Gezondheid en welzijn

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Jeugdhulp 2019

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2019.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2019.

Beleidsinformatie Veilig Thuis 2e halfjaar 2019

In deze publicatie worden uitkomsten beschreven over kindermishandeling en huiselijk geweld in het 2e halfjaar van 2019 op basis van gegevens uit de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Jaarrapport 2019 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2019 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Welvaart & Welzijn 2019

De vergrijzing is in volle gang en ieder jaar neemt de groep jonge ouderen, mensen van 55 tot 75 jaar, toe. In de publicatie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de levenskwaliteit van mensen in deze levensfase, die wel de ‘derde levensfase’ genoemd wordt.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2019

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2019.

Jeugdhulp 1e halfjaar 2019

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in het 1e halfjaar van 2019.

Trends in Nederland 2019
Nederland langs de Europese meetlat 2019

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

Beleidsinformatie Veilig Thuis 2e halfjaar 2018

Deze rapportage schetst een beeld van de stand van zaken van de Beleidsinformatie Veilig Thuis, aan de hand van de resultaten per Veilig Thuis-regio over het 2e halfjaar van 2018.

Jeugdhulp 2018

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2018.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2018

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2018.

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Beleidsinformatie Veilig Thuis 1e halfjaar 2018

Deze rapportage schetst een beeld van de stand van zaken van de Beleidsinformatie Veilig Thuis, aan de hand van de resultaten per Veilig Thuis-regio over het 1e halfjaar van 2018.

Trends in Nederland 2018
Beleidsinformatie Veilig Thuis: stand van zaken in 2017

Deze rapportage schetst een beeld van de stand van zaken van de Beleidsinformatie Veilig Thuis, aan de hand van de resultaten per Veilig Thuis-regio over het 1e en 2e halfjaar van 2017.

Emancipatiemonitor 2016

Vrouw zit bij man voor op het rekje op fiets. Beide in carriere outfit

Registratie discriminatieklachten bij ADV’s 2015

In 2015 kwamen er ruim 4 duizend meldingen van discriminatie bij gemeenten, 4 op de 10 ging over ras

Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering eerste halfjaar 2016

Rapportage over jongeren met jeugdbescherming en jeugdreclassering in het eerste halfjaar van 2016.

Jeugdhulp eerste halfjaar 2016

Rapportage over jongeren die in het eerste halfjaar van 2016 jeugdhulp kregen.

Registratie Discriminatieklachten bij ADV’s 2014

Registratie Discriminatieklachten bij Antidiscriminatievoorzieningen 2014. Methode en uitkomsten

Trends in Nederland 2016
Kleine gebaren: het belang van dorpsgenoten op het platteland

Op 8 februari 2016 verschijnt de SCP-publicatie 'Kleine gebaren: het belang van dorpsgenoten op het platteland'. Met de enquête Sociaal Vitaal Platteland 2014 (waarvoor CBS de steekproeftrekking heeft verricht) als uitgangspunt beschrijft deze publicatie de lokale contacten met kwetsbare en minder kwetsbare oudere dorpsbewoners en de manier waarop deze ouderen de lokale gemeenschap waarderen.

Nederland langs de Europese meetlat 2016

Nederland is van januari tot juli 2016 voorzitter van de Raad van de EU. Ter gelegenheid hiervan heeft CBS de publicatie Nederland langs de Europese Meetlat 2016 uitgebracht. In deze publicatie wordt Nederland voor een aantal onderwerpen vergeleken met de andere EU-lidstaten. Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere EU-landen? Waarin lopen we voorop? Op welk gebied zitten we in de achterhoede, of zijn we een ‘gemiddelde lidstaat’?

Informele hulp: wie doet er wat?

In de publicatie Informele hulp: wie doet er wat? beantwoordt het SCP vragen over de omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning.

Jaarrapport 2015 Landelijke Jeugdmonitor

Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland.

Sociale samenhang 2015. Wat ons bindt en verdeelt

Met de publicatie Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt wordt een beeld gegeven van de sociale samenhang in Nederland vanuit twee invalshoeken: de participatie en het vertrouwen. Verschillen tussen bevolkingsgroepen worden belicht, onder meer tussen mannen en vrouwen, tussen jongeren en ouderen, tussen lager en hoger opgeleiden, tussen allochtonen en autochtonen, en tussen de verschillende religieuze groepen en onkerkelijken. Het boek biedt vooral een overzicht van de ontwikkelingen in de periode 2012–2014, maar geeft ook een terugblik over een langere periode.

Welzijn in Nederland

CBS heeft geïnvesteerd om het welzijn van de Nederlandse bevolking beter in kaart te brengen. Hiervoor is een theoretisch kader ontwikkeld dat acht dimensies onderscheidt die van belang zijn voor het welzijn van mensen, zoals de materiële levensstandaard, gezondheid en sociale relaties. De afgelopen jaren heeft CBS gegevens verzameld om dit theoretisch kader van cijfers te voorzien. Deze publicatie bundelt de resultaten hiervan.

