Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2023

Thumbnail thema natuur en milieu

Inhoud

1. Artikelen en publicaties
2. Greep uit grafieken
3. Updates StatLinetabellen
4. Aanvullende statistische diensten
5. Updates Compendium voor de Leefomgeving
6. Verschijnt binnenkort
7. Samenwerkingspartners en interessante links

Deze nieuwsbrief

Dit is de Nieuwsbrief Leefomgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het tweede kwartaal van 2023. Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de thema’s Bouwen en wonen, Energie, Landbouw en natuur, Milieu, en Regio en ruimte. De Nieuwsbrief Leefomgeving verschijnt elk kwartaal.

1. Artikelen en publicaties

De afgelopen periode zijn de volgende artikelen en andere publicaties verschenen binnen de verschillende thema’s die deel uitmaken van de statistieken over Leefomgeving.

Bouwen en wonen

Aantal vergunde tijdelijke woningen in 2022 gestegen met 43 procent
In 2022 is voor bijna 3,3 duizend tijdelijke woningen een vergunning verstrekt, een stijging van 43 procent ten opzichte van 2021. In de afgelopen vier jaar is voor ruim 10 duizend tijdelijke woningen een vergunning afgegeven. In de meeste gevallen gaat het om nieuwbouw. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van het CBS over vergunde tijdelijke woningen, in opdracht van het ministerie van BZK.

 

Prijsdaling bestaande koopwoningen in provincie Utrecht het grootst
In het eerste kwartaal van 2023 waren bestaande koopwoningen in ruim de helft van de provincies minder duur dan een jaar eerder. De prijsdaling was met 3 procent het grootst in de provincie Utrecht. Verder waren in vrijwel alle provincies minder woningtransacties dan in het eerste kwartaal van 2022. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

 

Prijzen koopwoningen ruim 4 procent lager in april
In april waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 4,4 procent lager dan in april 2022. Een maand eerder was de daling 2,3 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

 

Prijzen koopwoningen bijna 6 procent lager in mei
In mei waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 5,6 procent lager dan in mei 2022. De daling is opnieuw groter dan een maand eerder. In april waren koopwoningen 4,4 procent goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

 

Energie

46 procent meer energieproductie uit zonnestroom in 2022
In 2022 steeg de energieproductie uit zonnestroom met 46 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Dit komt vooral door het gebruik van nieuwe zonnepanelen. De energieproductie door zonnepanelen op woningen groeide in 2022 iets meer dan door zonnepanelen bij bedrijven. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

 

Aandeel hernieuwbare energie in 2022 toegenomen naar 15 procent
In 2022 was het aandeel hernieuwbare energie 15 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Een jaar eerder was dit 13 procent. Vooral het verbruik van zonne- en windenergie is het laatste jaar gestegen. Het energieverbruik uit biomassa is iets gedaald. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Nederland heeft in EU-verband afgesproken om in 2030 minstens 27 procent van het totale energieverbruik op te wekken met hernieuwbare energie.

 

Beperkte impact conflict Oekraïne op Nederlandse olieverbruik
De oorlog in Oekraïne heeft vooralsnog weinig effect gehad op het Nederlandse olieverbruik. De raffinaderijsector verbruikte in 2022, ondanks de afgekondigde sancties, nagenoeg dezelfde hoeveelheid ruwe olie en condensaat als in 2021. Het verbruik van motorbrandstoffen door het wegverkeer, bestaande uit lpg, benzine en diesel, is in 2022 ten opzichte van 2021 met 1 procent gedaald. De petrochemische sector verbruikte in 2022 15 procent minder olie voor niet-energetisch verbruik (bijvoorbeeld olie omzetten naar kunststof).

 

Landbouw en natuur

Minder tomaten en komkommers uit de kas door hoge energieprijzen
De bruto-opbrengst van glasgroenten is in 2022, vergeleken met een jaar eerder, met 7,9 procent gedaald naar 1,8 miljoen ton. Vooral de bruto-opbrengsten van tomaten (-12,5 procent) en komkommers (-9,1 procent) namen het laatste jaar af. De daling bij deze gewassen hangt vooral samen met de hoge energieprijzen. Alleen de bruto-opbrengst van aubergines steeg. Van vrijwel alle gewassen in de teelt van glasgroenten daalden ook de opbrengsten per hectare. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

 

Peren populairder bij fruitteler dan appels
De oppervlakte (areaal) in gebruik voor de teelt van appels is sinds 1950 met 85 procent afgenomen. Bij peren nam het areaal van 1950 tot 2022 met een derde af. Lange tijd was het areaal appels groter dan peren, maar dat is sinds 2012 omgekeerd. In 2022 was de opbrengst van appels 6 procent lager dan in 1950, terwijl de perenopbrengst in dezelfde periode ruim verdrievoudigde. Dit blijkt uit het nieuwe landbouwdashboard van het CBS.

 

Uienteelt verspreidt zich over Nederland
De teelt van zaaiuien is steeds vaker te vinden buiten de provincies Zeeland en Flevoland, waar de uienteelt aan het begin van deze eeuw voornamelijk plaatsvond. In 2022 waren deze provincies samen verantwoordelijk voor 45 procent van de totale oppervlakte landbouwgrond aan zaaiuien; in 2000 was dit nog 70 procent van het Nederlandse areaal. Vooral in Groningen, Drenthe en in Noord-Brabant zijn boeren steeds vaker zaaiuien gaan telen. De opkomst van de rode zaaiui naast de gele zaaiui zorgt wel vrijwel overal voor lagere hectareopbrengsten. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

 

Milieu

Hoeveel draagt de natuur bij aan de economie en ons welzijn?
De natuur heeft grote waarde voor de samenleving. Eén aspect van die waarde is dat mensen de natuur gebruiken om te produceren en te consumeren. De bijdrage van de natuur aan de economie en ons welzijn wordt geleverd door ecosystemen, zoals bossen, heidevelden, rivieren of landbouwgebieden. In de nationale rekeningen, het statistisch systeem waarmee de ontwikkeling van de economie wordt gemeten, is die bijdrage niet opgenomen, terwijl de natuur een essentiële bijdrage levert aan onze economie. Voor beleid is juist goede informatie nodig over het belang van de natuur.

 

Huishoudelijk afval per inwoner op laagste niveau in bijna 30 jaar
In 2022 werd 8,1 miljard kilogram huishoudelijk afval ingezameld door gemeenten, ongeveer 461 kilogram per inwoner. Dit is de laagste hoeveelheid sinds 1994, toen 478 kilogram per inwoner werd ingezameld. Vergeleken met 2021 nam de hoeveelheid ingezameld afval (opgehaald bij huishoudens en/of ingeleverd bij milieustraten) af met 8 procent. Er werd vooral minder groente-, fruit- en tuinafval (gft), schoon puin, schone grond en houtafval ingezameld. 

