Macro-economie

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Nationale rekeningen 2019

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

SDG's in Nederland - statusrapport 2020

In dit Engelstalige rapport een statistische update van de ontwikkelingen in Nederland rond de 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

Trends in the Caribbean Netherlands 2019
De regionale economie 2018

Overzicht van regionale ontwikkelingen in de economie, arbeidsmarkt, thuiswerken, winkels en grensgebieden van Nederland in 2018.

Materiaalstromen in Nederland, 2014-2016

In dit rapport worden de cijfers en afgeleide indicatoren met betrekking tot de circulaire economie op basis van de Materiaalmonitor 2014-2016 gepresenteerd.

Klimaat- en Energieverkenning 2019

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden gereduceerd als in de afgelopen dertig jaar.

ICT, kennis en economie 2019

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Kennispotentieel in NL.

De Nederlandse sporteconomie

De satellietrekening sport voor het jaar 2015 waarin de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie wordt beschreven en vergeleken met die in voorgaande jaren.

Nederland Handelsland 2019

Nederland Handelsland 2019 – export, investeringen en werkgelegenheid is een publicatie met jaarlijks terugkerende kerncijfers. Hierin worden de belangrijkste trends op het gebied van internationalisering gepresenteerd.

Satellietrekening cultuur en media 2015

Een eerste proeve van een satellietrekening cultuur en media waarin de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie wordt beschreven.

Nationale rekeningen 2018

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

Trends in Nederland 2019
Monitor Brede Welvaart & SDG's 2019

In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt.

Nederland langs de Europese meetlat 2019

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

Internationaliseringsmonitor 2019-I: Verenigde Staten

Relatie tussen de VS en Nederland: investeringen, handel, exportverdiensten, multinationals en werknemers, migratie.

De regionale economie 2017

De regionale economie 2017 beschrijft de economische ontwikkeling van de verschillende regio’s in Nederland.

ICT, Kennis en Economie 2018

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT?

Trends in the Caribbean Netherlands 2018
Nationale rekeningen 2017

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

Trends in Nederland 2018
Nationale rekeningen: Revisie tijdreeksen 1995-2015

Deze notitie zet bondig uiteen hoe de tijdreeksen voor 1995-2015 in de nationale rekeningen samengesteld zijn.

Nationale rekeningen Revisie 2015

Toelichting bij de revisie van de nationale rekeningen over het verslagjaar 2015

Monitor Brede Welvaart 2018

Beschrijving van de staat van de brede welvaart in Nederland

Groeiers buiten de Randstad

De regionale ontwikkeling van de economie, de werkgelegenheid en het inwonersaantal.

Trends in the Caribbean Netherlands 2017
De regionale economie 2016

De regionale economie 2016 beschrijft de economische ontwikkeling van de verschillende regio’s in Nederland.

Toegevoegde waarde infrastructuur Nederland 1995-2015

Experimenteel onderzoek naar de toegevoegde waarde van infrastructuur voor de Nederlandse economie 1995-2015.

Nationale rekeningen 2016

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

Trends in Nederland 2017
ICT, kennis en economie 2017

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Kennispotentieel in NL.

Monitor Duurzaam Nederland 2017, update indicatoren

De Monitor Duurzaam Nederland geeft een beeld van duurzaamheid aan de hand van drie aspecten

Nederland en de Europese Unie betalingen en ontvangsten

Betalingen en ontvangsten van de EU en de mogelijke gevolgen van een Brexit voor de afdrachten van de lidstaten.

Meten van SDGs: een eerste beeld voor Nederland

Het globale beeld dat uit deze publicatie naar voren komt is dat het op veel terreinen goed gaat met Nederland.

Trends in the Caribbean Netherlands 2016
Nationale rekeningen 2015

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

ICT, kennis en economie 2016

De kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT en internet, wat doen ze aan R&D en innovatie

Trends in Nederland 2016
Gross National Income Inventory (ESA 95), 1995

De berekeningswijze van het BNI is in Europese verordeningen vastgelegd. Voor de toetsing door Eurostat van de gehanteerde bronnen en methoden wordt en BNI-methodebeschrijving ('GNI Inventory') samengesteld.

Material flow Monitor - a time series

The material flow monitor provides insight into the physical material flows (in kilos) to, from and within the Dutch economy.

