Klimaat- en Energieverkenning 2020

Noordzee. windmolenpark vanuit de lucht gezien
© Hollandse Hoogte / Friso Spoelstra
De Klimaat- en Energieverkenning 2020(KEV) geeft een geactualiseerd beeld van de Nederlandse energiehuishouding en verkent toekomstige ontwikkelingen in het energiesysteem en de uitstoot van broeikasgassen. Deze KEV geldt als basisscenario voor toekomstige analyses over de nationale broeikasgasuitstoot en het energiesysteem tot 2030.

De KEV is een gezamenlijke publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), TNO EnergieTransitie en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en wordt ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). PBL is projectcoördinator en eindverantwoordelijk.

De bijlagen omvatten de KEV 2020 rapportage met bijbehorende tabellenset. Daarnaast een achtergronddocument waarin wordt beschreven hoe de energiegerelateerde activiteiten in de KEV 2020 zijn afgebakend en hoe de economische cijfers worden bepaald. Tot slot is er een tabellenbijlage toegevoegd waarin de resultaten van de economische indicatoren in meer detail worden weergegeven.

In de Klimaat- en energieverkenning wordt elk jaar op veel plaatsen gebruik gemaakt van reeds bestaande CBS data over energie en broeikasgasemissies. Speciaal voor de 2020 editie van de KEV zijn de cijfers die het CBS heeft gemaakt heeft over het eerste half jaar van 2020, welke gebruikt zijn voor de raming van de broeikasgasemissies over heel 2020. Deze staan hieronder bij bronnen.