Woningen en inwoners binnen contouren MoNOVI, 2000-2021

© Hollandse Hoogte / Michiel Wijnbergh Fotografie
De tabellen bevatten tijdreeksen van het aantal woningen en inwoners in de periode 2000-2021 binnen beleids-, veiligheids- en risicocontouren gekoppeld aan de doelen van de Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022.

Ontwikkelingen zijn bepaald binnen contouren van de volgende onderwerpen vallend onder drie van de vier prioriteiten van de Nationale Omgevingsvisie.

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

- Kustfundament
- Rivierbed grote rivieren
- Reseveringsgebieden grote rivieren
- Woningbouw op ongunstige locaties
- Woningbouw nabij hoogspanningsleidingen

3. Sterke en gezonde steden en regio’s

- Wonen binnen bestaand bebouwd gebied
- Geluidhinder rondom Schiphol
- Woningbouw rondom Schiphol
- Geluidhinder en woningbouw rondom regionale luchthavens

4. Toekomstbestendgide ontwikkeling van het landelijk gebied

- Woningbouw in het Nationaal Natuurnetwerk

Deze berekeningen worden uitgevoerd in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.