Arbeid en sociale zekerheid

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Veel werkenden ervaren onzekerheid over hun werk en inkomen, met name zzp’ers en werknemers met een flexibele baan. Wat zijn nu oorzaken en de gevolgen deze onzekerheid?

Een onderzoek naar de mogelijke rol van selectie en causaliteit wat betreft de samenhang tussen arbeidsonzekerheid en gezondheid.

In Armoede en sociale uitsluiting 2019 staan recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland centraal. Om armoede af te bakenen is voornamelijk gebruik gemaakt van de lage-inkomensgrens.

Dit jaarrapport 2019 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

De vergrijzing is in volle gang en ieder jaar neemt de groep jonge ouderen, mensen van 55 tot 75 jaar, toe. In de publicatie wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de levenskwaliteit van mensen in deze levensfase, die wel de ‘derde levensfase’ genoemd wordt.

Nederland Handelsland 2019 – export, investeringen en werkgelegenheid is een publicatie met jaarlijks terugkerende kerncijfers. Hierin worden de belangrijkste trends op het gebied van internationalisering gepresenteerd.

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in 2018

Nationale enquete arbeidsomstandigheden 2018

Relatie tussen de VS en Nederland: investeringen, handel, exportverdiensten, multinationals en werknemers, migratie.

De regionale economie 2017 beschrijft de economische ontwikkeling van de verschillende regio’s in Nederland.

Dit jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Bedrijven kunnen meerdere strategieën hebben om hun exportpositie te behouden en te verstevingen. Internationaliseringsmonitor 2018, derde kwartaal

Globalisering, internationale handel en gevolgen voor werkgelegenheid. Offshoring, import concurrentie en de arbeidsmarkt.

Deze digitale publicatie geeft een uitgebreid overzicht van de arbeidsmarkt in 2017.

Methodologische verantwoording bij de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 en overzicht van resultaten

: Rapport over het aantal werkzame personen in een veiligheidsgerelateerd beroep, ingeschreven studenten in een veiligheidsgerelateerde studie en hun arbeidsmarktperspectieven

Internationalisering en waardeketens: afhankelijkheden, multinationals en routinematigheid beroepen.

Dit jaarrapport 2017 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de werksituatie van zelfstandig ondernemers in Nederland.

Cohortstudie van asielmigranten die in januari 2014-juli 2016 naar Nederland zijn gekomen

Een overzicht van arbeidsmarkttransities een analyse van de ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

Overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2016

Methodologische verantwoording bij de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2016 en overzicht van resultaten

Vrouw zit bij man voor op het rekje op fiets. Beide in carriere outfit

Dit jaarrapport 2016 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Stand van zaken integratie in Nederland

Overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2015

methodologisch rapport over de Nationale enquête arbeidsomstandigheden 2015

Nederland is van januari tot juli 2016 voorzitter van de Raad van de EU. Ter gelegenheid hiervan heeft CBS de publicatie Nederland langs de Europese Meetlat 2016 uitgebracht. In deze publicatie wordt Nederland voor een aantal onderwerpen vergeleken met de andere EU-lidstaten. Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere EU-landen? Waarin lopen we voorop? Op welk gebied zitten we in de achterhoede, of zijn we een ‘gemiddelde lidstaat’?

Dit Jaarrapport 2015 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd en beschrijft hoe het gaat met de bijna 5 miljoen jongeren in Nederland.

In het rapport 'Arbeidsmarkt zonder grenzen' beschrijven het Planbureau voor de Leefomgeving en CBS de grensoverschrijdende arbeidsstromen en de potentie voor grensoverschrijdend werken vanuit zowel het Nederlandse als het Belgische en Duitse perspectief.

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de werksituatie van zelfstandig ondernemers in Nederland. TNO en CBS voerden de ZEA gezamenlijk uit, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de ZEA2015 en biedt een overzicht van de eerste resultaten.

