In de brief en vragenlijst wordt verwezen naar IFRS 16. Wat betekent dit voor de invulling van de vragenlijst?

Met ingang van 1-1-2005 zijn beursgenoteerde bedrijven verplicht om hun boekhouding volgens officiële internationale regels te verantwoorden. Per 1-1-2019 is er een IFRS 16 standaard lease richtlijn van toepassing, dat vereist dat de gebruiksrechten op operationele lease op de balans komen en dat de bijhorende leaseverplichtingen als schuld worden opgenomen. Er zijn echter ook niet-beursgenoteerde bedrijven die deze regels voor hun boekhouding hanteren.

Aan het begin van de vragenlijst wordt gevraagd of voor uw boekhouding gebruik is gemaakt van de IFRS 16 standaard. Indien u niet weet of de IFRS 16 standaard is toegepast dan kunt u hier navraag naar doen bij degene die uw boekhouding verzorgt.
Indien u aangeeft dat de IFRS 16 standaard is toegepast dan worden enkele vragen in de vragenlijst aangepast namelijk:

-  Afschrijvingen, de afschrijvingskosten voor immateriële/materiële vaste activa moeten uitgesplitst worden.
-  Saldo financiële baten/lasten, voor de financiële baten en lasten is ook een verbijzondering voor de kosten inzake operational lease noodzakelijk.
-  De eventueel resterende aan u in rekening gebrachte service fees inzake operational lease kunt u verantwoorden binnen de overige bedrijfslasten.

Mocht het toch niet duidelijk zijn of de IFRS 16 standaard is toegepast, geef dan in de vragenlijst aan dat u geen gebruik heeft gemaakt van de IFRS 16 standaard. U krijgt dan de gebruikelijke vragen.