Landelijke Monitor Leegstand, 2020

© Hollandse Hoogte / David Rozing
De Landelijke Monitor Leegstand geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van woningen en voor alle gemeenten in Nederland inzicht in de administratieve leegstand van niet-woningen op 1 januari 2020.
Er is sprake van administratieve leegstand van verblijfsobjecten uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) als er geen bewoning is volgens de Basisregistratie Personen (BRP), er geen bedrijvigheid is volgens het Handelsregister (HR) en geen (fiscaal) gebruik is volgens de Registratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
In vergelijking met de vorige monitor is dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ).Voorheen werd gebruik gemaakt van de IIS WOZ gegevens van de belastingdienst. De ingebruikname van de LV WOZ-gegevens heeft geleid tot een methodebreuk. In de cijfers voor 2020 wordt deze methodebreuk nader geduid door zowel de leegstandscijfers volgens LV WOZ als volgens IIS WOZ weer te geven.
Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).