Contactcenter CBS (Heerlen)

Uitstel aanvragen voor het insturen van uw gegevens

Het verschilt per enquête of uitstel kan worden verleend.

Momenteel niet van toepassing Momenteel niet van toepassing Momenteel niet van toepassing Momenteel niet van toepassing 11-02-2020 :30-04-2020
Enquête  Maximale uitsteldatum 
Afval van gemeentewege 07-09-2020
Afvalwaterzuiveringsslib

Momenteel niet van toepassing

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Werkgeversenquête

Aanvraag via Contactcenter
Bedrijfsafvalstoffen   02-09-2019
Bedrijfsopleidingen 2015 Momenteel niet van toepassing
Beleidsinformatie jeugd juli t/m december 2019 10-02-2020
Bestelauto's 1 maand
Biobrandstoffen en Warmtepompen 24-03-2020 
Dienstenprijzen Inventarisatie Modelprijzen                  Momenteel niet van toepassing
Dienstenprijzen Inventarisatie Gerealiseerde Uren Momenteel niet van toepassing
Energieverbruik 30-04-2020
Energiewinning, Omzetting en Verbruik 24-03-2020.
Financiën Ondernemingen Jaar/Kwartaal Op aanvraag via Contactcenter 
Financieringsmonitor

Op aanvraag via Contactcenter

Gasmotoren Momenteel niet van toepassing 
Gewas- en onkruidbestrijding overheidsinstellingen Momenteel niet van toepassing
Goederenvervoer via pijpleidingen 14-05-2020
Graslandgebruik 11-02-2020
Huiswerkbegeleiding en Bijles 20-09-2019
Huurenquête Momenteel niet van toepassing
ICT-gebruik bedrijven 

28-08-2020

Internationale Handel in Goederen Geen uitstel mogelijk
Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten Momenteel niet van toepassing 
Investeringen jaar 2019 02-09-2020
Jaarstatistiek/Productiestatistiek 

15-08-2020

Kunst- en cultuur educatie 2018 14-02-2020
Kwartaalenquête Eén week na de voorgeschreven retourdatum
Kwartaal onderzoek Vacatures en Ziekteverzuim

2 weken na inzenddatum

Logiesaccommodatie Inventarisatie 2019 (RZ4325)   Momenteel niet van toepassing

Maandenquête

Geen uitstel mogelijk 
Musea Momenteel niet van toepassing

Milieu-uitgaven 2018

17-07-2020

Oesterproductie

16-05-2020

Okruid- en plaagbestrijding Momenteel niet van toepassing
Oogstraming Akkerbouw 

13-12-2019

Oogstraming Groenten open grond

11-02-2020

Pensioenaanspraken (hoofdwaarneming)

13-09-2019
Personenvervoer Binnenvaart 01-04-2020
Podiumkunsten 09-09-2019

Prodcom 

15-05-2020

Producentenprijzen 

22e van de maand na verslagmaand

R & D, Research en Development en Innovatie

Momenteel niet van toepassing

Sport

09-09-2020

Recreatie-instellingen 2018 23-09-2019

Regionale werkgelegenheid

15-04-2020

Research, Development & Innovatie  29-06-2020 
Seksueel geweld tegen kinderen RZ 1574 Momenteel niet van toepassing

Varkensstapel

13-01-2020

Verkeer en Vervoer over de Weg 

Eén maand na de voorgeschreven retourdatum

Zonthermische energie en Biomassaketels 31-03-2020

Overige enquêtes 

Op aanvraag via Contactcenter