FAQ Steun- en herstelpakketten omtrent Corona

Heeft u vergoedingen ontvangen in het kader van Corona steun- en herstelpakketten? Hiervoor gelden soms iets afwijkende instructies met betrekking tot de verwerking in de vragenlijst Jaarstatistiek.

Heeft u vergoedingen ontvangen in het kader van de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW)? Alle NOW-regelingen, voorzien in vergoedingen v.d. loonkosten voor werkgevers die als gevolg van de Coronacrisis substantieel omzetverlies hebben geleden. Voor een juiste statistische verwerking behoort de brutoloonsom, inclusief NOW-vergoedingen, te worden vermeld in het blok personele kosten van de Jaarstatistiek. Vervolgens dienen deze NOW-vergoedingen opgenomen te worden bij de regel Loon(kosten)subsidies en afdrachtkortingen. Op deze manier wordt een subtotaal, exclusief NOW-vergoedingen, op de juiste plek berekend.

Heeft u in het kader van de NOW-regelingen vergoedingen ontvangen welke u gedeeltelijk dan wel geheel heeft terugbetaald op basis van de definitieve vaststelling? Het kan zijn dat u meer vergoeding heeft ontvangen dan uit de definitieve vaststelling is gebleken. Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld meer omzet heeft gemaakt dan bij de aanvraag verwacht werd of als uw loonsom is gedaald ten opzichte van de verwachting bij aanvraag. In het geval dat u dit jaar een terugbetaling heeft gedaan van een eerder jaar of van dit jaar van ontvangen NOW-vergoedingen, dan behoort deze terugbetaling te worden afgetrokken in het blok Personele kosten van de Jaarstatistiek op de regel Loon(kosten)subsidies en afdrachtkortingen. Hierdoor kan deze totale loon(kosten)subsidie negatief zijn.

Heeft u vergoedingen ontvangen in het kader van de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer? Omdat deze vergoeding bedoeld is ter kostendekking bij continuering van de volledige dienstregeling in het OV, dient voor een juiste statistische verwerking deze vergoeding opgenomen te worden in het blok Overige bedrijfsopbrengsten van de Jaarstatistiek bij Subsidies.

Let op: voor alle ontvangen vergoedingen omtrent Corona steun- en herstelpakketten geldt dat deze niet in de korte termijn statistiek mogen terugkomen, d.w.z. de daar gevraagde omzetcijfers zijn altijd excl. ontvangen Corona vergoedingen.