Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2021

Thumbnail thema natuur en milieu

Inhoud

1. Artikelen en publicaties op www.cbs.nl
2. Greep uit grafieken
3. Updates StatLinetabellen
4. Aanvullende statistische diensten
5. Updates Compendium voor de Leefomgeving
6. Verschijnt binnenkort
7. Samenwerkingspartners en interessante links

Deze nieuwsbrief

Dit is de zesde uitgave van de nieuwsbrief  ‘Leefomgeving’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte. De nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal.

1. Artikelen en publicaties op www.cbs.nl

Bouwen en wonen

Prijsstijging koopwoningen ruim 20 procent in november
Bestaande koopwoningen waren in november 20,1 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is een evenaring van de grootste prijsstijging sinds de start van de statistiek in 1995. Ook in februari 2000 kwam de prijsstijging op 20,1 procent uit. Destijds was de gemiddelde transactieprijs bijna 160 duizend euro. In november was dat iets meer dan 400 duizend euro. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Begin 2021 stond 2,4 procent van de woningen leeg
Op 1 januari 2021 stonden 187 duizend woningen leeg, 2,4 procent van alle woningen. Dit was vergelijkbaar met vorig jaar. De leegstand van kantoren en winkels was begin 2021 respectievelijk 10,2 procent en 8,7 procent. Dit blijkt uit de Landelijke Monitor Leegstand samengesteld door het CBS en bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Minder kantoren getransformeerd tot woningen in 2020
In 2020 zijn er 10,2 duizend woningen bijgekomen door transformatie van kantoren, winkels en andere niet-woningen. Dit is een daling ten opzichte van voorgaande jaren; in 2018 en 2019 kwamen er steeds meer dan 12 duizend woningen bij door transformaties. Er zijn vooral minder woningen in voormalige kantoorpanden gecreëerd. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Landbouw en natuur

Inkomsten landbouwsector 1 procent hoger in 2021
De inkomsten van de landbouwsector zijn in 2021 met 1 procent gestegen ten opzichte van 2020. De dierlijke productie lag dit jaar onder het niveau van 2020, maar de plantaardige productie steeg. De afzetprijzen van landbouwproducten namen gemiddeld sterk toe, maar ook de kosten stegen fors. Hierdoor herstelden de inkomsten nauwelijks vergeleken met het coronajaar 2020, toen de inkomsten met bijna 5 procent daalden.

Bruto opbrengst zaaiuien met bijna 20 procent toegenomen
Volgens de voorlopige oogstraming akkerbouw ligt de bruto-opbrengst van zaaiuien in 2021 naar verwachting 19,6 procent hoger dan in 2020. De bruto-opbrengst van consumptieaardappelen is naar verwachting bijna 5 procent lager. De bruto-opbrengst van suikerbieten valt volgens deze schatting 2,3 procent lager uit dan vorig jaar.

Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2021
Duurzaamheid staat hoog op de politieke agenda. Vanuit de markt zijn legio initiatieven ontstaan om producten te verduurzamen. In deze publicatie laten we de resultaten van de verduurzaming van palmolie, soja en hout in 2020 zien die uit de monitoring naar voren zijn gekomen. De manier waarop deze monitoring is uitgevoerd, is door het CBS gevalideerd.

Energie

Elektriciteitsproductie-uit-kolen-bijna-verdubbeld
De productie van elektriciteit uit kolen was in het derde kwartaal van 2021 96 procent hoger dan een jaar eerder. De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen liet tegelijkertijd met 31 procent ook een toename zien. De productie van elektriciteit uit aardgas daalde in het derde kwartaal met 49 procent. Door meer invoer en minder uitvoer van elektriciteit lag het invoersaldo 4,5 miljard kWh hoger.

Bijstelling-aandeel-hernieuwbare-energie-2020
Op 10 december 2021 heeft het CBS op StatLine een bijgesteld cijfer gepubliceerd voor het aandeel hernieuwbare energie in 2020. Dit komt nu uit op 11,5 procent, hoger dan de 11,1 procent die het CBS in mei en juni 2021 heeft gepubliceerd. De bijstelling is groter dan verwacht op basis van voorgaande jaren.

