Wat zijn tijdelijke woningen?

Onder tijdelijke woningen worden woningen verstaan, die voor een bepaalde tijd (veelal maximaal 10 jaar) op een tijdelijke locatie (ontheffing bestemmingsplan) mogen worden gebouwd óf die getoetst zijn aan tijdelijke woningen zoals gedefinieerd in het bouwbesluit. Net als in de Stimuleringsaanpak Flexwonen wordt er vaak ook gesproken over Flexwoningen. Dit is de overkoepelde term waarbij één van de volgende aspecten van de woning een tijdelijk karakter heeft: 1) de woning zelf, 2) de bewoning of 3) de locatie. In dit onderzoek gaat het bij tijdelijke woningen alleen om de tijdelijkheid van de locatie en/of het tijdelijke karakter van de woning zelf.

Concreet betekent dit:

• Woningen die voor een bepaalde tijd op een tijdelijke locatie mogen gebouwd worden, tellen wel mee.
• Woningen die voor een bepaalde tijd op een locatie die al woonbestemming heeft gebouwd mogen worden, tellen wel mee.
• Woningen waarin de bewoning tijdelijk wordt toegestaan, bv in recreatiewoningen, tellen niet mee in dit onderzoek.
Belangrijk om te melden is dat het bij tijdelijke woningen niet perse om nieuwbouw hoeft te gaan. Ook bestaande panden zonder woonfunctie kunnen gebruikt worden om tijdelijke woningen in te creëren. Het gaat hier om pandtransformatie, waarbij tijdelijk wordt toegestaan dat het pand gebruikt wordt voor bewoning.

Let op:

Onderstaande objecten worden niet als tijdelijke woning gezien:
• Vergunningsvrije woningbouw. Dit heeft te maken met de gekozen methode van monitoren;
• Objecten op wielen (bijvoorbeeld stacaravans) of objecten in het water zoals woonboten. Dit soort objecten voldoen niet aan de definitie van een pand in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), omdat deze objecten niet gefundeerd of verankerd zijn met de grond;
“Tijdelijke woonunits die om andere redenen niet voldoen aan de definitie van een pand in de BAG, zie ook Praktijkhandleiding BAG definitie pand. ;”
• Tijdelijke woonunits die bij nieuw te bouwen of te verbouwen woningen worden geplaatst. Deze objecten zijn bedoeld voor het tijdelijk onderkomen van de eigenaar van het nieuw te bouwen of te verbouwen woning. Veelal gaat het om maximaal 2 jaar.