De regionale economie 2014

De publicatie De regionale economie 2014 bevat cijfers over de economische ontwikkeling, productiestructuur, investeringen en arbeidsmarkt per provincie. In deze editie zijn er ook artikelen opgenomen met uitkomsten over de regionale economie die niet afkomstig zijn van de regionale rekeningen.

Green growth in the Netherlands 2015

Green growth in the Netherlands 2015 beschrijft en analyseert CBS de mate waarin de Nederlandse economie groener wordt.

Factsheet Macro-economische onevenwichtigheden oktober 2015

De Europese Unie heeft een zogenoemde macro-economische onevenwichtighedenprocedure opgesteld. Met behulp van een scorebord beoordeelt de Europese Commissie de lidstaten op mogelijke zwakke schakels binnen de nationale economie.

Nationale rekeningen 2014

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie. Het nationaal inkomen, de economische groei, het overheidstekort en het beschikbaar inkomen van huishoudens zijn enkele belangrijke macro-economische indicatoren in deze publicatie. Verder geven de nationale rekeningen onder meer cijfers over consumptie, investeringen, in- en uitvoer en werkgelegenheid. De begrippen en classificaties van de Nationale rekeningen zijn wereldwijd gestandaardiseerd en vastgelegd in internationale richtlijnen waardoor vergelijkingen tussen landen mogelijk zijn.

Trends in Nederland 2015
ICT and Economic growth

Vandaag de dag wordt economische groei voornamelijk behaald door middel van innovatie en hogere productiviteit, waardoor kennis en technologie in het hart van het beleidseconomische debat staan. ICT heeft een bijzondere plek in dit debat, omdat het een technologie is die almaar in ontwikkeling is en de potentie heeft om efficiëntie te verhogen, terwijl het tegelijkertijd het delen van kennis faciliteert en innovatie bevordert.

Nederland in 2014

De publicatie Nederland in 2014 geeft een eerste compleet overzicht van de sociaaleconomische ontwikkelingen in 2014.

De regionale economie 2013

De publicatie De regionale economie 2013 bevat cijfers over de economische ontwikkeling, productiestructuur, investeringen en arbeidsmarkt per provincie.

Environmental accounts of the Netherlands 2013

In de publicatie Environmental accounts of the Netherlands 2013 beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Het gaat in op onderwerpen als waterkwantiteit, energiegebruik, emissies naar lucht, materiaalstromen, belastingen en subsidies en de milieusector.

De Nederlandse economie 2013

In de reeks De Nederlandse economie presenteert het Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelingen bij ondernemingen, huishoudens en de overheid, en ten aanzien van de arbeidsmarkt en het milieu. In aparte thema-artikelen wordt daarnaast ingegaan op bijzondere economische onderwerpen.

Nationale rekeningen 2013

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie. Het nationaal inkomen, de economische groei, het overheidstekort en het beschikbaar inkomen van huishoudens zijn enkele belangrijke macro-economische indicatoren in deze publicatie. Verder geven de nationale rekeningen onder meer cijfers over consumptie, investeringen, in- en uitvoer en werkgelegenheid. De begrippen en classificaties van de Nationale rekeningen zijn wereldwijd gestandaardiseerd en vastgelegd in internationale richtlijnen waardoor vergelijkingen tussen landen mogelijk zijn.

Nederland in 2013

In Nederland in 2013: een economisch overzicht wordt een beeld geschetst van de stand van de economie in 2013. Er is aandacht voor de doorwerking van de economische ontwikkelingen op huishoudens, ondernemingen en de overheid. Ook thema’s als de arbeidsmarkt, woningmarkt, buitenlandse handel en inflatie komen aan bod. De publicatie laat zien dat de economie in 2013 tekenen van herstel vertoont, maar dat de gevolgen van de laagconjunctuur ook nog steeds op veel plekken goed merkbaar zijn.

De regionale economie 2012

In 2012 kromp de Nederlandse economie met 1,2 procent. In Zeeland kromp de economie het minst en in Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Friesland het meest. In de crisisperiode 2008-2012 kwam de landelijke jaarlijkse krimp uit op 0,6 procent. Tussen de provincies zijn er grote verschillen in het effect van de crisis. Drenthe komt als grootste verliezer uit de bus: de economie kromp hier het sterkst.

