Bezwaar maken

Iemand werken op laptop met daarnaast post van het CBS
© Sjoerd van der Hucht Fotografie

Wilt u een bezwaar maken tegen een handhavingsbesluit van het CBS?

Bedrijven en organisaties zijn verplicht om mee te werken aan enquêtes. In veel gevallen wordt die medewerking direct gegeven, maar soms blijft deze achterwege. Het CBS kan dan niet anders dan te starten met een traject van handhaving. Bedrijven en organisaties kunnen bezwaar maken tegen handhavingsbesluiten per brief of per e-mail.

De onafhankelijke bezwarenadviescommissie van het CBS behandelt deze bezwaren. Daarbij blijkt dat een aantal bezwaargronden en coulanceverzoeken veel voorkomen. In deze folder zijn enkele veel voorkomende gronden en coulanceverzoeken genoemd en toegelicht. We adviseren u om deze informatie eerst goed door te lezen voordat u een bezwaarschrift of coulanceverzoek indient.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn een aantal eisen verbonden. U dient uw bezwaar in te dienen bij de Directeur-Generaal van de Statistiek. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan op de dag na dagtekening van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

Het bezwaarschrift moet in de Nederlandse taal zijn opgesteld, ondertekend en tenminste bevatten:

  •  de naam en het adres van de indiener;
  •  de dagtekening;
  •  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht (of kopie van het handhavingsbesluit);
  •  de gronden van het bezwaar of beroep.
  •  Een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander, namens hem / haar, wordt ingediend.

Het bezwaarschrift kan worden verstuurd aan het volgende adres:

De Directeur-Generaal van de Statistiek
t.a.v. de secretaris van de Commissie bezwaarschriften Handhaving CBS
Postbus 24500
2490 HA Den Haag