Klimaat-en-energieverkenning-2021
De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en geldt als één van de verantwoordingsinstrumenten van het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt naar verwachting met 38-48 procent in 2030 ten opzichte van 1990, uitgaande van het vastgestelde en voorgenomen beleid. Daarmee is het kabinetsdoel om in 2030 49 procent minder uit te stoten dan in 1990 nog niet in zicht.
De Klimaat- en Energieverkenning 2021 is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO EnergieTransitie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Milieu

Uitstoot broeikasgassen bijna weer op niveau pre-corona
In het tweede kwartaal van 2021 was de uitstoot van broeikasgassen 11 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Daarmee beweegt de uitstoot weer naar het niveau van voor corona. De toename is vooral toe te schrijven aan het hogere aardgasverbruik, onder andere voor meer verwarming en industriële productie.

Bedrijven investeerden in 2020 ruim 2 miljard euro in milieu
Nederlandse bedrijven investeerden in 2020 2,1 miljard euro in milieuvoorzieningen, 931 miljoen euro meer dan in 2019.

Opbrengsten milieubelastingen in 2020 lager
In 2020 is 22,2 miljard euro betaald aan milieubelastingen. Dit is een afname van ruim 2 miljard euro vergeleken met 2019, en de eerste daling sinds 2012. Het aandeel van de ontvangen milieubelastingen in de totale belasting- en premieopbrengsten nam al langer af. Dit aandeel daalde verder van 7,7 procent in 2019 naar 7,1 procent in 2020.

Uitstoot broeikasgassen lager in derde kwartaal 2021
In het derde kwartaal van 2021 was de uitstoot van broeikasgassen 3 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Dat komt vooral doordat er minder elektriciteit is geproduceerd.

Relatief meer huishoudelijk afval in minst verstedelijkte gebieden
In 2020 zamelden Nederlandse gemeenten gemiddeld 524 kilogram afval per inwoner in, meer dan in 2019 toen per inwoner 492 kilogram werd ingezameld. De hoeveelheid afval die er per inwoner wordt ingezameld is niet overal gelijk in Nederland. In niet-stedelijke gemeenten wordt het meeste afval opgehaald, met name meer groente-, fruit- en tuinafval (gft).

Regio en ruimte

345 gemeenten op 1 januari 2022
Nederland telt op 1 januari 2022 345 gemeenten, 7 minder dan in 2021. Dit komt door vier gemeentelijke herindelingen, twee in Noord-Brabant en twee in Noord-Holland. Per 24 maart zijn het er 344 als de gemeenten Amsterdam en Weesp samengevoegd worden.

Nieuwsbrief voor gemeenten, editie 2, jaargang 2021
In november is de zeventiende uitgave van de Nieuwsbrief voor Gemeenten verschenen. Deze bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en ruimtelijke statistieken.

Brochure Nabijheidsstatistiek (versie 2021)
“Hoe ver is het rijden of fietsen naar de dichtstbijzijnde huisarts?” “Hoeveel zwembaden of musea zijn er in mijn omgeving?” De Nabijheidsstatistiek van het CBS geeft antwoord op dergelijke vragen. Deze brochure geeft een overzicht van wat er op dit moment mogelijk is met de Nabijheidsstatistiek en van mogelijke uitbreidingen van de statistiek.

Wijk- en buurtkaart 2019, Wijk- en buurtkaart 2020 en Wijk- en buurtkaart 2021
De Wijk- en Buurtkaart bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 2 GIS-formaten (ESRI™-shape en geopackage). De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn aan de kaart toegevoegd samen met de statistieken over de nabijheid van voorzieningen. Gelijk met de publicatie van de Wijk- en buurtkaart 2019 versie 3 is er een tweede update gepubliceerd van de Wijk- en Buurtkaart 2020 en een eerste versie van de Wijk- en Buurtkaart 2021. Hoe verder terug in de tijd, des te meer kerncijfers er gekoppeld zijn.

CBS-gebiedsindelingen 2022
Het bestand CBS-gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert, in een GIS-formaat dat te gebruiken is in GIS-pakketten als QGIS of ArcGIS.
De indelingen zijn gegeven van 1995 tot en met het meest recente jaar.

