Industrie en energie

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden gereduceerd als in de afgelopen dertig jaar.

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik is gestegen van 6,6 procent in 2017 naar 7,4 procent in 2018. Op Europees niveau is afgesproken dat in Nederland het aandeel hernieuwbare energie 14 procent moet zijn in 2020.

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

Hernieuwbare energie in Nederland 2017 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de energievoorziening in 1990-2017.

Bedrijven kunnen meerdere strategieën hebben om hun exportpositie te behouden en te verstevingen. Internationaliseringsmonitor 2018, derde kwartaal

Nationale Energieverkenning 2017 en bijbehorende tabellenbijlage

Verbruik van hernieuwbare energie in relatie tot totale energieverbruik in Nederland.

Monitoring energieverbruik voor warmte en warmtenetten

De vandaag verschenen Nationale Energieverkenning 2016 (NEV) in pdf

De Nationale Energie Verkenning (NEV) brengt jaarlijks de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart.

Warmtelevering van (energie)bedrijven aan huishoudens of andere bedrijven kunnen een middel zijn voor een efficiënte energievoorziening. Dit artikel beschrijft de informatie die CBS heeft over warmteleveringen in de data die gebruikt zijn voor de Energiebalans van 2013. Het artikel is een achtergrondrapportage bij de Nationale Energieverkenning (NEV).

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2014 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2014.

Onderzoek naar het aanbod en verbruik van elektriciteit in Nederland in de periode 1950-2013.

De Nationale Energieverkenning (NEV) schetst de stand van zaken van de Nederlandse energiehuishouding. De NEV beschrijft daartoe de waargenomen ontwikkeling vanaf 2000 tot heden, en geeft de verwachting voor de verdere ontwikkeling tot 2030.

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2013 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2013. Aan bod komen de productie en het verbruik van elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen. Verder worden per energiebron de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2012 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2012.

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2011 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2011.

Het Statistisch jaarboek verschaft u actuele cijfers over vrijwel alle aspecten van de Nederlandse samenleving. Het is een onmisbare steun als u zich wilt oriënteren op welk gebied dan ook: zoals bevolking, gezondheid, onderwijs, werkloosheid, landbouw, bouwnijverheid en industrie, handel, milieu en vele andere onderwerpen

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2010 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2010. Aan bod komt de productie en het verbruik van elektriciteit, warmte en transpotbrandstoffen uit hernieuwbare energiebronnen.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2011 een economische radar ontwikkeld voor de duurzame energiesector. In dit rapport wordt uiteengezet op welke manier een consistent economisch monitoring-systeem is opgezet voor de duurzame energiesector. Tevens worden de resultaten voor één jaar (2008) gepresenteerd en worden tal van aanbevelingen gedaan om zodoende de economische radar door te ontwikkelen op een aantal kernpunten. Onder andere worden gegevens over werkgelegenheid, toegevoegde waarde, productie en investeringen gepresenteerd in het rapport. Tevens wordt de internationale handel beschouwd en worden enkele innovatie aspecten belicht. Het gedane CBS onderzoek bevindt zich nog in de groeifase.

Het rapport Hernieuwbare energie in Nederland 2009 beschrijft de bijdrage van hernieuwbare energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2009.

Het rapport Duurzame energie in Nederland 2008 beschrijft de bijdrage van duurzame energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in de periode 1990-2008.

De publicatie Milieurekeningen 2005 beschrijft de relatie tussen milieu en economie in Nederland. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: luchtvervuiling, watervervuiling, afval, energie, milieubelastingen en de Nederlandse milieusector.

Het rapport beschrijft de bijdrage van duurzame energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in 2005.

Het rapport beschrijft de bijdrage van duurzame energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in 2004.

Het rapport beschrijft de bijdrage van duurzame energiebronnen aan de Nederlandse energievoorziening in 2003. Het gaat eerst in op totaaloverzichten in termen van elektriciteit en vermeden primaire energie. Vervolgens wordt per bron de achtergrond van de recente ontwikkelingen en de waarnemingsmethode toegelicht.

De publicatie 'Samenvattend overzicht van de industrie' geeft een overzicht van de Nederlandse industrie. De belangrijkste uitkomsten zijn opgenomen van de kwartaalstatistiek 'Verkopen van de industrie' over 2000 en de uitkomsten van de productiestatistieken over 1999. Deze publicatie is als laatste verschenen over 2000.

De publicatie 'Samenvattend overzicht van de industrie' geeft een overzicht van de Nederlandse industrie. De belangrijkste uitkomsten zijn opgenomen van de kwartaalstatistiek 'Verkopen van de industrie' over 1997 en de uitkomsten van de productiestatistieken over 1996. Deze publicatie is als laatste verschenen over 2000.