Vrije tijd en cultuur

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2019 biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties.

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Kennispotentieel in NL.

De satellietrekening sport voor het jaar 2015 waarin de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie wordt beschreven en vergeleken met die in voorgaande jaren.

Een eerste proeve van een satellietrekening cultuur en media waarin de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie wordt beschreven.

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT?

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018 biedt een actueel statistisch overzicht van vraag en aanbod in de toerismesector en geeft inzicht in voor de vrijetijdssector relevante trends en innovaties.

Aan de hand van een twintigtal indicatoren wordt een beeld geschetst van de cybersecurity in Nederland

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017. Terugblik op toerismebranche

Monitor kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017.

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Kennispotentieel in NL.

Regionaal overzicht van de kerkelijke gezindte en het bijwonen van religieuze diensten in provincies en gemeenten.

De kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT en internet, wat doen ze aan R&D en innovatie

Het ‘Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2015’ geeft een actueel en diepgaand inzicht in de ontwikkeling van het Nederlandse toerisme. Voor het eerst verschijnt deze publicatie in nauwe samenwerking tussen CBS, NRIT Media en NBTC Holland Marketing. CBS publiceert deel 2 (statistieken) van dit rapport. De volledige publicatie is verkrijgbaar bij NRIT.

ICT, kennis en economie 2015 beschrijft uitgebreid hoe personen en bedrijven ICT gebruiken. Ook andere aspecten van de kenniseconomie, zoals onderwijs en onderzoek, komen uitvoerig aan bod. Historische trends en vergelijkingen met andere landen zorgen voor een scherpe duiding van de cijfers. De vele grafieken en tabellen maken de publicatie een toegankelijk en volledig naslagwerk.

De publicatie Toerisme 2014 geeft een actueel en samenhangend statistisch overzicht van het toerisme in Nederland.

ICT, kennis en economie 2014 beschrijft uitgebreid hoe personen en bedrijven ICT gebruiken. Ook andere aspecten van de kenniseconomie, zoals R&D en innovatie, komen uitvoerig aan bod. Historische trends en vergelijkingen met andere landen zorgen voor een scherpe duiding van de cijfers. De vele grafieken en tabellen maken de publicatie een toegankelijk en volledig naslagwerk.

Vandaag verschijnt 'Met het oog op de tijd. Een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders' van het Sociaal en Cultureel Planbureau over hoe het precies zit met de tijdsbesteding van Nederlanders. Het CBS verzorgde de steekproeftrekking en verrichtte het veldwerk voor dit onderzoek. In het rapport ligt de nadruk op (veranderingen in) de tijdsbesteding in de periode 2006-2011, maar er is ook aandacht voor trends in de tijdsbesteding over de lange termijn (1975-2005). Aan bod komen de tijd besteed aan verplichtingen (betaald werk, onderwijs, het huishouden en zorgtaken), de persoonlijke tijd (waaronder slapen, eten en drinken vallen), de vrije tijd (media, sociale contacten, recreatie en ontspanning, maatschappelijke participatie) en de reistijd voor al deze activiteiten. Tevens is er onder meer aandacht voor de beleving van tijd.

De publicatie 'Toerisme en recreatie in cijfers' is een compilatie van diverse nationale en internationale onderzoeken op het gebied van toerisme en recreatie.

Rapport en tabellen over de satellietrekening sport. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In het vakantiejaar 2012 is 81 procent van de Nederlandse bevolking op vakantie geweest, een percentage dat de laatste jaren vrij stabiel is. Absoluut gezien komt dit neer op 12,8 miljoen vakantiegangers. Samen waren zij goed voor 36,8 miljoen vakanties.

ICT, kennis en economie 2013 beschrijft uitgebreid hoe personen en bedrijven ICT gebruiken. Ook andere aspecten van de kenniseconomie, zoals onderwijs en onderzoek, komen uitvoerig aan bod. Historische trends en vergelijkingen met andere landen zorgen voor een scherpe duiding van de cijfers. De vele grafieken en tabellen maken de publicatie een toegankelijk en volledig naslagwerk.

De publicatie Toerisme en recreatie in cijfers is een compilatie van diverse nationale en internationale onderzoeken op het gebied van toerisme en recreatie. Dit overzicht van de toerisme- en recreatiesector beschrijft het gebruik van de Nederlandse logiesaccommodaties, vakanties van Nederlanders, de economische kant van toerisme en recreatie en de aantrekkelijkheid van diverse vormen van toerisme en recreatie. Ook zijn er enige cijfers over duurzaamheid in relatie tot de toerismesector in de publicatie opgenomen.

Rapport en tabellen van de satellietrekening sport. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Methodologisch handboek van de satellietrekening sport. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De publicatie Toerisme in Nederland - Het gebruik van logiesaccommodaties 2011 geeft een actueel samenhangend statistisch overzicht van het gebruik van de Nederlandse logiesaccommodaties door zowel Nederlandse als buitenlandse gasten.

In het vakantiejaar 2011 is 82 procent van de Nederlandse bevolking op vakantie geweest. Absoluut gezien komt dit neer op 12,8 miljoen vakantiegangers. Samen waren zij goed voor 36,3 miljoen vakanties.

In deze publicatie wordt de ontwikkeling van de meetlat sociaal kapitaal beschreven. Dit is een index waarbij een set indicatoren gerelateerd aan participatie en vertrouwen worden gecombineerd tot één cijfer.

De publicatie Toerisme en recreatie in cijfers 2011 geeft een actueel samenhangend statistisch overzicht van toerisme en recreatie in ruime zin. U kunt in deze publicatie terecht voor cijfers over het vakantiegedrag van Nederlanders en buitenlanders in Nederland, en voor cijfers over recreatie- en vrijetijdsgedrag van Nederlanders in het bijzonder.