 

Milieusector blijft groeien, maar is nog altijd bescheiden
In de afgelopen twintig jaar is de toegevoegde waarde van de milieusector verdrievoudigd. De bijdrage van de milieusector aan de Nederlandse economie blijft echter beperkt, en is in dezelfde periode met ruim de helft toegenomen van 1,66 procent tot 2,56 procent van het bbp. 

 

Productie stikstof en fosfaat in dierlijke mest onder mestplafond
De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 467 miljoen kilogram in 2022. Dat is 0,8 procent minder dan een jaar eerder, en 4,6 procent onder het in 2022 geldende stikstofplafond. De fosfaatuitscheiding was 150 miljoen kilogram. Dat is 1,6 procent meer dan een jaar eerder en 0,2 procent onder het fosfaatplafond.

 

Uitstoot broeikasgassen 4 procent lager in eerste kwartaal 2023
In het eerste kwartaal van 2023 was de uitstoot van broeikasgassen 4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Vooral door de gebouwde omgeving en de industrie is minder uitgestoten. In de sector mobiliteit (verkeer en vervoer) was de uitstoot echter 10 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2022.

 

Regio en ruimte

Kaart van 100 meter bij 100 meter met statistieken
In deze kaart met vierkanten is Nederland ingedeeld in vierkanten van 100 meter bij 100 meter. Voor elk van deze vierkanten zijn statistische gegevens over demografie, wonen, energie, sociale zekerheid, dichtheid en nabijheid van voorzieningen samengesteld.
In mei 2023 zijn gegevens over de jaren 2020 en 2021 aangevuld en is het jaar 2022 toegevoegd.

Kaart van 500 meter bij 500 meter met statistieken
In deze kaart met vierkanten is Nederland ingedeeld in vierkanten van 500 meter bij 500 meter. Voor elk van deze vierkanten zijn statistische gegevens over demografie, wonen, energie, sociale zekerheid, dichtheid en nabijheid van voorzieningen samengesteld.
In mei 2023 zijn gegevens van het jaar 2022 toegevoegd en gegevens over de jaren 2021 en 2020 aangevuld.

 

Kerncijfers per postcode
Het CBS biedt op laag regionaal niveau kerncijfers aan. Het gaat het om gegevens naar de volledige postcode (PC6), 5-posities van de postcode (PC5) en het numeriek deel van de postcode (PC4). Op het meest gedetailleerde niveau worden ongeveer 420.000 individuele postcodes gepubliceerd. Aan elk gebied is een reeks van demografische en sociaaleconomische variabelen gekoppeld.
De nieuwste publicatie naar postcode-6, postcode-5 en postcode-4 bevat gegevens voor de peildatums 1 januari 2022 (versie 1), 1 januari 2021 (versie 2), 1 januari 2020 (versie vol) en 1 januari 2019 (versie vol).

 

Nieuwsbrief Regionaal, april 2023
De Nieuwsbrief Regionaal bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en ruimtelijke statistieken.

 

Wijk- en buurtkaart 2023 versie 0
De Wijk- en Buurtkaart 2023 versie 0 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 3 GIS-formaten (ESRI™-shape, ESRI™-fgdb en geopackage). Deze publicatie bevat alleen de grenzen. Kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten worden eind 2023 beschikbaar gesteld. De Wijk- en Buurtkaart is samengesteld uit drie bronnen. De gemeentegrenzen komen uit de Basis Registratie Kadaster (BRK), de buurtgrenzen hebben de opgave van gemeenten als basis en de grens van het land met grotere wateren gebaseerd op de meest recente kaart van het Bestand Bodemgebruik van CBS.

2. Greep uit grafieken

Deze rubriek bevat enkele actuele grafieken uit het afgelopen kwartaal op basis van statistieken over de leefomgeving.

Bouwen en wonen

Uit het nieuwsbericht Aantal vergunde tijdelijke woningen in 2022 gestegen met 43 procent van 26 juni 2023:

Vergunde tijdelijke woningen naar doelgroep, 2019-2022*
DoelgroepStudentenArbeidsmigranten/seizoenarbeidersOverige doelgroepen
20191477271222
2020516581594
20212761391870
2022926982490
* voorlopige cijfers

Energie

Uit het nieuwsbericht 46 procent meer energieproductie uit zonnestroom in 2022 van 16 juni 2023:

Verandering opgesteld vermogen zonnepanelen1), 2022 t.o.v. 2021
GemeenteVerandering opgesteld vermogen ( MW)
Dronten160,5
Borger-Odoorn121,8
Hoogeveen106,3
Rotterdam86,5
Tilburg77,0
Terneuzen71,9
Coevorden69,0
Lelystad68,0
Hollands Kroon64,3
Noordenveld56,6
Venlo54,9
Hardenberg45,1
Lochem42,3
Amsterdam38,6
Deventer38,2
Stadskanaal35,4
Neder-Betuwe33,3
Amersfoort32,8
Land van Cuijk31,6
Arnhem31,0
's-Hertogenbosch30,7
Utrecht30,5
Meierijstad29,7
Almere29,2
Westland28,2
Oss27,9
Apeldoorn27,4
Ede26,4
Eindhoven26,4
Enschede26,2
Horst aan de Maas26,1
Emmen25,8
's-Gravenhage25,8
Vlissingen25,7
Groningen24,3
Lansingerland23,8
Midden-Groningen23,5
Peel en Maas23,4
Waalwijk23,2
Breda23,2
Hoeksche Waard23,2
Barneveld22,7
Haarlemmermeer22,5
Wijchen22,2
S�dwest-Frysl�n21,5
Zaanstad21,4
Opsterland21,3
Laarbeek20,8
Alphen aan den Rijn20,4
Sittard-Geleen19,4
West Betuwe19,3
Het Hogeland19,3
Dijk en Waard19,3
Wijk bij Duurstede19,1
Westerkwartier19,0
Dordrecht18,6
Altena18,4
Nijmegen17,8
Venray17,6
Hengelo16,5
Vijfheerenlanden16,4
Olst-Wijhe16,4
Berkelland16,2
Heusden16,2
Leeuwarden15,6
Eemsdelta15,6
Helmond15,5
Overbetuwe15,3
Schagen15,2
Moerdijk15,0
Maastricht14,9
Hof van Twente14,8
Alkmaar14,6
Maashorst14,6
Zoetermeer14,6
Heerenveen14,6
Almelo14,4
Roosendaal13,7
Dinkelland13,7
Goeree-Overflakkee13,5
Rijssen-Holten13,4
Leudal12,9
Barendrecht12,9
De Fryske Marren12,9
Raalte12,8
Weert12,7
Lingewaard12,6
Krimpenerwaard12,5
Doetinchem12,4
Noardeast-Frysl�n12,3
Borsele12,2
Harderwijk12,2
Veendam12,2
Zaltbommel12,1
Gemert-Bakel12,0
Smallingerland12,0
Zwolle12,0
Molenlanden11,9
Assen11,8
Deurne11,8
Bernheze11,8
Roermond11,6
Nissewaard11,6
Purmerend11,5
Medemblik11,4
Zwijndrecht11,3
Zevenaar11,2
Stichtse Vecht11,1
Veldhoven11,0
Oldambt11,0
Oosterhout10,8
Hoorn10,7
Etten-Leur10,7
Putten10,7
Tubbergen10,7
Noordoostpolder10,7
Tiel10,6
Kampen10,5
Drimmelen10,4
Nieuwegein10,4
Montferland10,3
Buren10,3
Nijkerk10,3
Loon op Zand10,2
Oude IJsselstreek10,2
Haarlem10,2
Boxtel10,2
Weststellingwerf10,2
Bergen op Zoom10,1
Veenendaal10,1
Utrechtse Heuvelrug10,1
Bronckhorst10,0
Oost Gelre10,0
Alblasserdam10,0
Ridderkerk9,9
Waadhoeke9,8
Houten9,7
Beekdaelen9,7
Tynaarlo9,6
Hellendoorn9,5
Aalten9,5
Zeist9,4
Pijnacker-Nootdorp9,4
Schouwen-Duiveland9,3
Wierden9,3
Pekela9,2
Heerlen9,1
Zuidplas9,0
Haaksbergen9,0
Best8,9
Woerden8,8
Sint-Michielsgestel8,8
De Ronde Venen8,7
Halderberge8,6
Twenterand8,6
Oldenzaal8,5
Velsen8,5
Ermelo8,5
Noordwijk8,5
Midden-Drenthe8,3
Steenwijkerland8,3
Leusden8,2
Heeze-Leende8,2
Den Helder8,2
Echt-Susteren8,1
Brummen8,0
Katwijk7,8
Bodegraven-Reeuwijk7,8
Delft7,8
Hulst7,7
Voorst7,7
Oisterwijk7,7
Gouda7,7
Someren7,7
Capelle aan den IJssel7,6
Middelburg7,4
Zeewolde7,4
Midden-Delfland7,4
West Maas en Waal7,4
De Wolden7,3
Soest7,3
Maasdriel7,3
Aalsmeer7,3
Westerwolde7,3
Hilvarenbeek7,3
Hilversum7,2
Koggenland7,2
Valkenswaard7,2
Leiden7,2
Amstelveen7,1
Woensdrecht7,0
Drechterland7,0
Sluis6,9
Bladel6,9
Tholen6,8
Hendrik-Ido-Ambacht6,7
Hellevoetsluis6,6
Cranendonck6,5
Winterswijk6,4
Steenbergen6,4
Teylingen6,4
Edam-Volendam6,3
Geldrop-Mierlo6,3
De Bilt6,3
Kerkrade6,2
Culemborg6,2
Tytsjerksteradiel6,0
Berg en Dal6,0
Eijsden-Margraten6,0
Aa en Hunze6,0
Gooise Meren6,0
Zwartewaterland6,0
Kaag en Braassem6,0
Albrandswaard5,9
Nuenen, Gerwen en Nederwetten5,9
Landgraaf5,9
Rucphen5,9
Achtkarspelen5,8
Losser5,8
Maasgouw5,7
Dalfsen5,7
Geertruidenberg5,7
Reimerswaal5,7
Epe5,6
Gorinchem5,6
Goes5,6
Beuningen5,5
Vlaardingen5,5
Oirschot5,5
Zundert5,5
Asten5,5
Duiven5,5
Goirle5,5
Borne5,5
Gilze en Rijen5,4
Ooststellingwerf5,4
Meppel5,4
Nieuwkoop5,3
Roerdalen5,2
IJsselstein5,2
Rheden5,2
Vught5,2
Hardinxveld-Giessendam5,2
Bunschoten5,2
Dongen5,2
Schiedam5,2
Son en Breugel5,1
Uithoorn5,0
Bergen (NH.)5,0
Leidschendam-Voorburg5,0
Rijswijk5,0
Bergeijk4,9
Lisse4,9
Waddinxveen4,8
Zutphen4,8
Stein4,8
Rhenen4,7
Wageningen4,7
Beverwijk4,7
Alphen-Chaam4,7
Lopik4,6
Veere4,6
Heerde4,6
Huizen4,6
Nunspeet4,5
Ommen4,5
Woudenberg4,5
Westerveld4,4
Heemskerk4,4
Eersel4,4
Castricum4,4
Urk4,3
Baarle-Nassau4,2
Meerssen4,2
Boekel4,1
Renkum4,1
Gennep4,1
Dantumadiel4,1
Oldebroek4,0
Papendrecht4,0
Elburg4,0
Krimpen aan den IJssel3,9
Westvoorne3,9
Reusel-De Mierden3,9
Maassluis3,9
Opmeer3,8
Staphorst3,7
Brielle3,7
Wassenaar3,7
Bunnik3,6
Nederweert3,6
Beek3,6
Stede Broec3,6
Waalre3,5
Enkhuizen3,5
Oegstgeest3,4
Heiloo3,4
Baarn3,3
Druten3,3
Beesel3,3
Wijdemeren3,2
Heumen3,2
Wormerland3,2
Oudewater3,2
Brunssum3,2
Valkenburg aan de Geul3,1
Bergen (L.)3,1
Hillegom3,1
Voorschoten3,0
Noord-Beveland3,0
Montfoort2,9
Voerendaal2,9
Gulpen-Wittem2,8
Texel2,6
Heemstede2,6
Uitgeest2,5
Weesp2,4
Diemen2,4
Sliedrecht2,4
Harlingen2,3
Doesburg2,3
Bloemendaal2,2
Leiderdorp2,1
Renswoude2,0
Scherpenzeel2,0
Simpelveld1,9
Waterland1,9
Westervoort1,8
Blaricum1,8
Mook en Middelaar1,8
Hattem1,8
Kapelle1,8
Eemnes1,7
Landsmeer1,5
Ouder-Amstel1,4
Zoeterwoude1,3
Oostzaan1,2
Laren1,2
Vaals1,0
Ameland1,0
Zandvoort0,9
Vlieland0,8
Terschelling0,7
Schiermonnikoog0,3
Rozendaal0,3
1) In 2022 is er een gemeentelijke herindeling geweest, op deze kaart wordt de indeling van 2022 gebruikt (zie Gemeentelijke indeling op 1 januari 2022 (cbs.nl)). Zonnestroomcijfers van opgeheven gemeenten uit 2021 zijn volgens de nieuwe indeling bij elkaar opgeteld.
 

