Onderwijs

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Jaarrapport 2019 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2019 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Trends in Nederland 2019
Nederland langs de Europese meetlat 2019

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Trends in Nederland 2018
Internationaliseringsmonitor 2018, tweede kwartaal

Globalisering, internationale handel en gevolgen voor werkgelegenheid. Offshoring, import concurrentie en de arbeidsmarkt.

Onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein

: Rapport over het aantal werkzame personen in een veiligheidsgerelateerd beroep, ingeschreven studenten in een veiligheidsgerelateerde studie en hun arbeidsmarktperspectieven

Trends in the Caribbean Netherlands 2017
Jaarrapport 2017 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Trends in Nederland 2017
Van opvang naar integratie. Cohortstudie asielmigranten

Cohortstudie van asielmigranten die in januari 2014-juli 2016 naar Nederland zijn gekomen

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Samenvatting (oud)

Kernuitkomsten uit onderzoek met als doel onderwijsachterstanden op school- en gemeenteniveau beter in kaart te brengen

Emancipatiemonitor 2016

Vrouw zit bij man voor op het rekje op fiets. Beide in carriere outfit

Jaarrapport 2016 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Trends in the Caribbean Netherlands 2016
Trends in Nederland 2016
Jaarrapport 2015 Landelijke Jeugdmonitor

Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland.

Trends in Nederland 2015
Jaarrapport 2014 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.

'Samen scholen', publicatie SCP

Vandaag is de eerste hoofdrapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verschenen over de samenwerking tussen ouders en scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het rapport, getiteld Samen scholen, is samengesteld met medewerking van het CBS dat de steekproeftrekking verzorgde. In het rapport komen verschillende elementen van de samenwerking tussen ouders en scholen aan bod: steun van ouders thuis, activiteiten die zij doen op school, opvattingen over de afbakening van verantwoordelijkheden tussen school en ouders, en afspraken en communicatie tussen ouders en school. Daarnaast bespreekt het rapport de opvattingen van ouders over de doelen van opvoeding en onderwijs. Het rapport gaat onder andere na of er onder ouders draagvlak is voor onderwijsdoelstellingen als verhoging van het prestatieniveau, het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten en het bevorderen van excellentie in het onderwijs.

De Nederlandse samenleving 2012

Ondanks de economisch zware tijden voelen Nederlanders zich niet onveiliger, de criminaliteit blijft laag. Ook respectloos gedrag door onbekenden op straat neemt verder af. Positief is ook dat het opleidingsniveau van jongeren blijft stijgen en dat de voortijdige schooluitval daalt. Voorts zijn de meeste Nederlanders tevreden over hun contacten met vrienden, kennissen en buren. Het meest sceptisch zijn laagopgeleiden en ouderen: zij hebben relatief weinig vertrouwen in de politiek en zij kunnen ook minder goed bij anderen terecht dan hoogopgeleiden en jongeren.

Jaarboek onderwijs in cijfers 2012

In het Jaarboek Onderwijs in cijfers 2012 presenteert het CBS de meest actuele cijfers over het onderwijs. Het jaarboek belicht onder meer stromen in het onderwijs,

Jaarrapport 2012, Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2012 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.

Regionaal beeld van de jeugd 2011, Landelijke Jeugdmonitor

In dit rapport staan regionale ontwikkelingen centraal over de jeugd in ons land. Het is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Jaarboek Onderwijs in cijfers 2011

In het Jaarboek onderwijs in cijfers 2011 presenteert het CBS de meest actuele informatie over het onderwijs.

ICT, kennis en economie, 2011

ICT, kennis en economie is een voortzetting van de publicatiereeksen De digitale economie en Kennis en economie, zoals die tot voor kort jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek werden uitgebracht.

Emancipatiemonitor 2010

Dit is de zesde editie van de Emancipatiemonitor. Deze monitor die tweejaarlijks verschijnt, geeft een beeld van de stand van zaken in het emancipatieproces.