De publicatie Toerisme in Nederland - Het gebruik van logiesaccommodaties 2010 geeft een actueel samenhangend statistisch overzicht van het gebruik van de Nederlandse logiesaccommodaties door zowel Nederlandse als buitenlandse gasten.

In het vakantiejaar 2010 is 81 procent van de Nederlandse bevolking op vakantie geweest, een percentage dat de laatste jaren vrij stabiel is. Absoluut gezien komt dit neer op 12,7 miljoen vakantiegangers. Samen waren zij goed voor 36,2 miljoen vakanties.

Dit boek beschrijft sociale samenhang vanuit het drieluik participatie, vertrouwen en integratie. Aan de orde komen sociale contacten, hulp geven aan anderen, lidmaatschap van verenigingen en inzet als vrijwilliger daarvoor en deelname aan verkiezingen en politieke acties..

Deze publicatie geeft een actueel samenhangend statistisch overzicht van toerisme en recreatie in ruime zin. U kunt in deze publicatie terecht voor cijfers over het vakantiegedrag van Nederlanders en buitenlanders in Nederland, en voor cijfers over recreatie- en vrijetijdsgedrag van Nederlanders in het bijzonder.

De publicatie Toerisme in Nederland 2009 - Het gebruik van logiesaccommodaties geeft een actueel samenhangend statistisch overzicht van het gebruik van de Nederlandse logiesaccommodaties door zowel Nederlandse als buitenlandse gasten.

In het vakantiejaar 2009 zijn 12,6 miljoen Nederlanders op vakantie geweest. Zij hebben in totaal 36,4 miljoen korte en lange vakanties doorgebracht, waarvan ongeveer de helft in eigen land.

Nederlanders hebben steeds meer ICT-vaardigheden en gebruiken in toenemende mate mobiel internet. Verder verdringt de laptop de desktop uit huishoudens en hebben scholen steeds meer pc’s met internet. Dit zijn slechts enkele feiten uit de publicatie De digitale economie 2009. Hoofdstuk 5 van dit boek bevat nog veel meer informatie over het gebruik van ICT door personen en huishoudens.

De publicatie Toerisme en recreatie in cijfers 2009 geeft een actueel samenhangend statistisch overzicht van toerisme en recreatie in ruime zin.

Het rapport ‘Kunstzinnige Vorming 2005 en 2007’ is tot stand gekomen op basis van een onderzoek gehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met de Kunstconnectie, de branchevereniging voor kunsteducatie en kunstbeoefening onder kunstzinnig vormende instellingen. Het heeft tot doel een cijfermatig overzicht te geven van de kunstzinnige vorming in Nederland die buiten schoolverband wordt gegeven.

De publicatie ‘Toerisme in Nederland 2008 - Het gebruik van logiesaccommodaties’ heeft tot doel een actueel samenhangend statistisch overzicht te geven van het gebruik van de Nederlandse logiesaccommodaties door zowel Nederlandse als buitenlandse gasten.

In de publicatie Religie aan het begin van de 21ste eeuw wordt ingegaan op actuele gegevens over religie in het perspectief van sociale samenhang.

In het vakantiejaar 2008 trokken 12,5 miljoen Nederlanders er voor een korte of lange vakantie op uit. Ze waren goed voor 35,9 miljoen vakanties.

Recentelijk heeft het CBS een Nederlandse Satellietrekening Toerisme (SRT) ontwikkeld. De belangrijkste leidraad bij het samenstellen van de Nederlandse SRT is het internationale handboek Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework (TSA:RMF; UNSD, 2001).

Een publicatie met informatie over het vakantiegedrag van Nederlanders en buitenlanders in Nederland. Met verder cijfers over recreatie en vrijetijdsgedrag van Nederlanders. Daarnaast is ‘toeristisch Nederland’ ook in internationaal perspectief gezet.

Deze publicaties bevat informatie over de aantallen gasten en overnachtingen in de Nederlandse logiesaccommodaties.

In het vakantiejaar 2006 gingen 12,4 miljoen Nederlanders op vakantie. Ze waren goed voor 34,6 miljoen vakanties. Bij ruim de helft van deze vakanties bleef men in eigen land.

De publicatie 'Toerisme en recreatie in cijfers' geeft een actueel samenhangend overzicht van toerisme en recreatie in ruime zin.

In 2005 gingen 12,4 miljoen Nederlanders op vakantie. Ze waren goed voor 34,4 miljoen vakanties. Ongeveer de helft van deze vakanties ging naar het buitenland.

Sinds de tweede helft van de vorige eeuw is het fenomeen toerisme sterk gegroeid. Er is dan ook een toenemende behoefte om de economische betekenis van het toerisme voor de Nederlandse economie in kaart te brengen. Het gebruik van de recent gepubliceerde Satellietrekeningen voor het Toerisme wordt internationaal gezien als de meest optimale methode. Het CBS heeft een proefproject uitgevoerd om te bezien of deze methode ook in de Nederlandse context haalbaar is. Dat heeft tevens geresulteerd in het daadwerkelijk vullen van de bijbehorende tabellen met cijfers. Daaruit blijkt onder meer dat het toerisme in 1999 circa 2,5% van het BBP heeft gegenereerd.

Dit is de tweede editie van de Emancipatiemonitor. In deze monitor die tweejaarlijks verschijnt, worden de meest recente cijfers over de stand van zaken van het emancipatieproces gepresenteerd. De Emancipatiemonitor is een gezamenlijke publicatie van het SCP en het CBS.