Handen aan laptop van bovenaf gezien
© Sjoerd van der Hucht Fotografie

Klacht of bezwaar?

Klacht?

Als u een klacht heeft over het CBS, kunt u een officiële klacht indienen. De klachtenregeling van het CBS vindt u hier. Bij het indienen van een klacht gelden onderstaande regels:

1. Een schriftelijke klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een duidelijke omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

2. Als de klacht in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg te dragen voor een vertaling.

3. Als een klacht niet voldoet aan de eisen onder punt 1 en 2, stelt het CBS de klager in de gelegenheid de klacht binnen twee weken aan te vullen. Als de klacht ook na het verstrijken van die termijn nog niet voldoet aan de formele eisen, vervalt de verplichting tot het toepassen van de klachtenregeling. Het CBS stelt hiervan de klager zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd in kennis.

U kunt een klacht indienen via bovenstaande link naar het formulier.

Bezwaar tegen handhavingsbesluit CBS?

Bedrijven en organisaties zijn verplicht om mee te werken aan enquêtes. In veel gevallen wordt die medewerking direct gegeven, maar soms blijft deze achterwege. Het CBS kan dan niet anders dan te starten met een traject van handhaving. Bedrijven en organisaties kunnen bezwaar maken tegen handhavingsbesluiten via bovenstaande link naar het formulier of via een mail

De onafhankelijke bezwarenadviescommissie van het CBS behandelt deze bezwaren. Daarbij blijkt dat een aantal bezwaargronden en coulanceverzoeken veel voorkomen. In deze folder zijn enkele veel voorkomende gronden en coulanceverzoeken genoemd en toegelicht. We adviseren u om deze informatie eerst goed door te lezen voordat u een bezwaarschrift of coulanceverzoek indient.

Bezwaar tegen besluit?

Als u bezwaar heeft tegen een besluit van de Directeur-Generaal van het CBS, dan kunt u als belanghebbende een bezwaarschrift indienen.

1. Het bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht;
d. de gronden van het bezwaar of beroep.

2. Het bezwaarschrift dient in het Nederlands te zijn gesteld.

Bezwaar maken kan via dit adres: 
Directeur-Generaal van het CBS
t.a.v. CSB-juridisch
Postbus 24500
2490 HA Den Haag

Of via e-mail