Inkomen en bestedingen

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Tweejaarlijkse publicatie over het inkomen, het vermogen en de bestedingen van huishoudens en personen in Nederland.

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

Dit jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Een publicatie waarbij naast de verschillende financiële facetten ook de armoede problematiek aan bod komt.

Dit jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Vrouw zit bij man voor op het rekje op fiets. Beide in carriere outfit

Dit jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Stand van zaken integratie in Nederland

Welvaart in Nederland geeft de meest actuele gegevens over de welvaart van huishoudens en personen in Nederland.

In deze eerste uitgave van Armoede en sociale uitsluiting 2015 wordt de bevolking van Nederland in kaart gebracht die in welvaart en sociaal opzicht achtergebleven is bij de rest. CBS doet in deze publicatie verslag van recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland. Om een zo actueel mogelijk beeld te kunnen schetsen, heeft het Centraal Planbureau (CPB) op verzoek van CBS ramingen gemaakt voor de ontwikkeling van armoede in 2015 en 2016.

Geld maakt niet gelukkig is een bekende uitspraak ter relativering van het belang van een hoog inkomen of vermogen. Er bestaat een brede consensus dat de kwaliteit van leven niet alleen door welvaart (inkomen) wordt bepaald, maar dat bijvoorbeeld gezondheid en tevredenheid minstens zo belangrijk zijn. Deze publicatie laat eerst zien hoe Nederland scoort op afzonderlijke welvaarts- en welzijnsindicatoren en hoe deze zich hebben ontwikkeld in de tijd. Vervolgens worden deze indicatoren gecombineerd in een welvaart- en welzijnstypologie ‘Kwaliteit van leven’. Hiertoe worden de verschillende aspecten die gezamenlijk de kwaliteit van leven bepalen, gegroepeerd in meerdere dimensies.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

In de publicatie Welvaart in Nederland worden de meest actuele landelijke en regionale cijfers gepresenteerd over inkomens, vermogens en bestedingen van huishoudens. Waar mogelijk komen lange trends van deze aspecten van welvaart aan bod

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

In Nederland in 2012 wordt een beeld geschetst van de stand van de economie en de samenleving in het afgelopen jaar. Er is aandacht voor hoe de economische crisis heeft doorgewerkt op inkomens en winsten.

Dit rapport toont de resultaten van het door EIM en CBS gezamenlijk uitgevoerde onderzoek naar de inkomens- en vermogenspositie van zzp-ers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de totale groep zelfstandigen zonder personeel en de groep nieuwe zelfstandigen. Deel I geeft de belangrijkste resultaten en beschrijft de achtergrond en doelstelling van het onderzoek. Deel II is technischer van aard en gaat onder meer in op de koppelprocedure en detailuitkomsten van het onderzoek.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

In de publicatie Welvaart in Nederland worden de meest actuele landelijke en regionale cijfers gepresenteerd over inkomens, vermogens en bestedingen van huishoudens. Waar mogelijk komen lange trends van deze aspecten van welvaart aan bod

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Dit rapport beschrijft de pensioenaansprakenstatistiek van het CBS.

In deze publicatie wordt op hoofdpunten verslag gedaan van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van armoede. Speciale aandacht is er ook voor de mate van deelname aan het maatschappelijke leven, de financiële beperkingen in middelen voor eerste levensbehoeften, de druk van vaste lasten, schulden moeten maken, de vermogenspositie en de (gezonde) levensverwachting van mensen met (en zonder) kans op armoede.

De Armoedemonitor 2007 bevat de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. De gegevens zijn verzameld en geanalyseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De Armoedemonitor 2005 bevat de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. De gegevens zijn verzameld en geanalyseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Deze publicatie geeft informatie over doel en opzet van het Budgetonderzoek 2000. Aan de orde komen de steekproef, het veldwerk en de bewerking van de verzamelde gegevens. Daarnaast worden definities en indelingen gegeven en een aantal tabellen met uitkomsten. In een vijftal bijlagen zijn technische gegevens opgenomen, waaronder een uitgebreide codelijst met variabelen.

Het Jaarboek Welvaartsverdeling is in de periode 1997-2000 jaarlijks verschenen. Het geeft feiten en cijfers over inkomen en consumptie in Nederland. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de inkomens- en vermogensverdeling, koopkracht, prijsontwikkelingen en bestedingspatronen.