Contactcenter CBS (Heerlen)

Uitstel aanvragen voor het insturen van uw gegevens

Het verschilt per enquête of uitstel kan worden verleend.

Momenteel niet van toepassing Momenteel niet van toepassing Momenteel niet van toepassing Momenteel niet van toepassing
Enquête  Maximale uitsteldatum 
Afval van gemeentewege 12-09-2019
Afvalwaterzuiveringsslib

Momenteel niet van toepassing

Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn Werkgeversenquête

Aanvraag via Contactcenter
Bedrijfsafvalstoffen   02-09-2019
Bedrijfsopleidingen 2015 Momenteel niet van toepassing
Beleidsinformatie jeugd 1e halfjaar 2019 09-08-2019
Bestelauto's Maximaal 1 maandag
Conjunctuurenquête COEN 15de van de maand
Culturele en creatieve sector Momenteel niet van toepassing
Dienstenprijzen Inventarisatie Modelprijzen                  Momenteel niet van toepassing
Dienstenprijzen Inventarisatie Gerealiseerde Uren  
Energieverbruik Momenteel niet van toepassing
Energiewinning, Omzetting en Verbruik Momenteel niet van toepassing
Financiën Ondernemingen Jaar/Kwartaal Op aanvraag via Contactcenter 
Financieringsmonitor

Op aanvraag via Contactcenter

Gasmotoren  
Gewas- en onkruidbestrijding overheidsinstellingen  
Graslandgebruik Momenteel niet van toepassing
Groenten open grond Momenteel niet van toepassing
Huiswerkbegeleiding en Bijles 20-09-2019
Huurenquête Momenteel niet van toepassing
ICT-gebruik bedrijven 

29-08-2019

Internationale Handel in Goederen Geen uitstel mogelijk
Internationale organisatie en het verplaatsen van bedrijfsactiviteiten  
Investeringen jaar 2018 01-09-2019
Jaarstatistiek/Productiestatistiek 

15-08-2019

Kwartaalenquête Eén week na de voorgeschreven retourdatum
Kwartaal onderzoek Vacatures en Ziekteverzuim

2 weken na inzenddatum

Logiesaccommodatie Inventarisatie 2019 (RZ4325)   Momenteel niet van toepassing

Maandenquête

Geen uitstel mogelijk 
Musea Momenteel niet van toepassing

Milieu-uitgaven 2018

24-08-2019

Oesterproductie

Momenteel niet van toepassing

Okruid- en plaagbestrijding Momenteel niet van toepassing
Oogstraming Akkerbouw 

Momenteel niet van toepassing

Oogstraming Appels en Peren 

Momenteel niet van toepassing

Pensioenaanspraken (hoofdwaarneming)

13-09-2019
Podiumkunsten 09-09-2019

Prodcom 

Momenteel niet van toepassing

Producentenprijzen 

22e van de maand na verslagmaand

R & D, Research en Development en Innovatie

Momenteel niet van toepassing

Sport

04-10-2019

Recreatie-instellingen 2018 23-09-2019

Regionale werkgelegenheid

Momenteel niet van toepassing

Seksueel geweld tegen kinderen RZ 1574 Momenteel niet van toepassing

Varkensstapel

Momenteel niet van toepassing

Verkeer en Vervoer over de Weg 

Eén maand na de voorgeschreven retourdatum

Zonthermische energie, houtketels en kachel Momenteel niet van toepassing

Overige enquêtes 

Op aanvraag via Contactcenter