Vergelijking van Nederlandse invoer gebaseerd op microdata met FIGARO, 2020

© Hollandse Hoogte
De publicatie bekijkt de invoer van iedere Nederlandse bedrijfstak uit iedere bedrijfstak in een aantal landen en vergelijkt resultaten verkregen met bedrijvendata met data in FIGARO, een dataset van Eurostat, voor 2020.

Internationale handelsgegevens van hoge kwaliteit zijn nodig voor de analyse van wereldwijde toeleveringsketens en de berekening van indicatoren voor milieuvoetafdrukken. Dit onderzoek past een procedure toe waarbij gebruik wordt gemaakt van microdata om consistente importgegevens van de nationale rekeningen te creëren. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de nationale gegevens uit het Europees Statistisch Systeem (ESS), zoals gegevens over de handel in goederen en diensten, de handel naar bedrijfskenmerken (TEC en STEC), het algemene bedrijvenregister en de nationale rekeningen. Dit zorgt voor meer detail in producten, bedrijfstakken en landen.

Er wordt een analyse van de nieuw ontwikkelde gegevens uitgevoerd met een vergelijking met de importgegevens in de FIGARO multi-region input-output tabel van Eurostat. Daarnaast wordt de ‘buitenlandse productiebehoefte’ van Nederland afgeleid met behulp van FIGARO vergeleken met deze behoefte afgeleid met behulp van de microdata-methode. Dit geeft meer inzicht in de effecten van het gebruik van microdata voor voetafdrukberekeningen. De vergelijking laat zien dat de resultaten gebaseerd op microdata dicht bij de FIGARO-data liggen op geaggregeerd niveau. Er zijn echter diverse belangrijke verschillen op detailniveau. Import vanuit de buitenlandse bedrijfstakken detailhandel en groothandel is duidelijk lager dan in FIGARO. Ook is handel met diverse landen, in het bijzonder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en België, duidelijk anders dan in FIGARO. Er zijn ook duidelijke verschillen wat betreft Nederlandse import van producten uit de buitenlandse delfstoffenwinning en aardolie-industrie. De verwachting is dat dit zich ook zal vertalen in verschillen tussen milieuvoetafdrukken verkregen via de microdata en via FIGARO.

De scripts voor het aanmaken van de internationale handelsgegevens, inclusief een voorbeeld met fictieve gegevens, worden aan Eurostat verstrekt met de bedoeling dat andere Nationale Statistische Instituten deze technieken kunnen gebruiken.

Deze studie en het bijbehorende Engelstalige rapport zijn in het kader van de Eurostat Grant SMP-ESS-2022-EGD-IBA, project 2022-NL-EGD, projectnummer 10111.