Zoekresultaten

30 resultaten voor keyword:arbeidsgehandicapten
30 resultaten voor keyword:arbeidsgehandicapten

Pagina 1 van 2

Niet-werkzame bevolking; arbeidsbelemmering door langdurige ziekte

Arbeidsbelemmering door langdurige ziekte, aandoening of handicap geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau, binding met arbeidsmarkt

Cijfers

Belemmerd bij het verkrijgen van werk

De mate waarin niet-werkenden door ziekte een belemmering ervaren bij het verkrijgen van werk, beschreven naar persoonskenmerken en binding met de arbeidsmarkt.

Publicaties

30 procent niet-werkenden door ziekte belemmerd

Bijna 4,2 miljoen personen van 15 tot 75 jaar hadden in 2018 geen betaald werk. Van alle personen zonder werk voelde ruim 1,2 miljoen zich door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd...

Artikelen

Arbeidsdeelname; arbeidsgehandicapten 2015-2017

Arbeidsdeelname, arbeidsgehandicapten geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

ESB-artikel: onderbenutting arbeidsgehandicapten

Onderbenutting komt vaker voor bij arbeidsgehandicapten dan bij anderen

Artikelen

ESB-artikel: Arbeidsgehandicapten in crisistijd

De arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten is tijdens de crisis harder gedaald dan onder overigen

Artikelen

Oudere mannen, deeltijdwerk en arbeidshandicap

Aandeel arbeidsgehandicapten naar geslacht, leeftijd en arbeidsduur, 2015.

Artikelen

Oudere mannen met deeltijdwerk hebben relatief vaak een arbeidshandicap

In beroepen waar relatief veel lichamelijk werk wordt verricht, zijn relatief veel mannen arbeidsgehandicapt.

Artikelen

Met arbeidshandicap vaak niet actief op arbeidsmarkt

Van de 25- tot 45-jarige arbeidsgehandicapten was 14% werkloos in 2015. Van de werkenden wil 1 op de 5 meer uren werken

Artikelen

Eén op de drie arbeidsgehandicapten heeft betaald werk

In 2013 had 14 procent van alle 15- tot 65-jarigen in Nederland – bijna 1,6 miljoen mensen – een arbeidshandicap. Zij hebben een langdurige ziekte, aandoening of handicap die hen belemmert bij het...

Artikelen
Artikelen

Grote groep arbeidsgehandicapten heeft geen werk

In 2009 gaf een kwart van de bevolking van 15 tot 65 jaar aan te kampen met een langdurige aandoening. Vier op de tien arbeidsgehandicapten had betaald werk.

Artikelen

Relatief veel re-integratietrajecten bij bijstandsgerechtigden met kinderen

Bijstandsgerechtigden met minderjarige kinderen hadden in de eerste helft van 2007 naar verhouding vaker een re-integratietraject dan huishoudens zonder kinderen.

Artikelen

Korter in de bijstand, makkelijker eruit

Eind 2005 telde Nederland ruim 300 duizend bijstandsgerechtigden. Een tiende van hen verliet de bijstand in de loop van 2006.

Artikelen

Derde vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft ernaar het percentage personen te vergroten dat na deelname aan een re-integratietraject binnen 24 maanden uitstroomt naar reguliere...

Artikelen

De inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2007

Artikelen

Eindrapport Sluitende aanpak 2006 (gemeentedomein)

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes...

Artikelen

Arbeidsgehandicapten 2006

De monitor Arbeidsgehandicapten 2006 bevat de meest recente informatie over personen met een langdurige aandoening, die belemmerd worden in het uitvoeren dan wel verkrijgen van werk; de...

Artikelen

Werkvoorzieningen en zorg in 2005

Deze tabellenset beschrijft personen met een AWBZ-indicatie in 2005 en personen met een werkvoorziening in 2005. Speciale aandacht is er voor personen met zowel een AWBZ-indicatie als een...

Artikelen
Publicaties

Het ziekteverzuim van arbeidsgehandicapten

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2005

Artikelen