Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal IV 2020

© Hollandse Hoogte / Frans Lemmens luchtfotografie

Inhoud

1. Artikelen en publicaties op www.cbs.nl
2. Greep uit grafieken
3. Updates StatLinetabellen
4. Aanvullende statistische diensten
5. Updates Compendium voor de Leefomgeving
6. Verschijnt binnenkort
7. Samenwerkingspartners en interessante links

Deze nieuwsbrief

Dit is de tweede uitgave van de nieuwsbrief  ‘Leefomgeving’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte. De nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal.

1. Artikelen en publicaties op www.cbs.nl

Koopwoningen bijna 9 procent duurder in november
Bestaande koopwoningen waren in november 8,9 procent duurder dan in november 2019. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok in 2020 weer aan. In november lag de prijsindex bestaande koopwoningen op het hoogste niveau ooit.

12,5 duizend woningen door transformatie van gebouwen in 2019
In 2019 zijn 12,5 duizend woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, scholen en winkels. Bijna de helft van de woningen is gerealiseerd in voormalige kantoorgebouwen.

Elektriciteitsproductie in derde kwartaal 14 procent hoger
De netto elektriciteitsproductie was in het derde kwartaal van dit jaar 3,8 miljard kWh hoger dan in het derde kwartaal 2019. Het verbruik was 0,1 miljard kWh lager dan een jaar eerder, terwijl in het tweede kwartaal er nog sprake was van een forse daling van het verbruik. Door meer uitvoer en minder invoer van elektriciteit was het invoersaldo 4,0 miljard kWh lager. De productie van hernieuwbare elektriciteit is gestegen, de productie van elektriciteit uit kolen is verder gedaald.

Waarde van olie- en gasreserve met 95 procent afgenomen sinds 2013
De waarde van de Nederlandse aardolie- en aardgasreserves is gedaald van 169 miljard euro in 2013 naar minder dan 8 miljard euro in 2019. Na 2013 is de gaswinning in Nederland meer dan gehalveerd. Het gebruik van aardgas in Nederland is per saldo gelijk gebleven. Nederland moest meer gas importeren om aan de binnenlandse behoefte te voldoen. In 2018 was ons land voor het eerst netto-importeur van gas. 

Investeren in energie levert bijna 100 duizend banen op
In 2018 is 14,8 miljard euro geïnvesteerd in energiegerelateerde activiteiten: investeringen in conventionele energie, hernieuwbare energie, energienetwerken en energiebesparing. Terwijl het aandeel investeringen in conventionele energie daalde, groeide het aandeel investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparing sinds 2012. De hiermee gepaard gaande werkgelegenheid is toegenomen tot ruim 97 duizend voltijdbanen in 2018. Hiervan waren er 57 duizend gerelateerd aan hernieuwbare energie en energiebesparing, in 2014 waren dit er nog 43 duizend. 

Klimaat- en Energieverkenning 2020
De Klimaat- en Energieverkenning 2020(KEV) geeft een geactualiseerd beeld van de Nederlandse energiehuishouding en verkent toekomstige ontwikkelingen in het energiesysteem en de uitstoot van broeikasgassen. Deze KEV geldt als basisscenario voor toekomstige analyses over de nationale broeikasgasuitstoot en het energiesysteem tot 2030.

Inkomsten landbouwsector in 2020 lager door corona
De inkomsten in de landbouwsector zijn in 2020 met 6 procent gedaald ten opzichte van 2019, ondanks de coronasteunmaatregelen van de overheid. De plantaardige en dierlijke productie lagen dit jaar beide onder het niveau van 2019. De afzetprijzen van landbouwproducten daalden ook. 

Boeren vinden steeds vaker aanvullende inkomstenbron
Het aantal agrarische bedrijven dat door verbredingsactiviteiten een aanvullende inkomstenbron heeft, is in 2020 gestegen naar 22 duizend. Dat is een toename van 60 procent vergeleken met 2016. Daarmee halen ongeveer vier op de tien boeren inkomsten uit verbreding. Vooral het aantal bedrijven dat duurzame energie produceert voor derden liet in vier jaar tijd een groei zien.

Opnieuw stijging van het aantal melkgeiten in Nederland
Het aantal melkgeiten in Nederland blijft toenemen. Het steeg in 2020 naar ruim 476 duizend, een toename van 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de laatste twee decennia is het aantal melkgeiten bijna vervijfvoudigd. De meeste melkgeiten worden gehouden in Noord-Brabant en Gelderland.

