Contactcenter CBS (Heerlen)

Uitstel aanvragen voor het insturen van uw gegevens

Het verschilt per enquête of uitstel kan worden verleend.

Enquête  Maximale uitsteldatum 
Afval van gemeentewege 12-09-2019
Afvalwaterzuiveringsslib

01-09-2017

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Werkgeversenquête

21-06-2019 
Bedrijfsafvalstoffen   02-09-2019
Bedrijfsopleidingen 2015 31-05-2016 
Beleidsinformatie jeugd 1e halfjaar 2019 09-08-2019
Bestelauto's
Conjunctuurenquête COEN 15de van de maand
Culturele en creatieve sector 26-01-2018
Dienstenprijzen Inventarisatie Modelprijzen                  15-01-2019
Dienstenprijzen Inventarisatie Gerealiseerde Uren 01-03-2019
Energieverbruik 30-04-2019
Energiewinning, Omzetting en Verbruik 20-03-2019
Financieringsmonitor

02-08-2018

Gasmotoren 21-05-2019
Gewas- en onkruidbestrijding overheidsinstellingen 15-02-2016
Graslandgebruik 11-02-2019
Groenten open grond 20-01-2019
Huiswerkbegeleiding en Bijles 20-09-2019
Huurenquête 05-07-2019
ICT-gebruik bedrijven 

29-08-2019

Internationale Handel in Goederen Geen uitstel mogelijk
Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten 01-10-2017
Investeringen jaar 2018 01-09-2019
Jaarstatistiek/Productiestatistiek 

15-08-2019

Kwartaalenquête Eén week na de voorgeschreven retourdatum
Kwartaal onderzoek Vacatures en Ziekteverzuim

2 weken na inzenddatum

Logiesaccommodatie Inventarisatie 2019 (RZ4325)   26-11-2018

Maandenquête

Geen uitstel mogelijk 
Musea 11-06-2019 

Milieu-uitgaven 2018

24-08-2019

Oesterproductie

21-05-2019

Okruid- en plaagbestrijding 15-03-2019
Oogstraming Akkerbouw 

20-12-2018

Oogstraming Appels en Peren 

19-12-2017 

Pensioenaanspraken (hoofdwaarneming)

13-09-2019
Podiumkunsten 09-09-2019

Prodcom 

15-05-2019

Producentenprijzen 

22e van de maand na verslagmaand

R & D, Research en Development en Innovatie

24-07-2019

Sport

04-10-2019

Recreatie-instellingen 2018 23-09-2019

Regionale werkgelegenheid

06-05-2019

Seksueel geweld tegen kinderen RZ 1574 01-10-2017

Varkensstapel

18-01-2019

Verkeer en Vervoer over de Weg 

Eén maand na de voorgeschreven retourdatum

Zonthermische energie, houtketels en kachel 14-06-2019

Overige enquêtes 

Op aanvraag via Contact Center