Beleidsinformatie Jeugd en gemeenten

Hangjeugd op de bank
© ANP

Gemeenten kunnen op twee manieren te maken krijgen met de beleidsinformatie Jeugd:

1. Aanleveren van gegevens bij het CBS over de jeugdhulp die door het wijkteam zelf is geleverd
2. Bij het CBS ophalen van de spiegelrapporten per jeugdhulpaanbieder.

Aanleveren van gegevens over jeugdhulp door het wijkteam

In de jeugdwet is vastgelegd dat alle aanbieders van jeugdhulp elk halfjaar een beperkte set gegevens over de verleende jeugdhulp moeten aanleveren bij het CBS. In sommige gevallen valt het wijkteam van de gemeente ook onder deze verplichting. Dit is het geval als het wijkteam zelf ook jeugdhulp geeft.
Gegevens over jongeren aan wie het wijkteam zelf jeugdhulp geeft, dienen aangeleverd te worden bij het CBS. Gegevens over jongeren met wie het wijkteam contact heeft gehad voor preventieve activiteiten of voor een doorverwijzing naar jeugdhulp, dienen niet aangeleverd te worden bij het CBS.

Om gemeenten te ondersteunen bij het bepalen welke gegevens wél en niet door het wijkteam moeten worden aangeleverd bij het CBS, heeft het ministerie van VWS een leidraad laten opstellen, zie https://jeugdmonitor.cbs.nl/index.php/publicaties/Leidraad-toegang-preventief-ambulant.

Als u tot de conclusie komt dat gegevens van sommige jongeren moeten worden aangeleverd bij het CBS, dan kunt u in het informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd in detail nalezen welke gegevens dit zijn.

Voordat u deze gegevens kunt gaan aanleveren bij het CBS, dient u zich eerst aan te melden via het aanmeldformulier jeugdhulpaanbieder.

Voor de feitelijke periodieke aanlevering kunt u vervolgens kiezen voor het uploaden van ofwel een (Excel-)spreadsheet ofwel een ASCII-bestand. De vereisten aan deze bestanden kunt u nalezen op www.cbs.nl/jeugdzorg onder het kopje ‘Aanleveren van gegevens’.

Ophalen van spiegelrapporten per jeugdhulpaanbieder

Het CBS levert een zogenoemd spiegelrapport terug aan alle jeugdhulpaanbieders die gegevens aan het CBS verstrekken. Het spiegelrapport bevat per gemeente een overzicht van het totale aantal geleverde zorg- en hulptrajecten, uitgesplitst naar kenmerken als hulpvorm, verwijzer en reden beëindiging. Het spiegelrapport toont geen informatie over individuele jongeren. Dit rapport heeft twee doelen:
1. Alle jeugdhulpaanbieders kunnen beoordelen of hun levering goed en volledig was (en indien nodig een herlevering doen)
2. Alle jeugdhulpaanbieders kunnen aan de gemeenten waarvoor ze werken op uniforme wijze laten zien hoeveel jongeren ze uit die gemeente hebben geholpen.

De spiegelrapporten geven gemeenten zo inzicht in de samenhang tussen de totalen per gemeente zoals het CBS die publiceert, en de aantallen per aanbieder.

Met ingang van 2021, kunnen jeugdhulpaanbieders het CBS toestemming geven om een kopie van hun spiegelrapport rechtstreeks aan gemeenten te leveren. Dit bespaart zowel gemeenten als aanbieders tijd bij het opvragen respectievelijk opsturen van het spiegelrapport.
Op twee momenten in het jaar zal het CBS voor elke gemeente de spiegelrapporten klaarzetten van alle aanbieders die daar toestemming voor gegeven hebben. In september zullen de spiegelrapporten over het 1e halfjaar worden klaargezet, in maart de spiegelrapporten over het 2e halfjaar.
De spiegelrapporten worden klaargezet op een beveiligd downloadportaal van het CBS. De inloggegevens waarmee u deze spiegelrapporten kunt ophalen, ontvangt u per e-mail, zodra de spiegelrapporten voor u klaarstaan. Maakt u voor de eerste keer gebruik van dit downloadportal, dan zult u eenmalig enkele extra handelingen moeten verrichten om de benodigde twee-factor-authenticatie in te stellen. Nadere informatie daarover treft u aan in de e-mail die u op dat moment zult ontvangen. Bent u de inloggegevens voor de downloadportal kwijt? Als u inlogt op de downloadportal (https://databestanden.cbs.nl) met uw bij ons bekende e-mailadres, dan kunt u een nieuw wachtwoord opvragen door te klikken op ‘Wachtwoord vergeten’. 

Wilt u de adressering van de e-mail met inloggegevens laten aanpassen? Stuur dan een e-mail naar beleidsinformatiejeugd@cbs.nl onder vermelding van ‘downloaden spiegelrapporten jeugdhulpaanbieders’.

Onderzoeksresultaten

De uitkomsten worden op vaste momenten gepubliceerd. De cijfers over het eerste half jaar verschijnen eind oktober, die over het gehele jaar verschijnen eind april. Alle StatLine tabellen, rapportages en dashboards met uitkomsten over jeugdzorg zijn te vinden op https://jeugdmonitor.cbs.nl/publicaties/Overzicht-publicaties-jeugdzorg.