Kerncijfers per postcode
Het CBS biedt op laag-regionaal niveau kerncijfers aan. De nieuwste publicatie naar postcode-6, postcode-5 en postcode-4 bevat gegevens voor de peildatums 1 januari 2020 (versie 1), 1 januari 2019 (versie 2) en 1 januari 2018 (versie 3). De databestanden worden opgeleverd in de vorm van Excel/.CSV en als kaart in ESRI™-shape-formaat. De bestanden bevatten onder andere gegevens over inwoners, particuliere huishoudens, woningen, energie, inkomen, sociale zekerheid en afstand tot voorzieningen per postcode.

2. Greep uit grafieken

Hieronder enkele actuele grafieken op basis van statistieken over de leefomgeving.

 

Leegstand naar soort vastgoed, 1 januari 2021
 Leegstand enkel op 1 januari 2021 (%)Leegstand op 1 januari 2021, jaar eerder ook leeg (%)
Totaal1,61,1
Kantoren2,67,6
Winkels4,24,5
Industrie4,83,0
Totaal logies, bijeenkomsten,
onderwijs, gezondheid
en sport
3,21,6
Woningen1,60,8

Gecreëerde woningen door transformatie
JaarGecreëerde woningen
201510770
201610235
201710235
201812210
201912480
202010215

Elektriciteitsproductie per bron
PeriodeKwartaalAardgas (mld kWh)Hernieuwbaar (mld kWh)Kolen (mld kWh)Overig (mld kWh)
20151e kwartaal13,583,3010,211,93
20152e kwartaal7,992,899,981,65
20153e kwartaal9,432,9910,162,16
20154e kwartaal13,763,889,802,20
20161e kwartaal13,423,849,562,06
20162e kwartaal10,013,149,191,55
20163e kwartaal12,083,298,162,09
20164e kwartaal15,993,8510,742,07
20171e kwartaal15,174,359,742,11
20172e kwartaal12,233,807,681,35
20173e kwartaal12,973,546,931,92
20174e kwartaal16,395,088,271,96
20181e kwartaal14,834,739,022,06
20182e kwartaal10,974,286,351,57
20183e kwartaal14,424,316,471,44
20184e kwartaal16,044,937,381,90
20191e kwartaal18,105,437,051,87
20192e kwartaal15,255,394,011,47
20193e kwartaal17,525,332,321,84
20194e kwartaal18,315,835,891,99
20201e kwartaal18,667,622,691,98
20202e kwartaal15,587,621,361,63
20203e kwartaal19,337,692,281,83
20204e kwartaal17,468,443,231,85
20211e kwartaal17,999,413,841,83
20212e kwartaal13,539,892,171,37
20213e kwartaal9,9410,034,481,92

Productie, inkomsten en arbeid van de landbouw
 Productievolume (2015=100)Inkomsten (2015=100)Arbeidsvolume (2015=100)
2015100,0100,0100,0
2016101,8103,4102,1
2017102,7117,7104,8
2018100,7102,7106,8
2019*102,2107,4107,5
2020*102,0102,3106,8
2021*102,2103,6108,2

Bruto opbrengst
JaartalSuikerbieten (mln ton)Consumptieaardappelen (mln ton)Zaai-uien (mln ton)
20006,74,50,8
20015,93,60,8
20026,33,90,8
20036,23,20,8
20046,33,81,2
20055,93,21,0
20065,43,10,9
20075,53,61,1
20085,23,61,2
20095,73,61,2
20105,33,51,3
20115,93,91,6
20125,73,41,3
20135,73,51,2
20146,83,91,2
20154,93,31,4
20165,53,21,3
20178,04,01,5
20186,53,10,9
20196,63,71,4
20206,73,71,3
2021*6,53,51,6
*Voorlopige cijfers

Ingezameld huishoudelijk afval per inwoner, 2020
ProvinciesKilogram per inwoner 2020 (kg per inwoner)
Drenthe (PV)620
Flevoland (PV)533
Fryslân (PV)662
Gelderland (PV)494
Groningen (PV)535
Limburg (PV)540
Noord-Brabant (PV)536
Noord-Holland (PV)512
Overijssel (PV)500
Utrecht (PV)504
Zeeland (PV)742
Zuid-Holland (PV)491

