Contactcenter CBS (Heerlen)

Uitstel aanvragen voor het insturen van uw gegevens

Het verschilt per enquête of uitstel kan worden verleend.

Enquête  Maximale uitsteldatum 
Afval van gemeentewege 07-09-2020
Afvalwaterzuiveringsslib

Momenteel niet van toepassing

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Werkgeversenquête

Aanvraag via Contactcenter
Bedrijfsafvalstoffen   02-09-2019
Bedrijfsopleidingen 2015 Momenteel niet van toepassing
Beleidsinformatie jeugd juli t/m december 2019 10-02-2020
Bestelauto's 1 maand
Biobrandstoffen en Warmtepompen 24-03-2020 
Dienstenprijzen Inventarisatie Modelprijzen                  Momenteel niet van toepassing
Dienstenprijzen Inventarisatie Gerealiseerde Uren Momenteel niet van toepassing
Energieverbruik 30-04-2020
Energiewinning, Omzetting en Verbruik 24-03-2020.
Financiën Ondernemingen Jaar/Kwartaal Op aanvraag via Contactcenter 
Financieringsmonitor

Op aanvraag via Contactcenter

Gasmotoren Momenteel niet van toepassing 
Gewas- en onkruidbestrijding overheidsinstellingen Momenteel niet van toepassing
Goederenvervoer via pijpleidingen 14-05-2020
Graslandgebruik 11-02-2020
Huiswerkbegeleiding en Bijles 20-09-2019
Huurenquête  
ICT-gebruik bedrijven 

28-08-2020

Internationale Handel in Goederen Geen uitstel mogelijk
Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten Momenteel niet van toepassing 
Investeringen jaar 2019 02-09-2020
Jaarstatistiek/Productiestatistiek 

15-08-2020

Kunst- en cultuur educatie 2018 14-02-2020
Kwartaalenquête Eén week na de voorgeschreven retourdatum
Kwartaal onderzoek Vacatures en Ziekteverzuim

2 weken na inzenddatum

Logiesaccommodatie Inventarisatie 2019 (RZ4325)   Momenteel niet van toepassing

Maandenquête

Geen uitstel mogelijk 
Musea Momenteel niet van toepassing

Milieu-uitgaven 2018

17-07-2020

Oesterproductie

16-05-2020

Okruid- en plaagbestrijding Momenteel niet van toepassing
Oogstraming Akkerbouw 

13-12-2019

Oogstraming Groenten open grond

11-02-2020

Pensioenaanspraken (hoofdwaarneming)

17-06-2020
Personenvervoer Binnenvaart 01-04-2020
Podiumkunsten 09-09-2019

Prodcom 

15-05-2020

Producentenprijzen 

22e van de maand na verslagmaand

R & D, Research en Development en Innovatie

Momenteel niet van toepassing

Sport

09-09-2020

Recreatie-instellingen 2018 23-09-2019

Regionale werkgelegenheid

15-04-2020

Research, Development & Innovatie  29-06-2020 
Seksueel geweld tegen kinderen RZ 1574 Momenteel niet van toepassing

Varkensstapel

13-01-2020

Verkeer en Vervoer over de Weg 

Eén maand na de voorgeschreven retourdatum

Zonthermische energie en Biomassaketels 31-03-2020

Overige enquêtes 

Op aanvraag via Contactcenter