Zoekresultaten

128 resultaten voor keyword:natuur
128 resultaten voor keyword:natuur

Pagina 1 van 6

Reptielenpopulaties afgelopen 12 jaar afgenomen

De populaties van 7 soorten reptielen in Nederland zijn tussen 1994 en 2022 met 30 procent toegenomen. De kortetermijntrend is dalend: sinds 2011 nemen de reptielenpopulaties gemiddeld af. De...

Artikelen

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

Kosten en financiering van natuur - en landschapsbeheer. Totaal en per sector.

Cijfers

Purperslak verder toegenomen in Zeeuwse wateren

De toename van de populatie van de purperslak in de Oosterschelde is al eind jaren negentig ingezet, maar de populatie in de Westerschelde herstelt ook sinds enkele jaren. In 2014 werd deze...

Artikelen

Economisch belang van recreatie in de natuur neemt toe

De economische bijdrage van natuurgerichte recreatie en toerisme bedroeg bijna 13 miljard euro in 2018, ruim 40 procent meer dan in 2013. Dat blijkt uit de Natuurlijk Kapitaalrekeningen.

Artikelen

Lichte afname verspreiding libellen sinds 2007

Vanaf 2007 neemt de trend in verspreiding van libellen in Nederland af, en gaan er iets meer libellensoorten in verspreiding achteruit (21) dan vooruit (16). De verspreiding van libellen van laagveen...

Artikelen

Minder subsidie voor provinciale natuurbeschermers

In 2016 ontvingen provinciale natuurorganisaties 142 miljoen euro aan inkomsten, terwijl dat in 2010 nog 165 miljoen euro was. Het verlies aan subsidie-inkomsten na 2010 werd deels beperkt door extra...

Artikelen

Meer mensen vinden milieu sterk vervuild

Van de volwassenen gaf 55% in 2017 aan dat lucht, bodem en water sterk verontreinigd zijn. Driekwart vindt dat er aan de natuur veel schade is toegebracht. Dit is hoger dan in 2012. Meer mensen zijn...

Artikelen

Populaties beschermde slakken gaan achteruit

Van drie beschermde slakkensoorten is met name de nauwe korfslak sinds 2007 sterk in aantal achteruitgegaan.

Artikelen

Kwaliteitsrapportage NEM 2017

Kwaliteitsbeoordeling van de meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring 2017

Publicaties

CBS berekent Living Planet Index zoute en zilte natuur

de staat van de natuur, veranderingen in dierpopulaties, weergegeven in de Living Planet Index

Artikelen

Ecosysteem eenheden kaart

Afbakeningen van het grondgebied van Nederland naar ecosysteem eenheden.

Artikelen

Meetprogramma’s flora en fauna Kwaliteitsrapportage NEM

Beschrijving publicatie Meetprogramma’s voor flora en fauna: Kwaliteitsrapportage NEM over 2016

Publicaties

Establishing the accuracy of online panels for survey research

Establishing the accuracy of online panels for survey research

Artikelen

Voorzichtig herstel vlinderstand

Sinds 2006 gaan er iets meer vlindersoorten in aantal voor- dan achteruit: 20 tegenover 11. Onder de ‘stijgers’ zitten een aantal bedreigde soorten.

Artikelen

Minder landbouw, meer natuur

Er is steeds minder agrarisch terrein in ons land. Landbouwgrond krijgt vaker een natuurbestemming of wordt ingericht voor recreatieve doelen. Ook neemt het bebouwd gebied verder toe, vooral de...

Artikelen

Klimaatverandering: in april leggen alle vogels een ei?

Het leefpatroon van planten en dieren verschuift steeds vaker als gevolg van klimaatverandering. Dat valt op te maken uit de indicatoren die CBS voor het Compendium voor Leefomgeving (CLO) beheert.

Artikelen

Green growth in the Netherlands 2015

Green growth in the Netherlands 2015 beschrijft en analyseert CBS de mate waarin de Nederlandse economie groener wordt.

Publicaties

Voorzichtig herstel fauna

De Living Planet Index geeft aan dat de Nederlandse populaties zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen en vlinders in de periode 1990-2014 met gemiddeld 15 procent zijn...

Artikelen

Monitor Wsnp 2013

De monitor Wsnp is een gezamenlijke publicatie van CBS, Bureau Wsnp en de Raad voor Rechtsbijstand. Met de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) wordt beoogd te voorkomen dat natuurlijke...

Publicaties

Internationaal actief met big data

CBS doet veel onderzoek naar de inzet van big data en loopt voorop met de implementatie ervan. Piet Daas, Peter Struijs en Barteld Braaksma vertellen wat CBS internationaal doet met zijn kennis over...

Artikelen

Bronnenonderzoek Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal

Rapport dat de mogelijkheden beschrijft om bronnen van CBS te gebruiken voor de digitale atlas natuurlijk kapitaal

Artikelen

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Nulmeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2014

Rapportage en tabellenset over de kwaliteit van Basisregistraties aan de hand van 19 indicatoren. De rapportage beschrijft de belangrijkste resultaten per indicator. De tabellenset bevat...

Artikelen

Nederlandse Living Planet Index gunstiger dan de mondiale trend

Het Wereld Natuur Fonds meldt een forse daling van de mondiale biodiversiteit. Dit staat in schril contrast met de trend in Nederland.

Artikelen

Materiaalstromen en grondstofafhankelijkheid van de Nederlandse economie

Nederland beschikt over relatief weinig eigen natuurlijke hulpbronnen, terwijl de economie zwaar leunt op de export en sectoren die veel energie en materialen gebruiken. Een goed inzicht in het...

Artikelen