Milieubelastingen
JaarBrandstofaccijns (mld euro)Energiebelasting (incl. ODE) (mld euro)Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) (mld euro)Motorrijtuigenbelasting (mrb) (mld euro)Emissierechten (mld euro)Overig 1) (mld euro)
20005,2901,7752,8752,8420,0001,092
20015,2242,3202,9392,7810,0001,043
20025,7372,0032,7412,8010,0000,958
20035,9522,1322,8742,9670,0000,951
20046,4582,8463,0033,2230,0000,428
20056,4203,7093,1483,4670,0000,420
20066,8184,0563,4523,7710,0000,491
20076,9753,3333,6473,9710,0000,452
20087,2254,0653,2364,4000,0000,722
20097,3974,1482,1454,7590,0000,726
20107,6594,2492,0965,0600,0000,658
20117,7454,0871,9785,0540,0540,611
20127,5853,8951,5005,0150,0480,406
20137,5904,7301,1594,9670,0490,274
20147,8754,3761,1215,4340,1080,439
20157,8664,4841,4625,5390,1370,543
20168,0884,9641,5515,6100,1990,378
20178,1685,2112,0005,6780,2000,398
20188,3915,7222,2705,8070,2610,397
2019*8,4616,6972,3475,8890,5240,518
2020*7,3716,4081,5015,8910,4430,551
1) grond- en leidingwaterbelasting, brandstoffenbelasting, afvalstoffenbelasting, vliegbelasting, minerale heffingen en verpakkingenbelasting * voorlopige cijfers

