Sterke daling aantal ontslagzaken

Het aantal ontslagprocedures is in 2006 met meer dan een kwart afgenomen ten opzichte van het voorafgaande jaar. Vooral het aantal ontslagaanvragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) daalde sterk.

Grootste daling bij CWI

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, kan dat via de kantonrechter of via het CWI. In 2006 zijn er bij de kantonrechter en het CWI samen 103 duizend ontslagaanvragen ingediend, 28 procent minder dan in 2005. Sinds 2002 is het totale aantal aanvragen sterk gedaald. De daling was het grootst bij het CWI.

In 2006 dienden werkgevers bijna 49 duizend ontslagaanvragen in bij het CWI. Dat is 35 procent minder dan een jaar eerder. Het aantal verzoeken om een arbeidsovereenkomst via de rechter te ontbinden is met 20 procent afgenomen tot ruim 54 duizend.

Ingediende ontslagzaken

Ingediende ontslagzaken

Sterke samenhang met conjunctuur

Meer dan een vijfde deel van de aanvragen via het CWI hangt samen met arbeidsongeschiktheid, maar verreweg het grootste deel (ruim twee derde) wordt gedaan om bedrijfseconomische redenen. Deze redenen kunnen samenhangen met een verslechterde algemene economische situatie of met een afnemende bedrijvigheid. Bedrijfseconomische redenen kunnen ook de aanleiding zijn voor een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter.

Er is een sterke samenhang tussen het aantal ontslagprocedures en de economische conjunctuur. Het aantal ontslagzaken vertoont een duidelijke wisselwerking met de werkloze beroepsbevolking.

Ontslagzaken en werkloze beroepsbevolking

Ontslagzaken en werkloze beroepsbevolking

Afname verleende vergunningen minder sterk

Ook het aantal door het CWI verleende ontslagvergunningen is sinds 2004 sterk gedaald, zij het in een wat mindere mate dan het aantal ontslagaanvragen. Het percentage ingewilligde ontslagaanvragen is dan ook toegenomen: in 2006 werd in 82 procent van de aanvragen een vergunning verleend, tegen 77 procent in 2004.

De daling van het aantal ontslagen via het CWI zet ook in 2007 door. In de eerste vijf maanden van 2007 verleende het CWI 9 duizend ontslagvergunningen, een halvering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
Het is niet precies bekend in hoeverre de rechtbanken ontbindingsverzoeken honoreren. Het is aannemelijk dat in verreweg de meeste gevallen de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.

Aangevraagde en verleende ontslagvergunningen CWI

Aangevraagde en verleende ontslagvergunningen CWI

Arno Sprangers en Nic Steenbrink

Bron: Ontslagzaken