Wat is een bestuurlijke boete?

De bestuurlijke boete is een strafsanctie. Deze kan door de Directeur-Generaal van de Statistiek worden opgelegd naar aanleiding van het niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken van de gevraagde gegevens aan het CBS. Deze sanctie betreft een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling van een geldsom. De hoogte van de geldsom wordt bepaald aan de hand van de Tarieventabel Handhaving CBS.

Indien al eerder een beschikking last onder dwangsom is opgelegd, wordt een bestuurlijke boete opgelegd. Voordat de bestuurlijke boete wordt opgelegd, wordt een voornemensbrief bestuurlijke boete verzonden. In deze brief staat het voornemen beschreven om over te gaan tot het opleggen van een bestuurlijke boete. U heeft de mogelijkheid te reageren op deze voornemensbrief door middel van het indienen van een zienswijze. Het enkel alsnog leveren van de gevraagde gegevens ná de voornemensbrief zorgt er namelijk niet voor dat de boete niet wordt opgelegd. In de zienswijze kunt u de reden aanvoeren waarom er geen gehoor is gegeven aan het verzoek tot het verstrekken van gegevens aan het CBS. Aan de hand van reeds genomen rechterlijke uitspraken en beleidsregels wordt de zienswijze beoordeeld. Indien het CBS besluit dat de aangevoerde reden niet toereikend is, kan het CBS alsnog overgaan tot het opleggen van de bestuurlijke boete in de vorm van een beschikking.