Nabijheid van musea, 2020
GemeentenaamGemiddelde afstand tot museum ( km)
Aa en Hunze7,9
Aalsmeer3,3
Aalten1,7
Achtkarspelen3,7
Alblasserdam8,5
Albrandswaard8,7
Alkmaar2,4
Almelo2,6
Almere15,6
Alphen aan den Rijn4,6
Alphen-Chaam12,4
Altena6,7
Ameland1
Amersfoort3,4
Amstelveen2,4
Amsterdam2,3
Apeldoorn3,8
Appingedam1,1
Arnhem3,2
Assen3
Asten2,2
Baarle-Nassau17,8
Baarn4,5
Barendrecht6,4
Barneveld3,2
Beek (L.)2
Beekdaelen5,2
Beemster1,5
Beesel7,2
Berg en Dal5
Bergeijk2,9
Bergen (L.)10,6
Bergen (NH.)2,6
Bergen op Zoom2,6
Berkelland3,4
Bernheze4,5
Best4,6
Beuningen7
Beverwijk2
De Bilt5,8
Bladel6,9
Blaricum3
Bloemendaal3,5
Bodegraven-Reeuwijk7
Boekel6,1
Borger-Odoorn6,3
Borne1,6
Borsele6,2
Boxmeer6,4
Boxtel1,8
Breda3,3
Brielle2,1
Bronckhorst5,2
Brummen9,7
Brunssum5,3
Bunnik5
Bunschoten1,8
Buren4,1
Capelle aan den IJssel5,1
Castricum3,4
Coevorden5,3
Cranendonck9,1
Cuijk2,4
Culemborg1,5
Dalfsen5,9
Dantumadiel4,2
Delft1,9
Delfzijl4,4
Deurne2,2
Deventer3,5
Diemen3,2
Dinkelland3,2
Doesburg1,4
Doetinchem3,2
Dongen1,9
Dordrecht2,9
Drechterland7,7
Drimmelen8,1
Dronten14,3
Druten7,1
Duiven5,8
Echt-Susteren3,9
Edam-Volendam2,3
Ede2,4
Eemnes3,6
Eersel3,4
Eijsden-Margraten6,9
Eindhoven2,9
Elburg3
Emmen7,2
Enkhuizen1,6
Enschede3,4
Epe2,3
Ermelo2
Etten-Leur1,4
De Fryske Marren4,1
Geertruidenberg1,8
Geldrop-Mierlo2,4
Gemert-Bakel4,2
Gennep2,2
Gilze en Rijen8,1
Goeree-Overflakkee8,5
Goes2,4
Goirle5,4
Gooise Meren2,6
Gorinchem1,8
Gouda2,1
Grave1,6
's-Gravenhage (gemeente)2,8
Groningen (gemeente)3,1
Gulpen-Wittem4
Haaksbergen2
Haaren6,4
Haarlem1,9
Haarlemmermeer4,2
Halderberge5,3
Hardenberg9,3
Harderwijk2,5
Hardinxveld-Giessendam2,7
Harlingen1,8
Hattem1,2
Heemskerk4,1
Heemstede2,4
Heerde2,6
Heerenveen3,3
Heerhugowaard4,5
Heerlen2,1
Heeze-Leende4,2
Heiloo5,1
Den Helder2,8
Hellendoorn2,4
Hellevoetsluis2,8
Helmond2,8
Hendrik-Ido-Ambacht3,4
Hengelo (O.)2,5
's-Hertogenbosch3,8
Heumen1,9
Heusden6,5
Hillegom4,8
Hilvarenbeek2,2
Hilversum1,8
Hoeksche Waard7,9
Hof van Twente3,1
Het Hogeland5,9
Hollands Kroon10,3
Hoogeveen9,9
Hoorn2,8
Horst aan de Maas4
Houten7
Huizen2
Hulst4,9
IJsselstein1,5
Kaag en Braassem9,1
Kampen2,3
Kapelle2,5
Katwijk1,2
Kerkrade2,6
Koggenland7,3
Krimpen aan den IJssel2
Krimpenerwaard4,7
Laarbeek6,1
Landerd7,6
Landgraaf4,7
Landsmeer5,5
Langedijk2,5
Lansingerland7,3
Laren (NH.)1,2
Leeuwarden3,2
Leiden1,5
Leiderdorp1,3
Leidschendam-Voorburg2,4
Lelystad4,7
Leudal4,1
Leusden5,1
Lingewaard6
Lisse1,4
Lochem5,1
Loon op Zand8,4
Lopik6,6