Terugblikken, een eeuw in statistieken

Het CBS verzamelt en publiceert al meer dan een eeuw gegevens over Nederland. Dit boekje bevat een selectie van thema's en onderwerpen. Hierin is te lezen hoe Nederland zich in de afgelopen eeuw heeft ontwikkeld.

Trendrapport 2010, Landelijke Jeugdmonitor

In dit Trendrapport 2010 staan de ontwikkelingen centraal die zich de afgelopen jaren op het terrein van de jeugd hebben voorgedaan. Het is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Jaarboek onderwijs in cijfers 2010

In het Jaarboek onderwijs in cijfers 2010 presenteert het CBS de meest actuele informatie over het onderwijs: over leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven, over stromen en cohorten. Daarnaast komen speciale onderwerpen aan bod.

Jaarrapport Integratie 2010

Het Jaarrapport Integratie 2010 zet een aantal onmisbare statistische feiten en ontwikkelingen met betrekking tot integratie van niet-westerse allochtonen op een rij.

De Nederlandse samenleving 2010

De publicatie biedt aan de hand van negen dimensies van de kwaliteit van leven een totaalbeeld van de welvaart en het welzijn van Nederlandse burgers. Voor de verschillende aspecten van de kwaliteit van leven is aangegeven hoe het er momenteel voor staat in ons land, welke veranderingen zich hebben voorgedaan en hoe die ontwikkelingen verschillen tussen bevolkingsgroepen.

111 jaar statistiek in tijdreeksen, 1899-2010

De publicatie 111 jaar statistiek in tijdreeksen geeft een beeld van de thema’s waarover het CBS al ruim een eeuw informatie verzamelt en publiceert.

Statistisch jaarboek 2010

Het Statistisch jaarboek verschaft u actuele cijfers over vrijwel alle aspecten van de Nederlandse samenleving. Het is een onmisbare steun als u zich wilt oriënteren op welk gebied dan ook: zoals bevolking, gezondheid, onderwijs, werkloosheid, landbouw, bouwnijverheid en industrie, handel, milieu en vele andere onderwerpen.

Kennis en economie 2009

Kennis en economie 2009 biedt aanknopingspunten, kennis en toetsingskaders voor het bedrijfsleven, beleidsmakers en onderzoekers, die informatie zoeken over de Nederlandse kenniseconomie.

Jaarboek onderwijs in cijfers 2009 (2e editie)

Het jaarboek onderwijs in cijfers 2009 (2e editie) geeft informatie over aantallen leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven.

Jaarrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor

Het jaarrapport 2009 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Deze situatie is beschreven vanuit zes invalshoeken: jongeren en gezin, gezondheid, onderwijs, maatschappelijke participatie, arbeidsmarkt en veiligheid.

Leven in Nederland 2009

Leven in Nederland 2009 presenteert en analyseert een grote hoeveelheid statistische gegevens op gemeentelijk niveau. De publicatie is ontstaan uit een samenwerking van het CBS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Emancipatiemonitor 2008

Dit is de vijfde editie van de Emancipatiemonitor. In deze monitor worden de meest recente cijfers over de stand van zaken van het emancipatieproces gepubliceerd.

Leven in Nederland

Leven in Nederland presenteert en analyseert een grote hoeveelheid statistische gegevens op gemeentelijk niveau. De publicatie is ontstaan uit een samenwerking van het CBS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Kennis en economie 2007

Het vermogen van een land of bedrijfstak om te innoveren steunt onder meer op research en development en ook kennis en vaardigheden. De uitgaven aan R&D in Nederland blijven echter achter bij die van veel andere landen, terwijl uit deze publicatie juist blijkt dat bedrijven die aan R&D doen meer dan gemiddeld innovatief zijn. Verder in deze publicatie ook informatie over het kennis- en opleidingsniveau.

Jaarboek onderwijs in cijfers 2003-2004

Het boek belicht op heldere en beknopte wijze de stand van zaken in het onderwijs.