Waarom moet ons bedrijf de gegevens verstrekken, terwijl al melding wordt gedaan bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)?

Per 1 januari 2005 gelden er landelijke regels voor het melden en registreren van afvalstoffen. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in het Besluit en de Regeling melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. Ontvangers van afvalstoffen zijn verplicht de ontvangst van afval aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) te melden. Het LMA is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van meldingen van bedrijfs- en gevaarlijk afval in Nederland en is per 1 januari 2013 ondergebracht bij Rijkswaterstaat.

Het gebruik van de meldingengegevens voor deze statistiek ligt voor de hand. De meldingengegevens zijn voor dit onderzoek echter niet geschikt. Een aantal redenen is hier debet aan, zoals het ontbreken van vereiste informatie die niet aan het LMA wordt gemeld. Tevens zijn niet alle ontvangers van afvalstoffen meldingsplichtig en wordt de herkomst van bepaalde afvalstoffen vanwege een aantal uitzonderingen niet altijd aan het LMA gemeld. Het CBS doet daarom een beroep op u om de benodigde gegevens te verstrekken.