Loppersum9
Losser8,3
Maasdriel4,7
Maasgouw3
Maassluis2
Maastricht2,2
Medemblik4,4
Meerssen5,7
Meierijstad4,1
Meppel2,5
Middelburg (Z.)2,5
Midden-Delfland3,7
Midden-Drenthe7
Midden-Groningen4
Mill en Sint Hubert9,4
Moerdijk6,3
Molenlanden7
Montferland4,5
Montfoort7,1
Mook en Middelaar3,2
Neder-Betuwe6,7
Nederweert3,4
Nieuwegein3
Nieuwkoop11,3
Nijkerk2,9
Nijmegen2,9
Nissewaard13,4
Noardeast-Frysl�n4,6
Noord-Beveland13,1
Noordenveld3,4
Noordoostpolder8,5
Noordwijk3
Nuenen, Gerwen en Nederwetten1,6
Nunspeet3,3
Oegstgeest3
Oirschot3,2
Oisterwijk8,2
Oldambt4,3
Oldebroek4,1
Oldenzaal1,8
Olst-Wijhe6,3
Ommen3,5
Oost Gelre4,2
Oosterhout2,2
Ooststellingwerf10,2
Oostzaan5,1
Opmeer7,7
Opsterland6,2
Oss3,7
Oude IJsselstreek4,6
Ouder-Amstel1,8
Oudewater1,3
Overbetuwe7,1
Papendrecht5,3
Peel en Maas3,8
Pekela7,6
Pijnacker-Nootdorp5,1
Purmerend2,8
Putten2,8
Raalte6,1
Reimerswaal6,4
Renkum3
Renswoude6,7
Reusel-De Mierden3,7
Rheden3,7
Rhenen2,2
Ridderkerk6,9
Rijssen-Holten2,5
Rijswijk (ZH.)2,5
Roerdalen4,3
Roermond2,7
De Ronde Venen11,3
Roosendaal2,9
Rotterdam3,2
Rozendaal1
Rucphen4,5
Schagen4,6
Scherpenzeel10,5
Schiedam2,1
Schiermonnikoog24,5
Schouwen-Duiveland4,1
Simpelveld7,7
Sint Anthonis9,4
Sint-Michielsgestel4,4
Sittard-Geleen3,7
Sliedrecht1,9
Sluis4,2
Smallingerland2,8
Soest2,3
Someren4,7
Son en Breugel4,5
Stadskanaal4,8
Staphorst2,9
Stede Broec4,5
Steenbergen12,3
Steenwijkerland3,3
Stein (L.)1,9
Stichtse Vecht4,4
S�dwest-Frysl�n3,7
Terneuzen3,5
Terschelling1,5
Texel2
Teylingen5,4
Tholen7,2
Tiel2,7
Tilburg3,3
Tubbergen7,7
Twenterand5,6
Tynaarlo3,6
Tytsjerksteradiel4,6
Uden2,5
Uitgeest6,3
Uithoorn6,7
Urk1,8
Utrecht (gemeente)2,8
Utrechtse Heuvelrug2,4
Vaals2
Valkenburg aan de Geul2
Valkenswaard1,8
Veendam2,2
Veenendaal1,9
Veere3,9
Veldhoven2,5
Velsen2
Venlo2,5
Venray3,1
Vijfheerenlanden3,3
Vlaardingen2,4
Vlieland0,6
Vlissingen2,8
Voerendaal4,3
Voorschoten1,4
Voorst6,4
Vught3
Waadhoeke7,3
Waalre2,1
Waalwijk9,6
Waddinxveen5,4
Wageningen1,7
Wassenaar3,6
Waterland2,4
Weert2,6
Weesp1,2
West Betuwe6,2
West Maas en Waal4,4
Westerkwartier5,2
Westerveld4,9
Westervoort6
Westerwolde5,8
Westland4,4
Weststellingwerf2,8
Westvoorne6,8
Wierden5,4
Wijchen2
Wijdemeren4,8
Wijk bij Duurstede2,2
Winterswijk2
Woensdrecht11,7
Woerden2,8
De Wolden6,6
Wormerland3,8
Woudenberg9,5
Zaanstad3,3
Zaltbommel4
Zandvoort1,2
Zeewolde12,6
Zeist5,5
Zevenaar3,9
Zoetermeer2,9
Zoeterwoude4,3
Zuidplas8,6
Zundert3,5
Zutphen2,2
Zwartewaterland4,6
Zwijndrecht2,8
Zwolle8,4