De publicatie ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt: De focus op flexibilisering’ geeft een gedetailleerd inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van flexibilisering. In Nederland is het aandeel werknemers met een tijdelijk contract de laatste tien jaar sneller gegroeid dan in de meeste andere Europese landen.

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. In 2014 voerden het CBS en TNO de tiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de NEA 2014 en biedt een overzicht van eerste resultaten.

Dit jaarrapport 2014 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt biedt een overzicht van de arbeidsmarkttransities van de Nederlandse bevolking en een grondige analyse van de arbeidspositie van werkenden in de flexibele schil van de arbeidsmarkt.

De ZEA is een enquête onder zelfstandigen in Nederland en is in 2012 voor het eerst uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In Nederland in 2012 wordt een beeld geschetst van de stand van de economie en de samenleving in het afgelopen jaar. Er is aandacht voor hoe de economische crisis heeft doorgewerkt op inkomens en winsten.

Dit rapport toont de resultaten van het door EIM en CBS gezamenlijk uitgevoerde onderzoek naar de inkomens- en vermogenspositie van zzp-ers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de totale groep zelfstandigen zonder personeel en de groep nieuwe zelfstandigen. Deel I geeft de belangrijkste resultaten en beschrijft de achtergrond en doelstelling van het onderzoek. Deel II is technischer van aard en gaat onder meer in op de koppelprocedure en detailuitkomsten van het onderzoek.

Deze monitor die tweejaarlijks verschijnt, geeft een beeld van het emancipatieproces in Nederland.

Dit jaarrapport 2012 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven.

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt biedt een gedegen overzicht van de arbeidsmarkttransities van de Nederlandse bevolking, in het bijzonder van kwetsbare groepen als ouderen, laagopgeleiden, mensen met een slechte gezondheid, mensen met een onderbroken beroepsloopbaan en werknemers met tijdelijke contracten.

Deze publicatie geeft onder meer antwoord op vragen als: welke groepen maken geen deel uit van de beroepsbevolking, terwijl ze daar potentieel wel toe behoren? Hoe groot zijn die groepen precies? Welke ontwikkelingen laten deze groepen zien? Deze vragen worden beantwoord met behulp van gegevens van CBS en TNO.

Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking tussen het SCP, CBS en TNO.

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit is de vijfde editie van de Emancipatiemonitor. In deze monitor worden de meest recente cijfers over de stand van zaken van het emancipatieproces gepubliceerd.

Er is steeds meer behoefte aan informatie over de levensloop van mensen. Dankzij de beschikbaarheid van registers en de mogelijkheid om die te koppelen aan andere registers of enquêtedata, zijn de mogelijkheden toegenomen om nieuwe statistieken over levensloop te maken. Dynamiek in de sociale statistiek is een bundeling van nieuwe resultaten over de levensloop van mensen. Aan de ontwikkeling van deze resultaten hebben zowel CBS-ers, als externe wetenschappers en beleidsmakers meegewerkt.

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op vele gebieden is de Nederlandse samenleving in beweging. Vaak zijn de veranderingen markant in een historisch of Europees perspectief, op andere terreinen is sprake van continuïteit.

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt vanaf 2005 jaarlijks uitgevoerd door TNO en het CBS met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze publicatie geeft informatie over doel en opzet van het Budgetonderzoek 2000. Aan de orde komen de steekproef, het veldwerk en de bewerking van de verzamelde gegevens. Daarnaast worden definities en indelingen gegeven en een aantal tabellen met uitkomsten. In een vijftal bijlagen zijn technische gegevens opgenomen, waaronder een uitgebreide codelijst met variabelen.

Het Jaarboek Welvaartsverdeling is in de periode 1997-2000 jaarlijks verschenen. Het geeft feiten en cijfers over inkomen en consumptie in Nederland. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de inkomens- en vermogensverdeling, koopkracht, prijsontwikkelingen en bestedingspatronen.