Werkloosheid allochtonen daalt licht

In 2006 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen licht gedaald. Deze daling kwam geheel voor rekening van jongeren. Bij niet-westerse allochtonen boven de 25 jaar daalde de werkloosheid niet. De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is hierdoor minder snel afgenomen dan onder autochtonen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Daling werkloosheid allochtonen blijft achter

In 2006 was de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen 15,5 procent. Dat is een lichte daling ten opzichte van een jaar eerder, toen het 16,4 procent was. Onder autochtonen daalde de werkloosheid naar verhouding sterker. In 2006 was 4,3 procent van de autochtone beroepsbevolking werkloos. 

Allochtonen drieënhalf maal zo vaak werkloos

Niet-westerse allochtonen zijn drieënhalf maal zo vaak werkloos als autochtonen. De afgelopen jaren was dit verschil iets minder groot. Niet-westerse allochtonen hebben minder geprofiteerd van de daling van de werkloosheid dan autochtonen. 

Allochtone jongeren profiteren wel van daling werkloosheid

Onder jonge allochtonen is de werkloosheid wel flink gedaald. In 2006 waren er 20 duizend niet-westerse allochtonen van 15-24 jaar werkloos. Dat komt overeen met 22 procent van de jongere niet-westerse beroepsbevolking. Een jaar eerder was dat nog 26 procent. Onder autochtone leeftijdsgenoten daalde de werkloosheid van bijna 11 naar ruim 9 procent. De jeugdwerkloosheid was onder niet-westerse allochtonen bijna tweeënhalf keer zo hoog als onder autochtonen. Het verschil in ontwikkeling tussen autochtonen en niet-westerse allochtonen zit in de groep 25-64-jarigen. Bij niet-westerse allochtonen is de werkloosheid onder 25-64 jarigen in 2006 ongeveer gelijk aan 2005. 

Geen grote verschillen tussen niet-westerse groepen

Marokkanen zijn door de jaren heen de groep met de hoogste werkloosheid. In 2006 was 17 procent van deze groep werkloos. Daarmee waren zij bijna anderhalf maal zo vaak werkloos als Surinamers, de groep met traditioneel de laagste werkloosheid. In 2006 was de werkloosheid onder Surinamers 12 procent. De verhouding tussen deze twee groepen is daarmee terug op het niveau van 2000.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.