3. Update StatLinetabellen

TitelPublicatie-
datum
Bouwen en wonen
Voorraad woningen en niet-woningen, mutaties, gebruiksfunctie, regio23-12-2021
Bouwvergunningen, aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming18-01-2022
Bouwvergunningen woonruimten, aantal en index18-01-2022
Voorraad woningen, gemiddeld oppervlak, woningtype, bouwjaarklasse, regio27-10-2021
Voorraad woningen, woningtype, oppervlakteklasse, regio27-10-2021
Woningvoorraad, woningtype op 1 januari, regio29-10-2021
Voorraad woningen, eigendom, type verhuurder, bewoning, regio5-11-2021
Bouwvergunningen, kerncijfers nieuwbouwwoningen, bouwkosten, inhoud, regio18-11-2021
Bouwvergunningen woonruimten, type, opdrachtgever, eigendom, gemeente18-11-2021
Bouwvergunningen, bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio18-11-2021
Bewoonde woonruimten, soort woonruimte, regio18-11-2021
Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari, eigendom, regio21-12-2021
Zorgwoonruimten, type zorgwoonruimte, regio23-12-2021
Voorraad woningen, overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio23-12-2021
Energie
Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, regio5-10-2021
Aardgas en elektriciteit, leveringen openbaar net, bouw en dienstensector8-10-2021
Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net, bedrijven, SBI2008, regio8-10-2021
Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 20188-10-2021
Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 20198-10-2021
Woningen, hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 20208-10-2021
Energieverbruik particuliere woningen, woningtype en regio's10-11-2021
Aardgas- en elektriciteitslevering aan bedrijven, verbruiksklasse, SBI 200819-11-2021
Elektriciteit en warmte, productie en inzet naar energiedrager10-12-2021
Hernieuwbare elektriciteit, productie en vermogen10-12-2021
Hernieuwbare energie, verbruik naar energiebron, techniek en toepassing10-12-2021
Hernieuwbare energie, zonnestroom, windenergie, RES-regio10-12-2021
Zonnestroom, vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio10-12-2021
Biomassa, verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek16-12-2021
Biotransportbrandstoffen, aanbod, verbruik en bijmenging16-12-2021
Energiebalans, aanbod en verbruik, sector16-12-2021
Energiebalans, aanbod, omzetting en verbruik16-12-2021
Windenergie op land, productie en capaciteit naar ashoogte16-12-2021
Windenergie op land, productie en capaciteit per provincie16-12-2021
Zonnewarmte, aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie16-12-2021
Energieverbruik particuliere woningen, woningtype, wijken en buurten, 202017-12-2021
Energieverbruik woningen, woningtype, oppervlakte, bouwjaar en bewoning17-12-2021
Kolen en kolenproducten, winning, in- en uitvoer, productie, vanaf 180217-12-2021
Aardwarmte en bodemenergie, onttrekking van warmte en koude23-12-2021
Warmtepompen, aantallen, thermisch vermogen en energiestromen23-12-2021
Vermeden verbruik fossiele energie en emissie CO224-12-2021
Aardgasbalans, aanbod en verbruik29-12-2021
Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans, aanbod en verbruik29-12-2021
Elektriciteitsbalans, aanbod en verbruik29-12-2021
Kolen en kolenproductenbalans, aanbod en verbruik29-12-2021
Milieu
Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied, stationaire bronnen1-10-2021
Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied, mobiele bronnen1-10-2021
Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied, totalen5-10-2021
Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen5-10-2021
Varkens- en pluimveerechten10-11-2021
Emissies broeikasgassen (IPCC), klimaatsector, kwartaal15-12-2021
Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner17-12-2021
Gemeentelijke afvalstoffen, hoeveelheden17-12-2021
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, werkzame stof, toepassing23-12-2021
Mineralenbalans landbouw23-12-2021
Kosten en financiering, natuur- en landschapsbeheer24-12-2021
Landbouw
Visserij en aquacultuur, prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren8-10-2021
Visserij en aquacultuur, hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren8-10-2021
Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken14-10-2021
Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december15-10-2021
Vleesproductie, aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort29-10-2021
Akkerbouwgewassen, productie naar regio29-10-2021
Akkerbouwgewassen, voorlopige en definitieve oogstraming29-10-2021
Landbouw, Financiële gegevens landbouwbedrijven5-11-2021
Visserij en aquacultuur, prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren12-11-2021
Visserij en aquacultuur, hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren12-11-2021
Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken16-11-2021
Landbouw, gewassen, dieren en grondgebruik naar regio19-11-2021
Landbouw, gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente19-11-2021
Landbouw, gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal19-11-2021
Landbouw, gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio19-11-2021
Landbouw, arbeidskrachten naar regio19-11-2021
Landbouw, economische omvang naar omvangsklasse, bedrijfstype19-11-2021
Landbouw, economische omvang naar omvangsklasse, hoofdbedrijfstype, regio19-11-2021
Landbouw, gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio19-11-2021
Landbouw, gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau19-11-2021
Landbouw, gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)19-11-2021
Vleesproductie, aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort30-11-2021
Visserij en aquacultuur, prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren10-12-2021
Visserij en aquacultuur, hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren10-12-2021
Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken17-12-2021
Activiteiten van biologische landbouwbedrijven, regio23-12-2021
Vleesproductie, aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort24-12-2021
Visserij en aquacultuur, prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren24-12-2021
Visserij en aquacultuur, hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren24-12-2021
Landbouw, kwartaalcijfers omzet landbouwbedrijven31-12-2021
Natuur
Trend van broedvogels: indexcijfers10-11-2021
Trend van broedvogels: trendbeoordeling10-11-2021
Regio en ruimte
Gebieden in Nederland 202011-10-2021
Nabijheid voorzieningen, afstand locatie, regionale cijfers15-10-2021
Nabijheid voorzieningen, afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 202015-10-2021
Gebieden, overzicht vanaf 183015-10-2021
Gebieden in Nederland 202215-10-2021
Lengte van spoorwegen, spoorwegkenmerken, provincie10-11-2021
Kerncijfers wijken en buurten 202130-11-2021
Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)2-12-2021
Regionale kerncijfers Nederland13-12-2021
Kerncijfers wijken en buurten 202017-12-2021

4. Aanvullende statistische diensten 

Naast het reguliere programma doet het CBS ook regelmatig aanvullend statistisch onderzoek. Hieronder een overzicht van deze laatste onderzoeksresultaten over Leefomgeving.

