Klacht indienen

© Sjoerd van der Hucht Fotografie

Klachten over de toepassing van de beleidsregel of ministeriele regeling.

Als u een andere klacht heeft over het CBS, kunt u een officiële klacht indienen.

De klachtenregeling van het CBS

Bij het indienen van een klacht is de klachtenregeling van het CBS van toepassing en gelden onderstaande regels:

  1. Een schriftelijke klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:
    • de naam en het adres van de indiener;
    • de dagtekening;
    • een duidelijke omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.
  2. Als de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.
  3. Als een klacht niet voldoet aan de eisen onder punt 1 en 2, stelt het CBS de klager in de gelegenheid de klacht binnen twee weken aan te vullen. Als de klacht ook na het verstrijken van die termijn nog niet voldoet aan de formele eisen, vervalt de verplichting tot het toepassen van de klachtenregeling. Het CBS stelt hiervan de klager zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd in kennis.
U kunt een klacht indienen via bovenstaande link naar het formulier.