Environmental accounts of the Netherlands 2012

In de publicatie <em>Environmental accounts of the Netherlands 2012</em> beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Het eerste deel gaat in op de reguliere onderwerpen, zoals waterkwantiteit, energiegebruik, emissies naar lucht, materiaalstromen, belastingen en subsidies en de milieusector. In het tweede deel worden in drie thema-artikelen onderwerpen in meer detail behandeld. Het eerste artikel focust op de resultaten uit de eerste materiaalmonitor voor Nederland. Het tweede thema-artikel gaat in op de lange tijdreeksen voor energie vanaf 1960 tot 2012. Tot slot is een onderzoek gedaan naar het consistent maken van de carbon footprint met offici&#235;le statistieken.

Green growth in the Netherlands 2012

In de publicatie Green growth in the Netherlands 2012 beschrijft en analyseert het CBS de staat van de groene economie in Nederland. Dit gebeurt aan de hand van 33 indicatoren, verdeeld over de thema’s milieu- en grondstoffenefficiëntie, natuurlijke hulpbronnen, milieukwaliteit, groene beleidsinstrumenten en economische kansen.

De Nederlandse economie 2012

In de reeks De Nederlandse economie presenteert het Centraal Bureau voor de Statistiek elk jaar ontwikkelingen bij ondernemingen, huishoudens en de overheid, en ten aanzien van de arbeidsmarkt en het milieu. Verder wordt in thema-artikelen nader stilgestaan bij actuele economische onderwerpen.

Nationale rekeningen 2012

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie. Het nationaal inkomen, de economische groei, het tekort of overschot van de overheid en de werkgelegenheid zijn voorbeelden van belangrijke gegevens uit deze publicatie.

Nederland in 2012

In Nederland in 2012 wordt een beeld geschetst van de stand van de economie en de samenleving in het afgelopen jaar. Er is aandacht voor hoe de economische crisis heeft doorgewerkt op inkomens en winsten.

Environmental accounts of the Netherlands 2011

In de publicatie <em>The environmental accounts of the Netherlands 2011</em> beschrijft en analyseert het CBS de relatie tussen milieu en economie in Nederland.

De Nederlandse economie 2011

In de reeks De Nederlandse economie beschrijft en analyseert het Centraal Bureau voor de Statistiek elk jaar ontwikkelingen bij ondernemingen, huishoudens en de overheid, en ten aanzien van de arbeidsmarkt en het milieu. Verder wordt in thema-artikelen nader stilgestaan bij actuele economische onderwerpen. De Nederlandse economie richt zich op financieel-economisch analisten, beleidsmakers, politici, journalisten, docenten en studenten.

Nationale rekeningen 2011

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie. Het nationaal inkomen, de economische groei, het tekort of overschot van de overheid en de werkgelegenheid zijn voorbeelden van belangrijke gegevens uit deze publicatie. De begrippen en classificaties van de Nationale rekeningen zijn wereldwijd gestandaardiseerd en vastgelegd in internationale richtlijnen waardoor vergelijkingen tussen landen mogelijk zijn.

The Dutch growth accounts 2010 (De Nederlandse groeirekeningen 2010)

De publicatie &#8216;The Dutch growth accounts 2010&#8217; beschrijft en analyseert de oorzaken van de economische groei in verschillende bedrijfstakken van de Nederlandse economie.

De regionale economie 2010

De Nederlandse economie groeide in 2010 met 1,7 procent. In 2009 was er nog sprake van een krimp van 3,5 procent. Alle provincies hadden te maken met een groei, welke uiteenliep van 0,3 procent in Friesland tot bijna 3 procent in Zeeland. Naast een hoofdstuk over de economische groei en de productiestructuur wordt in De regionale economie 2010 ook gekeken naar de effecten van de crisis op de werkgelegenheid. Als speciale onderwerpen staan COROP-gebied Groot-Amsterdam en de rol van Zuid-Limburg in de Euregio Maas-Rijn centraal.