Uit het nieuwsbericht Aandeel hernieuwbare energie in 2022 toegenomen naar 15 procent van 2 juni 2023:

Aandeel hernieuwbare energie in eindverbruik energie
JaartalBiomassa (%)Windenergie (%)Zonne-energie (%)Warmtepompen (%)Overig (%)Statistische overdracht (%)
2022*5,964,203,341,110,390,00
2021**6,323,422,120,810,330,00
20206,202,581,680,670,342,53
20195,221,870,990,530,28
20184,371,710,690,430,19
20173,901,650,430,360,16
20163,611,440,330,310,15
20153,851,220,250,280,13
*voorlopige cijfers **nader voorlopige cijfers ¹⁾ Hernieuwbare energie administratief ingekocht van een andere EU-lidstaat, conform EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED). Bij een statistische overdracht is geen sprake van fysieke stroom.
 

Uit het nieuwsbericht Aandeel hernieuwbare energie in 2022 toegenomen naar 15 procent van 2 juni 2023:

Energieverbruik uit wind en zon
JaartalZonnestroom ( Petajoule (PJ))Windenergie op land ( Petajoule (PJ))Windenergie op zee ( Petajoule (PJ))
20153,9921,173,73
20165,7721,758,36
20177,9422,5612,15
201813,3523,6812,43
201919,4426,7412,04
202031,5532,2617,95
2021**41,3838,0030,62
2022*60,5847,4430,17
* voorlopige cijfers ** nader voorlopige cijfers

Landbouw en natuur

Uit het nieuwsbericht Peren populairder bij fruitteler dan appels van 21 april 2023:

Oppervlakte appels en peren
CategoriënAppelsAppels (1 000 ha)Peren (1 000 ha)
195040,614,5
195142,614,3
195243,314,5
195341,813,4
195439,712,8
195537,211,7
195637,311,3
195737,011,1
195836,711,1
195935,910,8
196035,610,8
196135,410,8
196234,810,9
196334,510,8
196434,110,5
196533,410,2
196633,110,0
196732,610,2
196831,710,0
196929,69,4
197026,28,4
197124,18,1
197223,07,7
197322,07,2
197422,07,1
197521,96,9
197621,56,7
197720,16,3
197819,86,1
197919,25,9
198017,25,7
198116,35,6
198216,05,6
198315,85,6
198415,85,6
198515,65,6
198615,05,3
198715,15,2
198815,45,2
198915,95,0
199016,35,1
199116,85,3
199217,05,4
199316,65,6
199416,55,7
199515,35,9
199615,15,9
199715,26,0
199814,75,9
199914,26,0
200012,86,0
200111,76,1
200211,26,3
200310,36,4
200410,26,5
20059,76,7
20069,66,9
20079,47,3
20089,37,5
20099,17,8
20108,78,0
20118,38,2
20127,98,2
20137,98,5
20147,88,6
20157,69,2
20167,39,5
20177,09,7
20186,610,0
20196,410,1
20206,210,0
20216,010,1
2022*5,910,1
*Voorlopige cijfers

Uit het nieuwsbericht Uienteelt verspreidt zich over Nederland van 1 juni 2023:

Areaal zaaiuien
Regio'sFlevoland (1 000 ha)Zeeland (1 000 ha)Noord-Brabant (1 000 ha)Groningen (1 000 ha)Zuid-Holland (1 000 ha)Drenthe (1 000 ha)Overige (1 000 ha)
'006,103,761,120,251,150,011,61
'016,273,771,090,281,310,011,49
'026,633,961,250,301,210,011,55
'037,254,271,370,401,290,011,78
'048,175,331,740,631,640,012,37
'057,394,471,260,561,260,011,84
'067,804,921,460,681,430,012,19
'078,335,291,490,811,700,032,49
'088,445,251,520,821,650,022,60
'098,344,871,530,751,580,032,42
'109,065,481,940,891,880,092,87
'119,125,752,081,071,980,213,08
'128,525,111,920,931,730,172,62
'138,865,221,961,001,930,252,76
'148,935,072,021,091,940,283,01
'159,385,462,021,311,990,443,29
'169,255,672,221,492,240,533,69
'179,326,062,361,872,320,774,00
'189,155,212,251,972,090,773,94
'199,464,712,712,442,141,314,82
'209,273,912,902,672,091,654,78
'219,384,033,703,202,192,265,37
'22*8,943,383,303,192,061,914,64
*Voorlopige cijfers
 

Milieu

Uit het nieuwsbericht Productie stikstof en fosfaat in dierlijke mest onder mestplafond van 3 juli 2023:

Stikstofuitscheiding in dierlijke mest
 Rundvee (mln kg)Varkens (mln kg)Pluimvee (mln kg)Overig vee (mln kg)
2015315,799,362,020,5
2016327,596,962,217,8
2017337,097,458,918,8
2018327,496,656,822,7
2019315,793,756,024,3
2020320,191,854,722,8
2021305,988,954,321,9
2022302,488,653,922,3
1) Derogatiebeschikking Europese Commissie 30-9-2022

Regio en ruimte

Uit de Nieuwsbrief Regionaal, april 2023 van 13 april 2023:

