Klimaatimpact op de economie

© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Het CBS heeft een onderzoek gedaan naar weerseffecten op economische statistieken, op kwartaalbasis, vanaf 1e kwartaal 1995 tot en met 1e kwartaal van 2020. Door het verkennende en methodologische karakter van dit onderzoek zijn de cijfers hooguit indicatief en is de inhoudelijke duiding ervan beperkt. De kracht van de rapportage zit hem vooral in het benoemen van allerlei verbeterpunten, die meegenomen kunnen worden in een vervolgonderzoek.
Klimaatverandering heeft impact op onze economie en samenleving. Een direct voelbaar effect is bijvoorbeeld de toename van het aantal hitteslachtoffers als ons land steeds meer geteisterd wordt door hittegolven (zie CBS-nieuwsberichten van 21 augustus 2020 en 28 augustus 2020). Er zijn ook schattingen gemaakt, niet door het CBS, over klimaatschade (zie klimaatschadeschatter).

Om weerbaar te zijn tegen allerlei gevolgen van klimaatverandering heeft de Nederlandse overheid een klimaatadaptatiestrategie in gang gezet. Binnen dit netwerk kwam in 2019 de vraag naar voren wat de impact is van het klimaat op de economie. Bepaald afwijkend weer kan bij de ene bedrijfstak een negatief effect hebben, maar kan bij een andere bedrijfstak een positief effect hebben. Hiernaar heeft het CBS in 2014 onderzoek gedaan, zie Engelstalige rapportage.

In 2020 heeft het CBS de onderliggende cijfers in dit verouderde onderzoek ververst om een eerste indruk te krijgen over wat de huidige stand van zaken is. De verkregen cijfers zijn hooguit indicatief. Ook de inhoudelijke duiding ervan is beperkt. Het was namelijk niet de bedoeling om een compleet nieuw onderzoek uit te voeren. De rapportage dient vooral inzicht te geven in de (on)mogelijkheden van dit soort econometrisch onderzoek en om ook verbeterpunten te benoemen die opgepakt kunnen worden in vervolgonderzoeken.

Deze CBS-rapportage is tot stand gekozen op basis van financiering van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.