ontstaat een groeiende behoefte aan informatie over de achtergronden van deze veranderingen. In de wereld van het goederenvervoer is dat net zo. Om een goed beeld te krijgen van het goederenvervoer is de behoefte aan in breder verband geplaatste informatie en aan geïntegreerd cijfermateriaal steeds nijpender. Het CBS wil hierin voorzien door middel van deze publicatie Goederenvervoer 1999. Deze uitgave vormt daarmee niet alleen een vervanging voor de opgeheven publicaties Statistiek van de aan-, af- en doorvoer, Statistiek van de Zeevaart en de Statistiek van het Binnenlands goederenvervoer. De publicatie Goederenvervoer 1999 is vooral ook bedoeld om aan geïnteresseerden in het vervoer een handvat te bieden, een handvat dat hopelijk antwoord biedt op veel voor komende vragen.

De publicatie Mobiliteit Nederlandse bevolking 1999 bevat gegevens op basis van de statistiek 'Onderzoek verplaatsingsgedrag' met uitkomsten tot en met 1999.

De publicatie Kerncijfers verkeer en vervoer 1998 bevat informatie over het Nederlandse verkeer en vervoer tot en met 1997. De volgende onderwerpen komen in deze publicatie aan bod: 1. Infrastructuur, 2. Vervoermiddelen, 3. Verkeer, 4. Personenvervoer, 5. Goederenvervoer, 6. Ondernemingen, 7. Diversen.