Huishoudens met energiearmoede, schatting 2022
GemeenteHuishoudens met energiearmoede (%)
Aa en Hunze6,2
Aalsmeer5
Aalten6,2
Achtkarspelen11,7
Alblasserdam7,4
Albrandswaard3,8
Alkmaar6,7
Almelo12,5
Almere4,1
Alphen aan den Rijn5,7
Alphen-Chaam4,8
Altena5,5
Ameland6,5
Amersfoort5,5
Amstelveen6,5
Amsterdam10,7
Apeldoorn6,3
Arnhem11,7
Assen6,9
Asten5,4
Baarle-Nassau7,6
Baarn4,9
Barendrecht3,6
Barneveld4,6
Beek6,2
Beekdaelen7,2
Beesel7,8
Berg en Dal8,3
Bergeijk4,6
Bergen (L.)7,2
Bergen (NH.)4,3
Bergen op Zoom7,4
Berkelland6,4
Bernheze5
Best4,6
Beuningen5,2
Beverwijk6,3
Bladel4,4
Blaricum4,4
Bloemendaal4
Bodegraven-Reeuwijk4,4
Boekel4,4
Borger-Odoorn8,5
Borne5,5
Borsele3,9
Boxtel4,9
Breda6,5
Brielle5,9
Bronckhorst5,9
Brummen6,4
Brunssum12,2
Bunnik3,2
Bunschoten3,4
Buren5,3
Capelle aan den IJssel8,5
Castricum2,7
Coevorden6,4
Cranendonck5,8
Culemborg4,5
Dalfsen3,9
Dantumadiel10,2
De Bilt6
De Fryske Marren6,4
De Ronde Venen4,3
De Wolden4,4
Delft10,5
Den Helder8,5
Deurne6,7
Deventer8,5
Diemen7
Dijk en Waard3,6
Dinkelland5,2
Doesburg9,3
Doetinchem8
Dongen5,6
Dordrecht8,2
Drechterland4,3
Drimmelen4,8
Dronten5,3
Druten6,5
Duiven4,4
Echt-Susteren6,8
Edam-Volendam4,1
Ede4,1
Eemnes4,8
Eemsdelta11,9
Eersel4
Eijsden-Margraten4,4
Eindhoven9,6
Elburg5,1
Emmen10,3
Enkhuizen6,8
Enschede11,5
Epe7
Ermelo5,2
Etten-Leur6,8
Geertruidenberg5,9
Geldrop-Mierlo6,8
Gemert-Bakel5,5
Gennep6,7
Gilze en Rijen6,6
Goeree-Overflakkee5,2
Goes6,6
Goirle5,7
Gooise Meren6,5
Gorinchem7,4
Gouda7
Groningen9,9
Gulpen-Wittem6,6
Haaksbergen6,5
Haarlem7,7
Haarlemmermeer3,8
Halderberge6,5
Hardenberg6,5
Harderwijk6,8
Hardinxveld-Giessendam4
Harlingen7,4
Hattem5
Heemskerk6
Heemstede4,5
Heerde5,1
Heerenveen7,3
Heerlen15,4
Heeze-Leende4,3
Heiloo2,4
Hellendoorn5,1
Hellevoetsluis5,5
Helmond8,3
Hendrik-Ido-Ambacht4,2
Hengelo9,1
Het Hogeland10,1
Heumen3,8
Heusden6,8
Hillegom4,3
Hilvarenbeek4,6
Hilversum7,7
Hoeksche Waard4,7
Hof van Twente5,7
Hollands Kroon6
Hoogeveen7,2
Hoorn6,1
Horst aan de Maas4,2
Houten2,7
Huizen4,9
Hulst4,5
IJsselstein5,6
Kaag en Braassem5,2
Kampen6,5
Kapelle3,3
Katwijk4,3
Kerkrade11,4
Koggenland3,6
Krimpen aan den IJssel5,4
Krimpenerwaard5,6
Laarbeek5,8
Land van Cuijk5,9
Landgraaf9,7
Landsmeer5,8
Lansingerland2,8
Laren6,2
Leeuwarden9,7
Leiden7,2
Leiderdorp4,2
Leidschendam-Voorburg7,6
Lelystad8
Leudal5,1
Leusden2,9
Lingewaard4,5
Lisse4,4
Lochem6
Loon op Zand6,1
Lopik4,9
Losser7,5
Maasdriel5
Maasgouw6,1
Maashorst5,1
Maassluis9
Maastricht12,7
Medemblik5
Meerssen5,7
Meierijstad4,5
Meppel6,9
Middelburg6,4
Midden-Delfland2,7
Midden-Drenthe5,2
Midden-Groningen11,6
Moerdijk6,3
Molenlanden5,1
Montferland7,4
Montfoort3,2
Mook en Middelaar4,7
Neder-Betuwe6,8
Nederweert5,7
Nieuwegein4,4
Nieuwkoop5
Nijkerk4,4
Nijmegen9,4
Nissewaard7,1
Noardeast-Frysl�n10,1
Noord-Beveland5,6
Noordenveld6,5
Noordoostpolder7,1
Noordwijk4,2
Nuenen, Gerwen en Nederwetten4,2
Nunspeet6,4
Oegstgeest3,2
Oirschot4
Oisterwijk5,7
Oldambt13,2
Oldebroek6,1
Oldenzaal7,2
Olst-Wijhe4,6
Ommen6,3
Oost Gelre5,5
Oosterhout5,7
Ooststellingwerf6,9
Oostzaan4,9
Opmeer5,5
Opsterland7,6
Oss7,2
Oude IJsselstreek7,3
Ouder-Amstel5
Oudewater5,8
Overbetuwe6,3
Papendrecht6,2
Peel en Maas4,3
Pekela14,8
Pijnacker-Nootdorp3,2
Purmerend3,8
Putten5,5
Raalte4,9
Reimerswaal5,4
Renkum8,1
Renswoude3,7
Reusel-De Mierden4,9
Rheden10,7
Rhenen6,3
Ridderkerk6,4
Rijssen-Holten5,9
Rijswijk8,8
Roerdalen6,2
Roermond10,7
Roosendaal8,2
Rotterdam11,8
Rozendaal2
Rucphen7,9
Schagen5,3
Scherpenzeel4
Schiedam11,3
Schiermonnikoog4,8
Schouwen-Duiveland5,8
's-Gravenhage11,1
's-Hertogenbosch7,8
Simpelveld8,6
Sint-Michielsgestel4,3
Sittard-Geleen10,5
Sliedrecht7,8
Sluis6,3
Smallingerland9,3
Soest6,3
Someren5,2
Son en Breugel3,7
Stadskanaal12
Staphorst4,6
Stede Broec5,3
Steenbergen5,5
Steenwijkerland8,4
Stein4,6
Stichtse Vecht4,3
S�dwest-Frysl�n8,7
Terneuzen7,1
Terschelling5,9
Texel6
Teylingen3,9
Tholen6
Tiel8,3
Tilburg7,4
Tubbergen5,2
Twenterand8
Tynaarlo4,9
Tytsjerksteradiel5,9
Uitgeest3
Uithoorn5,8
Urk4,9
Utrecht5,7
Utrechtse Heuvelrug5
Vaals13,4
Valkenburg aan de Geul8,7
Valkenswaard5,6
Veendam12,8
Veenendaal8,4
Veere3,8
Veldhoven4
Velsen6,8
Venlo8,3
Venray5,7
Vijfheerenlanden5,2
Vlaardingen7,4
Vlieland7,1
Vlissingen7
Voerendaal6
Voorschoten5
Voorst5,5
Vught5,3
Waadhoeke9,3
Waalre4,9
Waalwijk6,8
Waddinxveen5,5
Wageningen7,6
Wassenaar5,5
Waterland4,1
Weert6,9
Weesp6,9
West Betuwe4,6
West Maas en Waal4,2
Westerkwartier8,3
Westerveld4,1
Westervoort6,3
Westerwolde11,9
Westland4,9
Weststellingwerf8,7
Westvoorne4,8
Wierden5,3
Wijchen5,7
Wijdemeren4,5
Wijk bij Duurstede4,9
Winterswijk8,1
Woensdrecht5,6
Woerden4,1
Wormerland5,3
Woudenberg3,4
Zaanstad8,8
Zaltbommel5,1
Zandvoort10,2
Zeewolde2,9
Zeist7,8
Zevenaar7,6
Zoetermeer7
Zoeterwoude3,1
Zuidplas6
Zundert5
Zutphen8,9
Zwartewaterland5,6
Zwijndrecht9,4
Zwolle6,8
Bron: CBS, TNO

  

3. Update StatLinetabellen

De afgelopen periode zijn de volgende StatLine-tabellen geactualiseerd over thema’s binnen de Leefomgeving.

