Overheid en politiek

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

Tweede publicatie over de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in Nederland

Betalingen en ontvangsten van de EU en de mogelijke gevolgen van een Brexit voor de afdrachten van de lidstaten.

Vrouw zit bij man voor op het rekje op fiets. Beide in carriere outfit

Welvaart in Nederland geeft de meest actuele gegevens over de welvaart van huishoudens en personen in Nederland.

Een economische overzicht.

Nederland is van januari tot juli 2016 voorzitter van de Raad van de EU. Ter gelegenheid hiervan heeft CBS de publicatie Nederland langs de Europese Meetlat 2016 uitgebracht. In deze publicatie wordt Nederland voor een aantal onderwerpen vergeleken met de andere EU-lidstaten. Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere EU-landen? Waarin lopen we voorop? Op welk gebied zitten we in de achterhoede, of zijn we een ‘gemiddelde lidstaat’?

Met de publicatie Sociale samenhang: wat ons bindt en verdeelt wordt een beeld gegeven van de sociale samenhang in Nederland vanuit twee invalshoeken: de participatie en het vertrouwen. Verschillen tussen bevolkingsgroepen worden belicht, onder meer tussen mannen en vrouwen, tussen jongeren en ouderen, tussen lager en hoger opgeleiden, tussen allochtonen en autochtonen, en tussen de verschillende religieuze groepen en onkerkelijken. Het boek biedt vooral een overzicht van de ontwikkelingen in de periode 2012–2014, maar geeft ook een terugblik over een langere periode.

Het Nationaal Kiezersonderzoek 2006–2012 presenteert kwantitatieve informatie over de achtergronden van het stemgedrag van het electoraat. Beschreven worden de opvattingen van de stemgerechtigden over een groot aantal politieke kwesties die richtinggevend zijn voor zowel de opkomst als de partijkeuze bij Tweede Kamerverkiezingen in 2006, 2010 en 2012.

Het boek ‘The Caribbean Netherlands in figures’ biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Het boek ‘The Caribbean Netherlands in figures’ biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers op economisch en sociaal gebied over de Caribisch Nederlandse samenleving (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

In Nederland in 2012 wordt een beeld geschetst van de stand van de economie en de samenleving in het afgelopen jaar. Er is aandacht voor hoe de economische crisis heeft doorgewerkt op inkomens en winsten.

Ondanks de economisch zware tijden voelen Nederlanders zich niet onveiliger, de criminaliteit blijft laag. Ook respectloos gedrag door onbekenden op straat neemt verder af. Positief is ook dat het opleidingsniveau van jongeren blijft stijgen en dat de voortijdige schooluitval daalt. Voorts zijn de meeste Nederlanders tevreden over hun contacten met vrienden, kennissen en buren. Het meest sceptisch zijn laagopgeleiden en ouderen: zij hebben relatief weinig vertrouwen in de politiek en zij kunnen ook minder goed bij anderen terecht dan hoogopgeleiden en jongeren.

Op 8 en 9 april 2011 vond in Maastricht een internationale conferentie plaats over het waarnemen en beoordelen van verkiezingen. In deze publicatie wordt hiervan verslag gedaan waarmee een inkijk wordt gegeven in de besluitvorming, de rol en de interpretatie van de bevindingen van de 30 duizend internationale waarnemers.

Deze publicatie beschrijft de achtergronden van het stemgedrag van het electoraat op basis van het Nationaal Kiezersonderzoek dat rond de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 is uitgevoerd.

Dit boek beschrijft sociale samenhang vanuit het drieluik participatie, vertrouwen en integratie. Aan de orde komen sociale contacten, hulp geven aan anderen, lidmaatschap van verenigingen en inzet als vrijwilliger daarvoor en deelname aan verkiezingen en politieke acties..

De publicatie biedt aan de hand van negen dimensies van de kwaliteit van leven een totaalbeeld van de welvaart en het welzijn van Nederlandse burgers. Voor de verschillende aspecten van de kwaliteit van leven is aangegeven hoe het er momenteel voor staat in ons land, welke veranderingen zich hebben voorgedaan en hoe die ontwikkelingen verschillen tussen bevolkingsgroepen.

Leven in Nederland 2009 presenteert en analyseert een grote hoeveelheid statistische gegevens op gemeentelijk niveau. De publicatie is ontstaan uit een samenwerking van het CBS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Op vele gebieden is de Nederlandse samenleving in beweging. Vaak zijn de veranderingen markant in een historisch of Europees perspectief, op andere terreinen is sprake van continuïteit.