Energie

Energielevering profielen aardgaswoningen, 2020*
Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2020
Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2020
Energieleveringen bedrijven, 2019-2020
Woningen met kookgasaansluitingen, 2020
Elektriciteits- en groen gasproductie mestvergisters 2019
Uitsplitsing woningen hoofdverwarmingsinstallatie, 2020
Elektriciteitsproductie windturbines 2020
Elektriciteits-en groen gasproductie mestvergisters 2020
Energie-indicatoren gemeente Groningen, 2018 en 2019
Energie en broeikasgassen; 1990-2020
Energielevering aan bedrijven per wijk, 2019-2020
Verbrandingswaarden motorbrandstoffen 2017-2020

Landbouw

Monitor Duurzame Agro-grondstoffen 2021
Voorlopige oogstraming akkerbouw gewassen 2021
Bedrijfsopvolging landbouwbedrijven per gemeente
Pompoenen op land- en tuinbouwbedrijven, 2018-2021*

Milieu

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, derde kwartaal 2021
Uitvoer van voorraden – haalbaarheidsstudie
Energie en broeikasgassen; 1990-2020

Regio en ruimte

Bestand Bodemgebruik 2017 beschikbaar
Eind december heeft team Regio en Ruimte van het CBS de nieuwste jaargang van het Bestand Bodemgebruik (BBG) opgeleverd. Het gaat om het verslagjaar 2017 en dit is inmiddels op aanvraag beschikbaar in kaartvorm. In februari zal het Mutatiebestand BBG beschikbaar komen: met dit bestand zijn de uitkomsten van verschillende jaren op de juiste manier met elkaar te vergelijken. De cijfers van het BBG 2017 zullen ook worden opgenomen in de StatLine-tabel Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente.

Cijfers over Nabijheid nu ook in het Engels beschikbaar
In december heeft team Regio en Ruimte twee nieuwe Engelstalige tabellen uitgebracht over het onderwerp Nabijheid: Proximity to facilities; distances by car, regional (de vertaling van de tabel Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers) en Proximity to facilities; distances by car, sub-municipal data 2020 (de vertaling van Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2020). Via deze tabellen hebben voortaan ook buitenlandse onderzoekers toegang tot waardevolle informatie over de nabijheid van voorzieningen.

5. Compendium voor de Leefomgeving

Overzicht updates kwartaal IV 2021

Trend van vleermuizen, 1986-2020
Trend broedvogels van moeras en zoet water, 1990-2020
Trend van broedvogels, 1990-2020
Vogels in het Waddengebied, 1990-2020
Vegetatie van wegbermen 1999-2018
Zoogdieren van de Habitatrichtlijn, 1992-2020
Broedvogels van bos, 1990-2020
Fauna van bos, 1990-2020
Fauna van open natuurgebieden, 1990-2020
Trend van zoogdieren, 1990-2020
Windvermogen in Nederland, 1990-2020
Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2020
Consumptieve bestedingen, 2005-2020
Bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, 2005-2020
Nederlandse in- en uitvoer, 2005-2020
Investeringen in de bouw, 1995-2020

6. Verschijnt binnenkort 

  • Definitieve oogstraming akkerbouw
  • Definitieve cijfers broeikasgassen
  • Woningvoorraad en nieuwbouw 2021
  • Definitieve cijfers Landbouwtelling 2021

7. Samenwerkingspartners en interessante links

Samenwerkingspartners

Emissieregistratie | RIVM | Planbureau voor de Leefomgeving | Wageningen University & Research | Ministerie van LNV | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Ministerie van EZK | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Ministerie van Binnenlandse Zaken | Eurostat | NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) | Mulier Instituut | Vektis | Kadaster | Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) | Koninklijke Bibliotheek | Locatus | Imergis | Prorail | Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) | Vereniging van Statistiek en Onderzoek (VSO).

Interessante links

Detailcijfers emissies (ook per gemeente)
Cijfers circulaire economie
Informatie natuur, landschap en biodiversiteit
Energie en Energievoorziening
Energietransitie
Netwerk Ecologische Monitoring
Compendium voor de leefomgeving
Dossier stikstof
Dossier broeikasgassen
Maatregelen tegen stikstof
Het Nationaal Programma RES
Regionale Energiestrategie
Monitor Koopwoningmarkt
Monitor Koopwoningmarkt TU Delft
Publieke Dienstverlening op de Kaart - dataviewer
Eurostat regional yearbook

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u een  vraag over de cijfers of publicaties? Neem dan per e-mail contact met ons op. Ook voor een gratis abonnement op deze Nieuwsbrief kunt u mailen naar Leefomgeving@cbs.nl