Meer zaken voor de burgerrechter

In 2005 heeft de burgerrechter 795 duizend zaken afgehandeld. Dit is een toename van 4 procent ten opzichte van 2004. Sinds 1980 is het aantal uitspraken in burgerlijke rechtszaken bijna verviervoudigd.

Vonnissen en beschikkingen

Zaken bij de burgerrechter gaan over financiële kwesties, over ontslag en over familieaangelegenheden, zoals echtscheidingen, omgangsregelingen en voogdij. Ruim de helft van de beslissingen van de rechter heeft de vorm van een vonnis of een arrest. Voor het overige gaat het om beschikkingen.

Aantal burgerlijke rechtszaken

Aantal burgerlijke rechtszaken

Sterke stijging incassozaken

Drie op de vier vonnissen van rechtbanken zijn verstekvonnissen (332 duizend in 2005). Dit zijn vonnissen waarbij de gedaagde niet op de rechtbankzitting verschijnt. Verstekzaken zijn voor het grootste deel incassozaken, aangebracht door woningbouwverenigingen, nutsbedrijven, verzekeringsmaatschappijen en telecombedrijven. De toename van het aantal vonnissen in civiele zaken is voor een aanzienlijk deel veroorzaakt door een stijging van het aantal incassozaken.

Vonnissen in burgerlijke rechtszaken, 2005

Vonnissen in burgerlijke rechtszaken, 2005

Meer familiezaken

Het aantal beschikkingen van de burgerrechter is tussen 2001 en 2005 met eenderde toegenomen. Tweederde van de beschikkingen heeft betrekking op familiezaken, zoals voogdij, echtscheiding en ondertoezichtstelling van minderjarigen. Ook adopties worden doorgaans geregeld via een verzoekschrift bij de rechtbank.

Minder ontslagprocedures

Het aantal ontslagzaken via de rechter is tussen 2001 en 2003 met meer dan 75 procent toegenomen. Sindsdien is dit aantal weer gedaald, van 2004 op 2005 met 6 procent. Een werknemer kan ook zonder tussenkomst van de rechter worden ontslagen, namelijk via het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Het aantal ontslagaanvragen bij de CWI’s nam in 2005 met 18 procent af ten opzichte van 2004. Het totaal aantal ontslagprocedures via de kantonrechter en CWI samen is met 12 procent gedaald.

Verzoekschriften kantonrechter en ontslagaanvragen CWI

Verzoekschriften kantonrechter en ontslagaanvragen CWI

Hoger beroep

Bij de gerechtshoven zijn in 2005 ruim 10 duizend civiele zaken in hoger beroep afgehandeld. Dit is een toename ten opzichte van 2004 toen het nog om 8,8 duizend zaken ging. De civiele kamer van de Hoge Raad heeft in 2005 ongeveer 450 cassatiebesluiten genomen, ongeveer evenveel als een jaar eerder.

Arno Sprangers en Marcelle van Zee