Kwaliteit van leven 2015

Geld maakt niet gelukkig is een bekende uitspraak ter relativering van het belang van een hoog inkomen of vermogen. Er bestaat een brede consensus dat de kwaliteit van leven niet alleen door welvaart (inkomen) wordt bepaald, maar dat bijvoorbeeld gezondheid en tevredenheid minstens zo belangrijk zijn. Deze publicatie laat eerst zien hoe Nederland scoort op afzonderlijke welvaarts- en welzijnsindicatoren en hoe deze zich hebben ontwikkeld in de tijd. Vervolgens worden deze indicatoren gecombineerd in een welvaart- en welzijnstypologie ‘Kwaliteit van leven’. Hiertoe worden de verschillende aspecten die gezamenlijk de kwaliteit van leven bepalen, gegroepeerd in meerdere dimensies.

Trends in Nederland 2015
Jaarrapport 2014 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.

Gezondheid en zorg in cijfers 2014

In Gezondheid en zorg in cijfers 2014 presenteert het CBS nieuwe cijfers en interessante ontwikkelingen in de statistieken over gezondheid en zorg.

Jaarrapport 2012, Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2012 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.

Smakelijk weten

In Smakelijk weten passeren talloze cijfers over voeding en gezondheid de revue. Welke voedingsmiddelen produceren we in Nederland zelf en welke halen we uit het buitenland? Hoeveel melk geeft een gemiddelde Nederlandse koe? Kopen we ons eten inmiddels voornamelijk bij de supermarkt of worden de bakker, de slager en de marktkraam ook nog druk bezocht? Is brood de afgelopen tien jaar nu duurder of juist goedkoper geworden? Zet de trend om biologisch te eten door? En: hebben vrouwen vaker overgewicht dan mannen? Deze en nog meer vragen komen aan de orde in deze speciale uitgave over voeding en gezondheid.

Gezondheid en zorg in cijfers 2012

In Gezondheid en zorg in cijfers 2012 doet het CBS verslag van nieuwe cijfers of interessante ontwikkelingen in de statistieken over gezondheid en zorg.

Gezondheid en zorg in cijfers 2011

In deze publicatie staan nieuwe cijfers en interessante ontwikkelingen op het terrein van de statistieken van het CBS over gezondheid en zorg.

Monitor Duurzaam Nederland 2011

Nederlanders zijn welvarend, voelen zich veilig en gezond en hebben veel sociale contacten. Zij hebben vertrouwen in andere mensen en in de maatschappelijke instituties, zoals de Tweede Kamer, de politie en de rechterlijke macht. De Monitor Duurzaam Nederland 2011 is een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Terugblikken, een eeuw in statistieken

Het CBS verzamelt en publiceert al meer dan een eeuw gegevens over Nederland. Dit boekje bevat een selectie van thema's en onderwerpen. Hierin is te lezen hoe Nederland zich in de afgelopen eeuw heeft ontwikkeld.

Trendrapport 2010, Landelijke Jeugdmonitor

In dit Trendrapport 2010 staan de ontwikkelingen centraal die zich de afgelopen jaren op het terrein van de jeugd hebben voorgedaan. Het is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Jaarrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor

Het jaarrapport 2009 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Deze situatie is beschreven vanuit zes invalshoeken: jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, maatschappelijke participatie, arbeidsmarkt en veiligheid.

Jaarrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor

Dit is het jaarrapport 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor. Deze publicatie beschrijft de Nederlandse jeugd van 0 tot 25 jaar aan de hand van de cijfers die op de website Landelijke Jeugdmonitor staan.

Working paper zorgrekeningen 1998-2005

Deze publicatie geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het terrein van de zorg. Cijfers worden gepresenteerd over de uitgaven aan en de financiering van de gezondheids- en de welzijnszorg. Verder wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de uitgaven aan zorg in constante prijzen en de werkgelegenheid in de zorg.

Het levenseinde in de medische praktijk 2001

Het CBS heeft in 2001, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam, een onderzoek uitgevoerd naar medische beslissingen rond het levenseinde.

Arbeidsomstandigheden 2002 monitoring via personen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt gegevens over belastende factoren in het werk. Dit is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de arbeidsomstandighedenmonitor worden aspecten van fysieke en psychische werkbelasting en belasting door omgevingsfactoren beschreven.

Het herkennen van ziekenhuisopnamen en overlijden in cohort-onderzoek via landelijke registraties

In een samenwerkingsproject van het CBS, Prismant en de Afdeling Epidemiologie & Biostatistiek van het AMC is een methodologische studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van het anoniem koppelen van landelijke registraties van ziekenhuisopnamen, bevolking en sterfte. Dit biedt mogelijkheden voor het verrichten van statistische analyses naar de samenhang tussen ziekte- en sterftegegevens, ook als de sterfte pas na enkele jaren optreedt.