Monitor Duurzaam Nederland 2011

Nederlanders zijn welvarend, voelen zich veilig en gezond en hebben veel sociale contacten. Zij hebben vertrouwen in andere mensen en in de maatschappelijke instituties, zoals de Tweede Kamer, de politie en de rechterlijke macht. De Monitor Duurzaam Nederland 2011 is een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Economische radar duurzame energiesector

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2011 een economische radar ontwikkeld voor de duurzame energiesector. In dit rapport wordt uiteengezet op welke manier een consistent economisch monitoring-systeem is opgezet voor de duurzame energiesector. Tevens worden de resultaten voor één jaar (2008) gepresenteerd en worden tal van aanbevelingen gedaan om zodoende de economische radar door te ontwikkelen op een aantal kernpunten. Onder andere worden gegevens over werkgelegenheid, toegevoegde waarde, productie en investeringen gepresenteerd in het rapport. Tevens wordt de internationale handel beschouwd en worden enkele innovatie aspecten belicht. Het gedane CBS onderzoek bevindt zich nog in de groeifase.

Green Growth in the Netherlands

Dit rapport verschaft op basis van 20 indicatoren, geselecteerd door de OESO, een overzicht van stand van zaken omtrent groene groei in Nederland.

Monitor Duurzaam Nederland 2009

De Monitor Duurzaam Nederland geeft een beeld van de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving. Hij laat zien op welke terreinen het goed gaat en waar er vanuit een duurzaamheidsoptiek ‘zorgen voor morgen’ bestaan.

The Dutch growth accounts 2009 (De Nederlandse groeirekeningen 2009)

De publicatie &#8216;The Dutch growth accounts 2009&#8217;, dit jaar voor het eerst beschikbaar in het Engels, beschrijft en analyseert de oorzaken van de economische groei in verschillende bedrijfstakken van de Nederlandse economie.

Environmental Accounts of the Netherlands 2009 (Milieurekeningen 2009)

De milieurekeningen brengen economische informatie en milieu informatie samen in een consistent systeem waardoor het mogelijk wordt de bijdrage van het milieu aan de economie en de impact van de economie op het milieu in beeld te brengen.

De Nederlandse economie 2009

In de reeks De Nederlandse economie beschrijft en analyseert het Centraal Bureau voor de Statistiek elk jaar ontwikkelingen bij ondernemingen, huishoudens en de overheid, en ten aanzien van de arbeidsmarkt en het milieu.

Nationale rekeningen 2009

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie.

Internationaliseringsmonitor 2008

De Internationaliseringsmonitor 2008 omvat de meest recente cijfers over de ontwikkelingen het gebied van globalisering. Aan de orde komen o.a. de internationale handel, verkeer en vervoer, buitenlandse directe investeringen en de activiteiten van internationaal opererende ondernemingen.

Toerisme in macro-economisch perspectief, 2001-2006

Recentelijk heeft het CBS een Nederlandse Satellietrekening Toerisme (SRT) ontwikkeld. De belangrijkste leidraad bij het samenstellen van de Nederlandse SRT is het internationale handboek Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework (TSA:RMF; UNSD, 2001).

International Benchmark National Accounts

In 2006, Statistics Netherlands initiated a re-engineering project of the Dutch National Accounts (NA). Part of the initial phase of this project was a stocktaking exercise of good practices abroad. This report describes the most eye-catching differences between the NA of Statistics Netherlands and the NA of eight countries involved in this study. Completed questionnaires on NA methodology and processes and other relevant information upon which this study is based, are included

Revisie Nationale rekeningen 2001: Beschrijving en uitkomsten revisiejaar 2001

Bij een revisie worden voor een bepaald jaar alle niveaugrootheden opnieuw vastgesteld. Deze publicatie geeft een uitgebreide beschrijving van de revisie waarbij de verschillen tussen voor en na revisie worden toegelicht. De publicatie sluit qua opzet aan op de Nationale rekeningen 2004 waarin ook gegevens voor de jaren 2002 tot en met 2004 worden gepresenteerd die in aansluiting op de revisie van het jaar 2001 zijn samengesteld.

Nationale rekeningen 2004

De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie. De begrippen en classificaties in de nationale rekeningen zijn wereldwijd gestandaardiseerd en vastgelegd in internationale richtlijnen.

Nationale rekeningen 2002

Tabellen: Macro-economie; Aanbod, gebruik en finale bestedingen; bedrijftakken, -klassen en productgroepen; Productie, verbruik en inkomensvorming, bedrijfstakken en -klassen; Arbeid