Zoekresultaten

78 resultaten voor keyword:UWV Werkbedrijf
78 resultaten voor keyword:UWV Werkbedrijf

Pagina 2 van 4

Eerste uitkomsten Sluitende aanpak 2006: instroom in de eerste helft van 2005 (gemeentedomein)

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes...

Artikelen

Aantal ontslagaanvragen sterk gedaald

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2007

Artikelen

Een leven lang leren: deelname aan opleidingen, informeel leren en ervaren resultaten

Sociaaleconomische trends 2014. Dit artikel geeft een beeld van alle leeractiviteiten waaraan 25- tot 65-jarigen in Nederland gedurende het jaar 2011 hebben deelgenomen: formeel, niet-formeel en...

Artikelen

Aan het werk met of zonder re-integratieondersteuning, voorlopige cijfers 2008

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek (CBS-CvB) voorlopige cijfers samengesteld over personen die in 2008 vanuit een...

Artikelen

Nulmeting 60%-doelstelling; uitstroom naar werk (voorlopige cijfers)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar een verhoging van de effectiviteit van re-integratieondersteuning. Dit moet ertoe leiden dat meer mensen die...

Artikelen

ESF monitor deelnemerskenmerken 2007. Voorlopige uitkomsten van kenmerken van deelnemers aan ESF-projecten

Via het Europees Centraal Fonds (ESF) is geld beschikbaar om mensen te helpen hun vaardigheden, en daarmee hun vooruitzichten op werk, te verbeteren. In Nederland is het Agentschap van het ministerie...

Artikelen

Eerste uitkomsten Sluitende aanpak 2007: instroom in het eerste halfjaar van 2006

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes...

Artikelen
Artikelen
Cijfers

Jaarcijfers Sluitende aanpak 2008

In deze rapportage is onderzocht of personen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een aanbod hebben gekregen voor re-integratieondersteuning. Voor...

Cijfers

Eenmeting uitstroomdoelstelling re-integratieondersteuning (voorlopige cijfers)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar betere kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een uitkering of NUG. Een belangrijk instrument hierbij is...

Cijfers

Werkloosheid onder de 400 duizend

De seizoen gecorrigeerde werkloosheid bedroeg in het vierde kwartaal van 2006 gemiddeld 394 duizend personen. Dit is 11 duizend minder dan in de periode september-november 2006.

Artikelen

Werkloosheid licht gedaald

De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode september-november 2006 gemiddeld 406 duizend personen. Dit is 5 duizend minder dan in de periode augustus-oktober 2006.

Artikelen
Artikelen

Enquêteresultaten werkloze beroepsbevolking: uitbijterdetectie

De werkloosheidscijfers uit de Enquête beroepsbevolking worden vóór publicatie geconfronteerd met andere indicatoren voor ontwikkeling van de werkloosheid. Op die manier kunnen uitschieters...

Artikelen

Maandelijkse cijfers over de werklozen en werkzoekenden van het CBS en het CWI

Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) over de niet-werkende werkzoekenden. Tussen de cijfers van het CBS en CWI bestaat een overlap, maar er...

Artikelen
Artikelen

Sterke daling ontslagvergunningen door arbeidsongeschiktheid

Het aantal verleende ontslagvergunningen in verband met arbeidsongeschiktheid is sterk afgenomen, van 18,7 duizend in 2003 naar 5,7 duizend in 2007.

Artikelen
Artikelen

Werkloosheid hoger na jaar van daling

De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode juli-september 2006 gemiddeld 417 duizend personen. Dit zijn er 14 duizend meer dan in de periode juni-augustus 2006. Het is voor het eerst...

Artikelen

Werkloosheid niet-westerse allochtonen in 2008 licht gedaald

In 2008 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen licht gedaald.

Artikelen

Werkloosheid licht gedaald

Nederland telde in de periode juni-augustus 2005 gemiddeld 490 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden was het aantal werklozen 487 duizend personen, 4 duizend minder dan in de periode...

Artikelen

Werkloosheid gedaald tot 400 duizend

De seizoengecorrigeerde werkloosheid was in de periode juni-augustus 2006 gemiddeld 400 duizend personen. Dit zijn er 5 duizend minder dan in de periode mei-juli 2006.

Artikelen

Werkloosheid loopt sterk terug

De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode februari-april 2007 gemiddeld 357 duizend personen. Dit is 17 duizend minder dan in de periode januari-maart.

Artikelen