Bruto opbrengst zaaiuien met 1,4 procent gedaald
Volgens de voorlopige oogstraming ligt de bruto-opbrengst van zaaiuien in 2020 naar verwachting ruim een procent lager dan in 2019. De bruto-opbrengst consumptieaardappelen is naar verwachting vrijwel gelijk gebleven. Bij de suikerbieten valt de bruto-opbrengst volgens deze schatting 1,6 procent hoger uit dan vorig jaar.

Regionale Monitor Brede Welvaart toont grote verschillen stad en platteland
Nederlandse steden staan vaker dan plattelandsgemeenten onderaan de gemeentelijke ranglijst van de brede welvaart. Weliswaar is de materiële welvaart in steden groter, het is er vaak minder veilig en schoon en inwoners zijn minder vaak gezond dan in plattelandsgemeenten, al zijn er uitzonderingen.

Toename bruinvissen in de Noordzee
Tussen 1991 en 2019 is de bruinvispopulatie in het Nederlandse deel van de Noordzee met ten minste een factor zeven toegenomen. Wel nemen de laatste jaren de aantallen vlak bij de kust juist af. 

Open natuurgebieden groeien steeds verder dicht
Landschappen die van oudsher grotendeels open zijn zoals heide, halfnatuurlijk grasland en open duin, zijn de afgelopen 20 jaar steeds meer met bomen en struiken bedekt.

Milieubelastingen vormen kleiner deel belastingopbrengsten
In 2019 bedroegen de opbrengsten uit milieubelastingen 24,4 miljard euro. Hiermee maakten milieubelastingen 7,7 procent uit van de totale belasting- en premieopbrengsten van de Nederlandse overheid. Tien jaar eerder was dit aandeel 8,8 procent.

De regionale economie 2019
Overzicht van regionale ontwikkelingen in de economie en arbeidsmarkt in 2019 en regionale effecten van de coronacrisis in de eerste drie kwartalen van 2020.

Vervijfvoudiging vleermuizen sinds 1986
Na een periode van sterke achteruitgang tot halverwege de vorige eeuw, zitten de meeste vleermuizen weer in de lift. Het sterkste herstel vinden we bij de zeldzame ingekorven vleermuis en franjestaart, waarbij het aantal getelde individuen sinds 1986 met tenminste een factor 25 is toegenomen. Van vier soorten die pas sinds 2015 worden onderzocht, neemt het aantal waarnemingen in elk geval voor twee soorten toe.

2. Greep uit grafieken 

Hieronder enkele actuele grafieken op basis van statistieken over de leefomgeving.

Melkgeiten per bedrijf
PeriodeGemiddeld aantal melkgeiten per bedrijf
2000117
2001134
2002174
2003197
2004233
2005236
2006246
2007324
2008357
2009435
2010428
2011440
2012495
2013533
2014591
2015596
2016708
2017738
2018725
2019782
2020*837
* voorlopige cijfers

Trend van vleermuizen, 1986-2019Ruige dwergvleermuis* Baardvleermuis Vale vleermuis Grootoorvleermuis Gewone dwergvleermuis* Ingekorven vleermuis Watervleermuis Grijze grootoorvleermuis Laatvlieger* Franjestaart Meervleermuis Legenda Sterke toename Matige toename Onzeker Matige afname Sterke afname Totale periode 1986-2019 Recente periode 2009-2019 (*2015-2019) NEM (CBS, Zoogdiervereniging)Ruige dwergvleermuis*BaardvleermuisVale vleermuisGrootoorvleermuisLegendaGewone dwergvleermuis*Ingekorven vleermuisWatervleermuisGrijze grootoorvleermuisLaatvlieger*FranjestaartMeervleermuis1986-2019Sterke toenameMatige toenameOnzekerMatige afnameSterke afnameNEM (CBS, Zoogdiervereniging)2009-2019 (*2015-2019)Trend van vleermuizen, 1986–2019Totale periodeRecente periode

Landbouwproducten, 2020
CategoriePrijs (% verandering t.o.v. voorgaand jaar)Productievolume (% verandering t.o.v. voorgaand jaar)
Fruit33,6-3,8
Granen (incl. zaaigoed)9,3-8,0
Planten en bloemen5,5-5,4
Voedergewassen2,52,7
Eieren0,0-4,0
Pluimvee-1,7-5,0
Verse groenten-3,84,1
Melk-4,11,5
Suikerbieten-5,11,6
Rundvee-8,6-3,2
Varkens-8,7-2,0
Aardappelen (incl. pootgoed)-30,97,1