Bouwen en wonen

Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente
Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio
Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio
Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio
Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921
Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio

Energie

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude
Biomassa; verbruik en energieproductie uit biomassa per techniek
Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging
Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager
Energiebalans; aanbod en verbruik, sector
Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik
Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen
Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing
Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio
Vermeden verbruik fossiele energie en emissie CO2
Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen
Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte
Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie
Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio
Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

 

Engelse tabellen
Avoided use of fossil energy and emission of CO2
Deep geothermal heat and geothermal heat; extraction of heat and cold
Electricity and heat; production and input by energy commodity
Energy balance sheet; supply and consumption, sector
Energy balance sheet; supply, transformation and consumption
Liquid biofuels for transport; supply, consumption and blending
Renewable electricity; production and capacity
Renewable energy; consumption by energy source, technology and application

Landbouw en natuur

Akkerbouwgewassen; productie naar regio
Akkerbouwgewassen; voorlopige en definitieve oogstraming
Biologische plantaardige en dierlijke productie; nationaal
Fruitteelt; oogst en teeltoppervlakte appels en peren
Groenteteelt; oogst en teeltoppervlakte per groentesoort
Landbouw; vanaf 1851
Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december
Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten
Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren
Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Engelse tabellen
Arable crops; production, to region
Livestock on agricultural holdings: reference date 1 April and 1 December
Vegetables; yield and cultivated area per kind of vegetable

 

Milieu

Dierlijke mest: productie, transport en gebruik, kerncijfers
Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio
Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; bedrijfstype, regio
Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Engelse tabellen
Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal
Emissions of greenhouse gases according to IPCC guide-lines, quarter
Livestock manure; production, transport and use, key figures

Regio en ruimte

Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente
Gebieden in Nederland 2023
Gebieden; overzicht vanaf 1830
Kerncijfers wijken en buurten 2018
Kerncijfers wijken en buurten 2019
Kerncijfers wijken en buurten 2020
Kerncijfers wijken en buurten 2022
Lengte van fietsnetwerk; fietswegkenmerken, regio
Lengte van spoorwegen; spoorwegkenmerken, provincie
Lengte van wegen; wegkenmerken, regio
Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw), regio, 2007 - 2023
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2021
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2022
Regionale kerncijfers Nederland
Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

Engelse tabellen
Land use; all categories, municipalities
Proximity to facilities; distances by car, sub-municipal data 2021

4. Aanvullende statistische diensten 

Naast het reguliere programma doet het CBS regelmatig aanvullend statistisch onderzoek. Hieronder volgt een overzicht van de meest recente onderzoeksresultaten over Leefomgeving.

Bouwen en wonen

Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2022-2023
Tabel betreft totale inhoud en oppervlakte per bedrijfsgebouw op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen. In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen en specifiek over bedrijfsgebouwen. Per soort bedrijfsgebouw wordt de inhoud in kubieke meters en de oppervlakte in vierkante meters berekend.

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2022-2023)
Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

In deze tabel worden gegevens gepubliceerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen en specifiek over nieuwbouw woonruimten. Per soort opdrachtgever worden woningen, wooneenheden en recreatiewoningen uitgesplitst naar huur- en koopwoningen. De tabel geeft een verdere uitsplitsing in variabelen en verdere regionalisering van de regulier op Statline gepubliceerde gegevens. De opdrachtgever is het ministerie van BZK.

Nieuwbouwwoningen woningcorporaties tweede halfjaar 2022
In deze tabel is te zien hoeveel nieuwbouwwoningen van woningcorporaties er zijn per gemeente over de tweede helft van 2022.

Het CBS heeft samen met het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar het aantal recent opgeleverde nieuwbouwwoningen van woningcorporaties. Het doel van het onderzoek is om eerder cijfers te publiceren over het aantal nieuwbouwwoningen in eigendom van woningcorporaties. Het gaat om voorlopige cijfers.

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2022 Q1 en Q2
Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in 1ste en 2de kwartaal 2022 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en G4-gemeenten (voorlopige cijfers).
Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen 2022 Q3
Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in 3de kwartaal 2022 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en G4-gemeenten (voorlopige cijfers).
Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Prijsindex koopwoningen naar provincie, 2015Q1 – 2022Q4
Deze tabel geeft de prijsontwikkeling weer van woningen die zijn gekocht door huishoudens, uitgesplitst naar nieuwe en bestaande koopwoningen. Ook zijn de prijsontwikkelingen uitgesplitst naar provincies.
Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK).

Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2022
Om meer inzicht te krijgen hoe groot de spanning op de koopwoningmarkt is en waar deze zich voornamelijk concentreert, hebben het CBS en het Kadaster meerdere indicatoren ontwikkeld.
De indicatoren geven een beeld van de aanbodzijde en van de vraagzijde op de koopwoningmarkt. Naast een uitsplitsing van de verkoopprijsindex bestaande koopwoningen is er ook een vraagprijsindex ontwikkeld. Verder zijn verkoop- en vraagprijzen vergeleken. Ook zijn gemiddelde aanbodtijden gemeten, net als kenmerken van kopers zoals leeftijd en het aantal kopers van een woning.
Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Transformaties in de woningvoorraad 2021
De tabellenset ‘Aantal transformaties en kenmerken van transformaties in de woningvoorraad’ geeft meer inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. Tevens zijn de kenmerken van de nieuwe woningtransformaties bepaald, evenals van de getransformeerde panden en de huishoudens die in de nieuwe woningtransformaties zijn gaan wonen.
Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Transformaties in de woningvoorraad, vierde kwartaal 2022
De tabel geeft het (voorlopige) aantal woningtransformaties voor het vierde kwartaal van 2022 weer. De tabel geeft inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. De gegevens zijn uitgesplitst naar provincie, coropgebied, gemeentegrootte en de vier grootste gemeenten (G4).
Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Verkenning leegstandsmonitor op kwartaalbasis, 2022
Resultaten van een verkennend onderzoek naar administratieve leegstand op vier peilmomenten (1 januari, 1 april, 1 juni en 1 oktober 2022), waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar verschillende regionale niveaus (gemeente, provincie en landelijk) en naar verschillende gebruiksfuncties van vastgoed.

Vergunde tijdelijke woningen (2019 - 2022)
Deze tabel maakt inzichtelijk voor hoeveel tijdelijke woningen er een bouwvergunning is verleend door gemeenten in de periode 2019 tot en met 2022. De gegevens zijn uitgesplitst naar opdrachtgeverschap en doelgroep en beschikbaar voor Nederland totaal en op provincieniveau. Er is gebleken bij het samenstellen van de cijfers dat de cijfers naar provincie van 2021 in een eerdere publicatie verwisseld waren. Dat is bij deze publicatie hersteld.

Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2022
Tabel met de woningvoorraad in de regio Rotterdam op 1 januari 2022.
De woningvoorraad wordt uitgesplitst naar gemeente, eigendom (koopwoningen, huurwoningen in eigendom van woningcorporaties en huurwoningen in eigendom van overige verhuurders) en WOZ-klasse (2 klassen) op 1 januari 2022. Bekostigd door Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam.

Energie

Aardgasverbruik glastuinbouw in Nederland

Het verbruik van aardgas in de glastuinbouw verschilt tussen enerzijds de Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw van Wageningen Economisch Research (WEcR) en anderzijds de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die gebruikt worden in o.a. de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Dat is onwenselijk voor gebruikers. Het CBS heeft daarom in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) nader onderzoek gedaan naar het Nederlandse areaal glastuinbouw uit de Landbouwtelling (LBT), een basis voor de berekeningen van WEcR, en het aardgasverbruik van glastuinbouwvestigingen.

 

Balans vaste biomassa voor energie, 2021
Tabel met de binnenlandse productie, invoer, uitvoer en binnenlands verbruik van vaste biomassa voor energie in 2021. In de tabel worden verschillende soorten houtige en niet-houtige biomassa onderscheiden.

 

Grote batterijen voor opslag van elektriciteit, 2022
Tabel over opslagcapaciteit en vermogen van batterijen >1 MWh. Deze tabel bevat de eerste gegevens die het CBS heeft verzameld over batterijen die elektriciteit opslaan. Het gaat om voorlopige cijfers over 2022 betreffende het aantal projecten, de opslagcapaciteit en het vermogen van batterijen met een opslagcapaciteit > 1 MWh. CBS heeft deze tabel gemaakt als gevolg van een Europese afspraak om vanaf verslagjaar 2022 data te gaan verzamelen over batterijen.

 

Marktprijzen Energie, 2000-2022
In de tabel staan de lopende marktprijzen voor elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2. De cijfers over de lopende marktprijzen van elektriciteit, gas, steenkool, olie en CO2 zijn specifiek bedoeld voor de klimaat- en energieverkenning (KEV). De KEV (voorheen NEV) geeft jaarlijks de actuele feitenbasis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie en klimaat. Er zijn meerdere partijen betrokken bij het samenstellen van de KEV-publicatie, te weten: CBS, TNO, RVO, RIVM en PBL. Het samenstellen van de prijzen gaat in overleg met het PBL dat de prijzen gebruikt voor modelramingen.

 

Temperatuurcorrectie aardgasverbruik woningen 2019-2022
De publicatie geeft voor 2019, 2020 en 2021** en 2022* de temperatuur gecorrigeerde aardgasleveringen aan woningen. Deze tabel is een aanvulling op de eerder gepubliceerde tabel Aardgasverbruik per maand naar sector, 2019-2022. Deze aanvulling bevat alleen temperatuurgecorrigeerde aardgasleveringen voor woningen voor het gehele jaar (dus niet per maand). De cijfers voor 2022 hebben de status voorlopig. In juni 2023 volgt een update voor aardgasverbruik in woningen in de energiebalans. Deze aanvulling is gemaakt voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Landbouw en natuur

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare, 2021-2022
De tabellenset bevat gegevens over het aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden voor heel Nederland en voor de provincies voor de periode 2021 - 2022.

Bedrijven met melkvee, melkgeiten en melkschapen, 2000-2022
De tabellenset bevat gegevens over het aantal bedrijven met melkkoeien, melkgeiten en melkschapen ingedeeld naar grootteklasse op nationaal niveau. Daarnaast bevat de tabellenset cijfers over waterbuffels.

Structuurgegevens landbouw naar gemeente en klassenindeling, 2022
De tabellenset bevat gegevens over het aantal bedrijven met cultuurgrond naar gemeente en klassenindeling voor het jaar 2022. Daarnaast bevat de tabellenset gegevens over arealen van gewassen (akkerbouw, grasland, fruit en groenten open grond) en aantal dieren voor het jaar 2022.

Structuurgegevens landbouw gemeente Lochem, 2012 - 2022
De tabellenset bevat gegevens over de leeftijdsklasse van het bedrijfshoofd (voor het jaar 2022), informatie over opvolging (voor het jaar 2020), verbredingsactiviteiten (voor het jaar 2016 en 2020) en gegevens over mest en mineralen (voor de jaren 2012-2021) voor de gemeente Lochem.

Tuinbouwcijfers 2022
Het rapport en de tabellen bij het rapport over de economische prestaties van de keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Zaai-uien, poot-en plantuien (incl. sjalotten), naar gemeente, 2021-2022
De tabellenset bevat gegevens over het aantal bedrijven met zaaiuien en poot-en plantuien (incl. sjalotten) en het areaal van deze gewassen op gemeenteniveau voor de jaren 2021 en 2022.

 

Milieu

Dierlijke mest en mineralen 2022
Het CBS berekent jaarlijks de mestproductie en de excretie van stikstof en fosfaat van de Nederlandse veestapel. De mestproductie en mineralenexcretie worden berekend door excretiefactoren in kilogram per dier en per jaar te vermenigvuldigen met het aantal dieren in de Landbouwtelling. 

Materiaalefficiëntie economische sectoren
Om een goed beeld te krijgen van in welke sector grondstofbesparingswinst te behalen valt is het essentieel om de grondstof-, product-, en afvalstromen in beeld te krijgen. Zo kan de materiaalefficiëntie en -productiviteit per sector worden bepaald. Dit rapport brengt in kaart welke aanknopingspunten de Materiaalmonitor van het CBS biedt om beleid rondom het Circulair Materialenplan (CMP) te ondersteunen.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2023
De voorliggende rapportage is de eerste kwartaalrapportage van 2023. In hoofdstuk 2 is een prognose opgenomen van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel in het I&R-register op 1 april 2023.

 

Regio en ruimte

Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2023
Aantal inwoners, woningen en oppervlakte land betrokken bij gemeentelijke herindeling en grenscorrecties per 1 januari 2023. Vermeld wordt het aantal inwoners, het aantal woningen en het oppervlakte land betrokken bij nieuwvorming van een gemeente. Nieuwvorming vindt plaats door samenvoeging van gemeenten dan wel bij naamsverandering van een gemeente. Daarnaast wordt het aantal inwoners, woningen en het oppervlakte land vermeld wat bij een grenscorrectie tussen twee bestaande gemeenten is betrokken, waarbij slechts delen van gemeenten worden uitgewisseld.

