Landbouw

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Feiten en cijfers over Nederland en Europa. Doet Nederland het beter of slechter dan andere landen in de Europese Unie (EU)?

Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2018.

Mestproductie en uitscheiding van stikstof en fosfaat door diercategorieën in de landbouw

In De Nederlandse Landbouwexport 2017 staan de eerste handelscijfers over 2017 centraal.

Mestproductie en uitscheiding van stikstof, fosfaat en kali door diercategorieën in de landbouw

Nederland is van januari tot juli 2016 voorzitter van de Raad van de EU. Ter gelegenheid hiervan heeft CBS de publicatie Nederland langs de Europese Meetlat 2016 uitgebracht. In deze publicatie wordt Nederland voor een aantal onderwerpen vergeleken met de andere EU-lidstaten. Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere EU-landen? Waarin lopen we voorop? Op welk gebied zitten we in de achterhoede, of zijn we een ‘gemiddelde lidstaat’?

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2014 ten opzichte van 2013 met 6 miljoen kg gestegen tot 172 miljoen kg. Dit is nog net onder het voor Nederland vastgestelde fosfaatplafond van 173 miljoen kg. Deze toename komt vrijwel volledig vooral voor rekening van de melkveehouderij. Naast de groei van de melkveestapel zorgde ook het hoge fosforgehalte van ruwvoer voor een stijging van de hoeveelheid fosfaat.

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2013 met 5 miljoen kg gestegen tot 166 miljoen kg. In de voorgaande 3 jaar daalde deze productie. De toename komt vooral voor rekening van de melkveehouderij. De sector anticipeert op de afschaffing van het melkquotum in 2015 door nu al meer melkkoeien en jongvee aan te houden.

De mestproductie daalde in 2012 met 17 miljoen kg stikstof en 9 miljoen kg fosfaat. Een belangrijke oorzaak is het lagere fosfaatgehalte van mengvoer voor rundvee, varkens en pluimvee.

Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de huisvesting van rundvee, varkens en pluimvee in 2012. De resultaten worden toegepast in de berekening van ammoniakemissies uit dierenverblijven. De basisgegevens zijn ontleend aan de landbouwtelling van 2012.

In Smakelijk weten passeren talloze cijfers over voeding en gezondheid de revue. Welke voedingsmiddelen produceren we in Nederland zelf en welke halen we uit het buitenland? Hoeveel melk geeft een gemiddelde Nederlandse koe? Kopen we ons eten inmiddels voornamelijk bij de supermarkt of worden de bakker, de slager en de marktkraam ook nog druk bezocht? Is brood de afgelopen tien jaar nu duurder of juist goedkoper geworden? Zet de trend om biologisch te eten door? En: hebben vrouwen vaker overgewicht dan mannen? Deze en nog meer vragen komen aan de orde in deze speciale uitgave over voeding en gezondheid.

De mestproductie daalde in 2011 met ruim 12 miljoen kg stikstof en 9 miljoen kg fosfaat. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een afname van de rundvee- en pluimveestapel en lagere stikstof- en fosfaatgehalten van rundveemengvoer.

Deze gezamenlijke publicatie van het LEI en het CBS biedt jaarlijks een breed scala aan gegevens over de ontwikkelingen in de Nederlandse land- en tuinbouw.

From 1990 onwards, the production of livestock manure and minerals is annually calculated according to standardised calculation methods developed by a collaboration of different institutes. This report provides an integrated overview of calculation methods and starting points that have been applied in the period 1990-2008.

De mestproductie nam in 2010 licht toe met 6 miljoen kg stikstof en 4 miljoen kg fosfaat. De belangrijkste oorzaak voor deze toename is de grotere voederbehoefte van melkkoeien door de gestegen melkproductie.

Om inzicht te krijgen in de situatie van de huisvesting van landbouwhuisdieren is periodiek in de Landbouwtelling een aantal vragen opgenomen over de toegepaste stalsystemen bij rundvee, varkens en pluimvee. In deze publicatie wordt verslag gedaan van dat onderzoek.

Dit rapport geeft informatie over de voortgang van het mest- en ammoniakbeleid in Nederland. Het bevat gegevens over de ontwikkeling van de veestapel, mesttransporten, mineralenaangiften, mestafzetovereenkomsten, mestproductie- en dierrechten, inspanningen van de overheid, ammoniakemissies en de milieukwaliteit.