Aantal gecreëerde woningen door transformatie
JaarAantal
20126475
201311690
20149015
201510770
201610235
201710235
201812210
201912480

Productie en inkomen van de landbouw
JaartalProductievolume (1995=100)Landbouwinkomsten (1995=100)Arbeidsvolume (1995=100)
1995100,00100,00100,00
199699,4197,37102,09
1997103,51109,18102,09
1998101,5095,50101,05
1999105,7591,98102,09
2000107,0895,7098,95
2001103,9397,6694,24
2002104,5088,5193,19
2003104,5193,0290,58
2004109,0383,6087,43
2005108,9185,9786,39
2006109,84103,9284,82
2007112,86102,1783,25
2008116,6291,7382,20
2009118,7177,7681,15
2010120,1599,3080,10
2011119,8984,4579,58
2012119,5390,7178,01
2013120,98104,4379,06
2014122,2098,9577,49
2015123,23100,2476,44
2016125,51103,6378,01
2017126,52118,0180,10
2018*124,12102,9081,68
2019*125,77108,4981,68
2020*125,01101,8980,63
*Voorlopige cijfers

Macro-economische ontwikkelingen landbouw
 Productievolume (1995=100)Landbouwinkomen (1995=100)Arbeidsvolume (1995=100)Bedrijven (1995=100)Grond (1995=100)
1995100100100100100
199699,4143216797,36547085102,197,76064027100,8622484
1997103,5094944109,1788117102,195,33312132100,0190355
1998101,496225195,50168161101,192,64235614100,407737
1999105,746968791,98430493102,189,70247875100,1121773
2000107,083047495,697869969986,0320489100,5472969
2001103,930450797,6597533694,381,8448437399,05244797
2002104,497826688,5089686193,379,0445398599,96554264
2003104,506977893,0213004590,775,4491970199,02801735
2004109,027682583,6042600987,674,0181268999,21888162
2005108,908716585,9725336386,672,2160385998,6233851
2006109,8375658103,92376688570,175438697,70723661
2007112,8574697102,172085283,467,7903217397,4298472
2008116,618622791,7320627882,466,385752998,19177736
2009118,71425377,7606502281,464,4953269497,59068216
2010120,146419699,2993273580,363,8857970795,29573019
2011119,885609784,4450672679,862,180880294,58673305
2012119,533287690,7090807278,260,7851451493,73725981
2013120,9837566104,428251179,259,6102542494,03602601
2014122,200869498,9489910377,657,870002393,60085548
2015123,2349577100,238228776,656,4565997193,94339322
2016125,5136124103,629484378,249,195243992,42258672
2017126,5248227118,00728780,348,4532075492,56102694
2018*124,1180508102,900784881,947,6228335292,75341812
2019*125,7652711108,492152581,947,0221374292,44549044
2020*125,0148707101,891816180,946,5627815892,38644976

Waarom lopen landbouwinkomens achter?
 Productie (1995=100)Verbruik (1995=100)
1995100100
1996102,0833333102,6950355
1997103,9351852103,4042553
1998101,2731481102,2695035
199995,60185185101,1347518
200099,88425926104,822695
2001106,8287037110,212766
2002105,3240741111,4893617
2003105,4398148112,9078014
2004100,5787037115,035461
2005103,0092593116,7375887
2006110,6481481121,5602837
2007112,962963129,6453901
2008112,962963138,0141844
2009103,8194444130,7801418
2010112,2685185133,3333333
2011114,9305556146,8085106
2012119,5601852150,6382979
2013124,3055556152,0567376
2014118,1712963146,0992908
2015115,7407407141,8439716
2016114,9305556138,0141844
2017121,0648148141,2765957
2018*120,1388889145,248227
2019*122,6851852147,6595745
2020*119,0972222146,5248227