Kerncijfers wijken en buurten 2020
In de StatLinepublicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB) zijn kerncijfers opgenomen over alle wijken en buurten in Nederland. Bij selectie van alle gemeenten, wijken en buurten tegelijk is downloaden van de cijfers vanuit StatLine niet mogelijk. Daarom kan hier een Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar worden gedownload.
De toelichtingen geven een overzicht van de inhoud van de StatLinetabel, voor welke peiljaren de verschillende variabelen beschikbaar zijn en de bij de tabel behorende toelichtingen.
Ieder kwartaal wordt deze tabel indien mogelijk geactualiseerd.

Kerncijfers wijken en buurten 2021
In de StatLinepublicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB) zijn kerncijfers opgenomen over alle wijken en buurten in Nederland. Bij selectie van alle gemeenten, wijken en buurten tegelijk is downloaden van de cijfers vanuit StatLine niet mogelijk. Daarom kan hier een Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar worden gedownload.
De toelichtingen geven een overzicht van de inhoud van de StatLinetabel, voor welke peiljaren de verschillende variabelen beschikbaar zijn en de bij de tabel behorende toelichtingen.
Ieder kwartaal wordt deze tabel indien mogelijk geactualiseerd.

Kerncijfers wijken en buurten 2022
In de StatLinepublicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB) zijn kerncijfers opgenomen over alle wijken en buurten in Nederland. Bij selectie van alle gemeenten, wijken en buurten tegelijk is downloaden van de cijfers vanuit StatLine niet mogelijk. Daarom kan hier een Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar worden gedownload.
De toelichtingen geven een overzicht van de inhoud van de StatLinetabel, voor welke peiljaren de verschillende variabelen beschikbaar zijn en de bij de tabel behorende toelichtingen.
Ieder kwartaal wordt deze tabel indien mogelijk geactualiseerd.

Statistische gegevens per INSPIRE vierkant 2021
Het betreft een publicatie voor de Volkstelling 2021, en bevat gegevens over alle in Nederland ingezeten personen op 1 januari 2021. Het betreft gegevens over het aantal inwoners, geslacht, leeftijd, werkzame personen, geboorteland en verhuizingen. De gebiedsindelingen betreffen vierkanten van 1 bij 1 kilometer volgens de INSPIRE-richtlijnen, de Europese indeling van vierkanten, gecoördineerd door Eurostat.

Statistische gegevens per vierkant en postcode 2022-2021-2020-2019
Productbeschrijving jaarpublicatie demografie, wonen, energie, inkomen, sociale zekerheid, dichtheid en nabijheid van voorzieningen naar vijf laagregionale indelingen; volledige postcode, postcode-5, numeriek deel van de postcode, vierkant 100 meter bij 100 meter en vierkant 500 meter bij 500 meter.

Woningen en inwoners binnen contouren MoNOVI, 2000-2021
De tabellen bevatten tijdreeksen van het aantal woningen en inwoners in de periode 2000-2021 binnen beleids-, veiligheids- en risicocontouren gekoppeld aan de doelen van de Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022.

5. Compendium voor de Leefomgeving

Overzicht updates kwartaal I 2023

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website die een zo compleet mogelijk beeld geeft van de actuele situatie van milieu, natuur en landschap, en van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. De publicatie omvat ongeveer 600 specifieke onderwerpen (indicatoren), waarvan het CBS er zo’n 300 bijhoudt.

Het Compendium voor de Leefomgeving komt voort uit het Milieu- en Natuurcompendium, de Monitor Nota Ruimte en de Ruimtemonitor. Het is een gezamenlijk product van het CBS, het Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen Universiteit en Researchcentrum en het RIVM.

In het afgelopen kwartaal zijn de volgende indicatoren bijgewerkt

Bouwen en wonen

Voor dit thema zijn in het afgelopen kwartaal geen nieuwe indicatoren gepubliceerd.

Energie

Voor dit thema zijn in het afgelopen kwartaal geen nieuwe indicatoren gepubliceerd.

Landbouw en natuur

Rode Lijst Indicator van zoetwater- en landfauna, 1995-2022
Rode Lijst Indicator, 1995-2022
Trend van dagvlinders, 1992-2022
Trend van libellen, 1850-2022
Trends van soorten van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, 1990-2021
Vliegperiode vlinders, 1992-2022, en libellen, 1999-2022
Watergebruik in de land- en tuinbouw, 2001-2021

Milieu

Ammoniakemissie door de land- en tuinbouw, 1990-2021
Emissies naar lucht door de land- en tuinbouw, 1990-2021
Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2021
Emissies naar lucht door wegverkeer, 2021
Emissies door de zeescheepvaart, 1990-2021
Fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) in lucht, 2009-2022
Omvang Milieudienstverlening en Voorbereiding tot recycling, 2000-2021
Overschrijding van kritische depositiewaarde in Natura 2000-gebieden 2005-2021
Roet in lucht, jaargemiddelde, 2007-2021
Stikstofdioxide in lucht, 1992-2022
Verschillen tussen CO2-emissietotalen verklaard, 1990-2021
Wegverkeer: volumeontwikkeling en milieudruk, 1990-2021
Winning en gebruik van water door de industrie, 1976-2021
Zwarte rook in lucht, jaargemiddelde, 1964-2015

Regio en ruimte

Infrastructuur, 2022
Kaart bodemgebruik van Nederland, 2017
Ruimte per inwoner, 1900-2017
Veranderingen bodemgebruik, 1996- 2017

6. Verschijnt binnenkort 

  • Kerncijfers Wijken en Buurten 2023
  • Nederland in cijfers 2023
  • Voorlopige oogstraming akkerbouw
  • Veestapels 2023
  • Weidegang.

7. Samenwerkingspartners en interessante links

Samenwerkingspartners

Brandweer | Emissieregistratie | Eurostat | Kadaster | Koninklijke Bibliotheek | Locatus | Ministerie van Binnenlandse Zaken | Ministerie van EZK | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Ministerie van LNV | Mulier Instituut | NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) | Planbureau voor de Leefomgeving | Prorail | Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | RIVM | Vektis | Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) | Vereniging van Statistiek en Onderzoek (VSO) | Wageningen University & Research

Interessante links

Cijfers circulaire economie
Compendium voor de leefomgeving
Detailcijfers emissies (ook per gemeente)
Dossier stikstof
Dossier broeikasgassen
Energie en Energievoorziening
Energietransitie
Eurostat regional yearbook
Informatie natuur, landschap en biodiversiteit
Maatregelen tegen stikstof
Nationaal Programma RES
Netwerk Ecologische Monitoring
Monitor Koopwoningmarkt
Monitor Koopwoningmarkt TU Delft
Publieke Dienstverlening op de Kaart - dataviewer
Regionale Energiestrategie

Colofon

De Nieuwsbrief Leefomgeving is een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en verschijnt 4 keer per jaar.

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u een vraag over de cijfers of publicaties? Neem dan per e-mail contact met ons op. Ook voor een abonnement op deze Nieuwsbrief kunt u ons mailen.