Verkenning leegstandsmonitor op kwartaalbasis, 2022

Resultaten van een verkennend onderzoek naar administratieve leegstand op vier peilmomenten (1 januari, 1 april, 1 juni en 1 oktober 2022), waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar verschillende regionale niveaus (gemeente, provincie en landelijk) en naar verschillende gebruiksfuncties van vastgoed.

Er is sprake van administratieve leegstand van verblijfsobjecten uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) als er geen bewoning is volgens de Basisregistratie Personen (BRP), er geen bedrijvigheid is volgens het Handelsregister (HR) en geen (fiscaal) gebruik is volgens de Registratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Voor dit verkennende onderzoek is gebruik gemaakt van voorlopige bestanden.

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).