Zoekresultaten

134 resultaten voor keyword:natuur
134 resultaten voor keyword:natuur

Pagina 1 van 6

Natuur vangt minder fijnstof af door schonere lucht

Bomen en planten filteren schadelijke fijnstofdeeltjes uit de lucht. Tussen 2013 en 2021 daalde de hoeveelheid fijnstof die bomen en planten jaarlijks afvangen met ruim een derde. Dit komt doordat er...

Artikelen

SDG 15 Leven op het land

Sustainable Development Goal (SDG) 15 Leven op het land betreft bescherming, herstel en duurzaam beheer van alle vormen van leven op het land. Natuur en gezonde ecosystemen zijn onmisbaar voor de...

Dashboards

Schokbestendigheid: Later

In welke mate is Nederland in staat om op de korte termijn een grote schok op te vangen? Hoe sterk zijn natuur, samenleving en economie?

Dashboards

SEEA-EA Ecosysteemkwaliteitsrekening 2012-2021

Een overzicht van de ontwikkeling en verbetering van de Nederlandse SEEA EA conditierekening. Het rapport gaat in op vijf indicatoren; boomkronendichtheid, stedelijk groen, dood hout, bodem...

Artikelen

Ecosysteemomvang; ecosysteemtypen, regio

Oppervlakte van verschillende ecosysteemtypen in Nederland in vierkante kilometers per provincie

Cijfers

Minder natuur- en bosgebied in Nederland

In de periode 2013-2022 is de oppervlakte van natuur- en bosgebieden met bijna 2,5 procent (158 vierkante kilometer) afgenomen.

Artikelen

Reptielenpopulaties afgelopen 12 jaar afgenomen

De populaties van 7 soorten reptielen in Nederland zijn tussen 1994 en 2022 met 30 procent toegenomen. De kortetermijntrend is dalend: sinds 2011 nemen de reptielenpopulaties gemiddeld af. De...

Artikelen

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

Kosten en financiering van natuur - en landschapsbeheer. Totaal en per sector.

Cijfers

Purperslak verder toegenomen in Zeeuwse wateren

De toename van de populatie van de purperslak in de Oosterschelde is al eind jaren negentig ingezet, maar de populatie in de Westerschelde herstelt ook sinds enkele jaren. In 2014 werd deze...

Artikelen

Economisch belang van recreatie in de natuur neemt toe

De economische bijdrage van natuurgerichte recreatie en toerisme bedroeg bijna 13 miljard euro in 2018, ruim 40 procent meer dan in 2013. Dat blijkt uit de Natuurlijk Kapitaalrekeningen.

Artikelen

Lichte afname verspreiding libellen sinds 2007

Vanaf 2007 neemt de trend in verspreiding van libellen in Nederland af, en gaan er iets meer libellensoorten in verspreiding achteruit (21) dan vooruit (16). De verspreiding van libellen van laagveen...

Artikelen

Minder subsidie voor provinciale natuurbeschermers

In 2016 ontvingen provinciale natuurorganisaties 142 miljoen euro aan inkomsten, terwijl dat in 2010 nog 165 miljoen euro was. Het verlies aan subsidie-inkomsten na 2010 werd deels beperkt door extra...

Artikelen

Meer mensen vinden milieu sterk vervuild

Van de volwassenen gaf 55% in 2017 aan dat lucht, bodem en water sterk verontreinigd zijn. Driekwart vindt dat er aan de natuur veel schade is toegebracht. Dit is hoger dan in 2012. Meer mensen zijn...

Artikelen

Populaties beschermde slakken gaan achteruit

Van drie beschermde slakkensoorten is met name de nauwe korfslak sinds 2007 sterk in aantal achteruitgegaan.

Artikelen

Kwaliteitsrapportage NEM 2017

Kwaliteitsbeoordeling van de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring 2017

Publicaties

CBS berekent Living Planet Index zoute en zilte natuur

de staat van de natuur, veranderingen in dierpopulaties, weergegeven in de Living Planet Index

Artikelen

Ecosysteem eenheden kaart

Afbakeningen van het grondgebied van Nederland naar ecosysteem eenheden.

Artikelen

Meetprogramma’s flora en fauna Kwaliteitsrapportage NEM

Beschrijving publicatie Meetprogramma’s voor flora en fauna: Kwaliteitsrapportage NEM over 2016

Publicaties

Establishing the accuracy of online panels for survey research

Establishing the accuracy of online panels for survey research

Artikelen

Voorzichtig herstel vlinderstand

Sinds 2006 gaan er iets meer vlindersoorten in aantal voor- dan achteruit: 20 tegenover 11. Onder de ‘stijgers’ zitten een aantal bedreigde soorten.

Artikelen

Minder landbouw, meer natuur

Er is steeds minder agrarisch terrein in ons land. Landbouwgrond krijgt vaker een natuurbestemming of wordt ingericht voor recreatieve doelen. Ook neemt het bebouwd gebied verder toe, vooral de...

Artikelen

Klimaatverandering: in april leggen alle vogels een ei?

Het leefpatroon van planten en dieren verschuift steeds vaker als gevolg van klimaatverandering. Dat valt op te maken uit de indicatoren die CBS voor het Compendium voor Leefomgeving (CLO) beheert.

Artikelen

Green growth in the Netherlands 2015

Green growth in the Netherlands 2015 beschrijft en analyseert CBS de mate waarin de Nederlandse economie groener wordt.

Publicaties

Voorzichtig herstel fauna

De Living Planet Index geeft aan dat de Nederlandse populaties zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders in de periode 1990-2014 met gemiddeld 15 procent zijn...

Artikelen