Elektriciteitsproductie per type energiedrager
Jaar Kwartaal Aardgas (mld kWh) Kolen (mld kWh) Overig (mld kWh) Hernieuwbaar (mld kWh)
20151e kwartaal13,58410,2081,9293,295
20152e kwartaal7,9889,9781,6462,891
20153e kwartaal9,43410,1622,1592,986
20154e kwartaal13,7579,8022,2043,879
20161e kwartaal13,4189,5642,063,835
20162e kwartaal10,0129,1911,5493,141
20163e kwartaal12,0768,1642,0853,294
20164e kwartaal15,98510,7392,0723,849
20171e kwartaal15,1659,7352,1064,348
20172e kwartaal12,2347,6841,353,795
20173e kwartaal12,9686,9251,9153,538
20174e kwartaal16,3888,2731,9625,081
20181e kwartaal14,9229,0222,0664,87
20182e kwartaal11,0596,3471,5694,141
20183e kwartaal14,516,4641,444,192
20184e kwartaal16,1247,3791,9085,033
20191e kwartaal18,3037,0451,8455,373
20192e kwartaal15,3663,9791,445,274
20193e kwartaal17,6042,3051,825,233
20194e kwartaal18,7035,841,9695,762
20201e kwartaal18,632,6871,9847,555
20202e kwartaal15,5871,3551,5947,403
20203e kwartaal19,3382,2811,7457,387

Waarde aardolie en -gasreserves op 31 december
JaarAardolie- en aardgasreserves (mld euro)
2005140,3
2006186,0
2007174,1
2008222,8
2009170,8
2010151,8
2011172,7
2012192,1
2013169,1
2014134,5
2015113,6
201638,2
201717,5
201818,7
20197,7

Opbrengsten milieubelastingen
JaarAandeel in totale belasting- en premieopbrengsten (% totale belasting- en premieopbrengsten)
19957,62
19968,13
19978,07
19988,30
19998,42
20008,42
20018,44
20028,18
20038,40
20048,75
20058,98
20068,90
20078,43
20088,53
20098,81
20108,76
20118,55
20128,01
20137,94
20147,86
20157,95
20167,73
20177,67
2018*7,69
2019*7,74
* voorlopige cijfers

Landbouwbedrijven met verbredingsactiviteit
Verbredingsactiviteit2020*2016
Agrarisch natuur- en
landschapsbeheer
81865268
Huisverkoop1)72252641
Loonwerk54343586
Energieproductie duurzame
energie voor derden
3504994
Stalling goederen/dieren29781955
Toerisme, accommodatie of
vrijetijdsbesteding
19881836
Verwerken landbouwproducten1165734
Boerderij-educatie1003686
Zorglandbouw698614
Agrarische kinderopvang179142
Aquacultuur119
*Voorlopige cijfers 1) Verkoop rechtstreeks en/of via één tussenschakel aan consument

3. Update StatLinetabellen 

TitelPublicatiedatum
Voorraad woningen en niet-woningen21-12-2020
Bouwvergunningen wonen, aantal, index17-12-2020
Bouwvergunningen, aantal, bouwkosten17-12-2020
Bouwvergunningen woonruimten, eigendom19-11-2020
Bouwvergunningen, bedrijfsgebouwen19-11-2020
Bouwvergunningen, kerncijfers woningen19-11-2020
Woningen, eigendom, bewoning, regio29-10-2020
Woningen, m², type, bouwjaar, regio6-10-2020
Woningen, type, oppervlakte, regio6-10-2020
Aardgas- en elektriciteitslevering18-12-2020
Elektriciteit, productie en inzet18-12-2020
Kolen en kolenproducten, vanaf 180218-12-2020
Aardwarmte en bodemenergie16-12-2020
Biomassa, verbruik per techniek16-12-2020
Biotransportbrandstoffen16-12-2020
Energiebalans, aanbod, verbruik16-12-2020
Energiebalans, aanbod, verbruik, sector16-12-2020
Hernieuwbare elektriciteit16-12-2020
Hernieuwbare energie, verbruik16-12-2020
Hernieuwbare energie, verbruik 1990-201916-12-2020
Vermeden verbruik fossiele energie en CO16-12-2020
Warmtepompen16-12-2020
Windenergie op land, naar ashoogte16-12-2020
Windenergie op land, per provincie16-12-2020
Zonnestroom, vermogen, regio14-12-2020
Elektriciteit, aanbod en verbruik4-12-2020
Aardgas, aanbod en verbruik30-11-2020
Kolen, aanbod en verbruik30-11-2020
Aardoliegrondstoffen, aanbod en verbruik27-11-2020
Aardolieproducten, aanbod en verbruik27-11-2020
Motorbrandstoffen, afzet27-11-2020
Vleesproductie, aantal slachtingen16-12-2020
Melkaanvoer en zuivelproductie15-12-2020
Landbouw, verbreding11-12-2020
Visserij en aquacultuur, hoeveelheid3-12-2020
Visserij en aquacultuur, prijzen3-12-2020
Oogst en oppervlakte appels en peren2-12-2020
Landbouw, Financiële gegevens25-11-2020
Biologische landbouw, regio20-11-2020
Landbouw, arbeidskrachten, regio20-11-2020
Landbouw, bedrijfstak (SBI 2008)20-11-2020
Landbouw, bedrijfstype, nationaal20-11-2020
Landbouw, economische omvang20-11-2020
Landbouw, economische omvang, regio20-11-2020
Landbouw, gemeente20-11-2020
Landbouw, hoofdbedrijfstype, regio20-11-2020
Landbouw, klassenindeling, regio20-11-2020
Landbouw, nationaal20-11-2020
Landbouw, regio20-11-2020
Akkerbouwgewassen, productie13-11-2020
Akkerbouwgewassen, mutaties oogstraming30-10-2020
Rundveestapel15-10-2020
Varkensstapel15-10-2020
Weidegang van melkvee7-10-2020
Mineralenbalans landbouw18-12-2020
Huishoudelijk afval per gemeente17-12-2020
Gemeentelijke afvalstoffen, hoeveelheden11-12-2020
Bedrijfsafval, bedrijfstak (SBI 2008)23-10-2020
Zuivering afvalwater, energieverbruik20-10-2020
Nabijheid voorzieningen, buurt 201522-12-2020
Gebieden in Nederland 202118-12-2020
Kerncijfers wijken en buurten 201518-12-2020
Lengte van spoorwegen18-12-2020
Maatstaven Financiële-verhoudingswet Fvw18-12-2020
Regionale kerncijfers Nederland18-12-2020
Woonplaatsen in Nederland 201518-12-2020
Gebieden, overzicht vanaf 183011-12-2020
Lengte van wegen11-12-2020
Lengte van vaarwegen23-11-2020
Kerncijfers wijken en buurten 202013-11-2020
Woonplaatsen in Nederland 20202-10-2020

