Aardgasverbruik glastuinbouw in Nederland

Het verbruik van aardgas in de glastuinbouw verschilt tussen enerzijds de Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw van Wageningen Economisch Research (WEcR) en anderzijds de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die gebruikt worden in o.a. de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Dat is onwenselijk voor gebruikers. Het CBS heeft daarom in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) nader onderzoek gedaan naar het Nederlandse areaal glastuinbouw uit de Landbouwtelling (LBT), een basis voor de berekeningen van WEcR, en het aardgasverbruik van glastuinbouwvestigingen.

Met het oog op het scherper in beeld brengen van het areaal glastuinbouw is tijdens de LBT 2022 voor het eerst gevraagd naar het adres van de kassen. Dat maakt het mogelijk om een relatie te leggen met geografische informatie over kassen uit o.a. de topografische kaart van Nederland. Desondanks bleken de opgegeven adressen niet voldoende om de kassen exact te lokaliseren. Met name bij de veel voorkomende situatie waar kassen van verschillende eigenaren naast elkaar liggen, zijn niet alle kassen op de topografische kaart te relateren aan een kaslocatie die is opgegeven in de LBT.

Op het schaalniveau van postcodegebieden is het wel mogelijk een relatie te leggen tussen het areaal uit de LBT en geografisch ingetekende kassen. In totaal beslaan kassen in Nederland volgens topografische gegevens 13,0 duizend hectare. De Landbouwtelling komt uit op 10,6 duizend hectare. Het grootste deel van het verschil bevindt zich in gebieden met veel glastuinbouw. Hier wordt mogelijk een deel van de kassen niet voor de teelt gebruikt (leegstand, andere activiteiten).

Het CBS beschikt over het aardgasverbruik van alle aansluitingen op het openbaar net in Nederland. Deze gegevens over 2021 heeft het CBS gekoppeld aan de gegevens uit de Gecombineerde opgave (GO) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het gaat hier om de uitvraag voor de Landbouwtelling en het CO2-sectorsysteem. Het resulterende aardgasverbruik is 3,9 miljard m3 in 2021, met een geschatte onzekerheid van 4 procent. Deze 3,9 miljard m3 komt overeen met eerdere statistieken van het CBS.

Het gevonden gasverbruik van 3,9 miljard m3 wijkt ruim 5 procent af van wat gepubliceerd is door WEcR (3,7 miljard m3) als voorlopig cijfer voor 2021. Om dat verschil te begrijpen is nader onderzoek nodig naar het aardgasverbruik per hectare naar type gewas en de sterk aan aardgas gerelateerde elektriciteitshuishouding van glastuinbouwbedrijven.