4. Aanvullende statistische diensten 

Naast het reguliere programma doet het CBS ook regelmatig aanvullend statistisch onderzoek. Hieronder een overzicht van deze laatste onderzoeksresultaten over Leefomgeving. 

Melkgeiten, 2000-2020
Aantal biologische melkgeiten en aantal arbeidsjaareenheden op bedrijven met melkgeiten of melkkoeien, voor de jaren 2000-2020.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na afloop van elk kwartaal van 2020 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel.

Landbouwbedrijven met meer dan 100 hectare cultuurgrond
Aantal land- en tuinbouwbedrijven en de oppervlakte landbouwgrond op bedrijven met meer dan 100 hectare cultuurgrond per bedrijfstype in de jaren 2010-2019.

WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 2020
WOZ-waardes woningvoorraad op 1 januari 2020, naar eigendomstype en per regio.

Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2019
Wijzigingen in de eigendomsstatus van woningen die zowel op 1 januari 2019 als 1 januari 2020 tot de woningvoorraad behoren per regio.

Woningvoorraad op 1 januari 2020 en mutaties 2019
Stand van de woningvoorraad naar eigendomstype op 1 januari 2020 en mutaties van de woningvoorraad naar eigendomstype in 2019 per regio.

Bouwvergunningen aantal vergunningen per response gemeente 2019-2020
Per gerespondeerde gemeente wordt per woon- of bedrijfssector het aantal nieuw- en verbouw vergunningen en het aantal vergunde woonruimten geteld. De opdrachtgever is de VNG | Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Energiematrix Den Haag, 2018
Deze set van indicatoren bestaat uit gas- en elektriciteitsverbruik van woningen, voor alle wijken en buurten van de gemeente Den Haag in 2018.

Landelijke Monitor Leegstand, 2020
De Landelijke Monitor Leegstand geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van woningen en voor alle gemeenten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van niet-woningen op 1 januari 2020.

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020
Per soort opdrachtgever worden bouwvergunningen voor woningen, wooneenheden en recreatiewoningen gesplitst naar huur- en koopwoningen. De tabel geeft een verdere uitsplitsing in variabelen en verdere regionalisering van de regulier op Statline gepubliceerde gegevens. 

Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019-2020
In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen en specifiek over bedrijfsgebouwen. Per soort bedrijfsgebouw wordt de inhoud in kubieke meters en de oppervlakte in vierkante meters gemeten.

Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
Nederland is op te delen naar verschillende regionale niveaus. Provincies en gemeenten horen bij de meest gangbare indelingen. Hier tussen zitten de woningmarktregio’s gedefinieerd door de COROP-gebiedsindeling. Voor deze gebiedsindeling zijn prijsontwikkelingen berekend van verkochte bestaande koopwoningen voor de periode 1995 t/m het derde kwartaal 2020.

Bewoonde woonruimtes inclusief niet-woningen, lig- en standplaatsen
In deze tabel wordt inzichtelijk waar personen wonen ongeacht het type woonruimte, 2012-2020.

Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties
In deze tabel is te zien hoeveel nieuwbouwwoningen van corporaties aan de woningvoorraad zijn toegevoegd in de eerste helft van 2020.

Transformaties in de woningvoorraad 2018-2019
De tabellenset ‘Aantal transformaties en kenmerken van transformaties in de woningvoorraad’ geeft meer inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. Tevens zijn de kenmerken van woningtransformaties bepaald.

Woontevredenheid van huishoudens in aantallen 2018
Woontevredenheid; kenmerken huishouden, woning met aantallen in plaats van percentages.

Klimaatimpact op de economie
Het CBS heeft een onderzoek gedaan naar weerseffecten op economische statistieken, op kwartaalbasis, vanaf 1e kwartaal 1995 tot en met 1e kwartaal van 2020. Door het verkennende en methodologische karakter van dit onderzoek zijn de cijfers hooguit indicatief en is de inhoudelijke duiding ervan beperkt. De kracht van de rapportage zit hem vooral in het benoemen van allerlei verbeterpunten, die meegenomen kunnen worden in een vervolgonderzoek.

Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2019
Deze twee tabellensets bevatten gegevens over energieaanbod en –verbruik en broeikasgasemissies per sector.

5. Compendium voor de Leefomgeving

Overzicht updates kwartaal IV 2020

Huishoudens en milieubelastingen, 2001-2019
Opbrengsten van milieubelastingen, 2001-2019
Opbrengst van belastingen op een milieugrondslag, 2001-2019
Opbrengst van milieuheffingen, 2001-2019
Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2019
Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2019 
Circular Material Use Rate (CMUR), 2010-2016
Verwerking van afval van huishoudens, 1985-2018
Kantoor-, winkel- en dienstenafval, 1985-2018
Bouw- en sloopafval: vrijkomen en verwerking, 1985-2018
Bevolkingsgroei, 2015-2020
Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1995-2018
Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2018
Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2018
Belasting van het rioolstelsel, 1990-2018
Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2018
Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2018 
Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities 
Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2018
Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2018 
Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2018
Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2018
Belasting van het oppervlaktewater, 1990-2018
Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2018
Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2018
Vegetatie in Natura-2000 gebieden
Aantal bedreigde en verdwenen soorten in Nederland
Zeevissen
Bruinvis in de Noordzee
Wetlands van de Conventie van Ramsar
Broedvogels
Broedvogels van bos
Trend van Vleermuizen

6. Verschijnt binnenkort 

  • Monitor fosfaat- en stikstofexcretie, vierde kwartaal 2020
  • Nieuwbouwwoningen en de woningvoorraad 2020
  • Bouwvergunningen 2020
  • Directe verkoop boer aan consument 
  • Oogstraming akkerbouw 

 

7. Samenwerkingspartners en interessante links

Samenwerkingspartners

Emissieregistratie | RIVM | Planbureau voor de Leefomgeving | Wageningen University & Research | Ministerie van LNV | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Ministerie van EZK | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Ministerie van Binnenlandse Zaken | Eurostat | NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) | Mulier Instituut | Vektis | Kadaster | Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) | Koninklijke Bibliotheek | Locatus | Imergis | Prorail

Interessante links

Detailcijfers emissies (ook per gemeente) 
Cijfers circulaire economie
Informatie natuur, landschap en biodiversiteit
Energie en Energievoorziening
Compendium voor de leefomgeving
Recent vernieuwd
Maatregelen tegen stikstof
Het Nationaal Programma RES
Regionale Energiestrategie
Monitor Koopwoningmarkt TU Delft
Publieke Dienstverlening op de Kaart - dataviewer
Eurostat regional yearbook
Netwerk Ecologische Monitoring

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u een  vraag over de cijfers of publicaties? Neem dan per e-mail contact met ons op. Ook voor een gratis abonnement op deze Nieuwsbrief kunt u mailen naar Leefomgeving@cbs.nl