Arbeidsgehandicapten minder actief op arbeidsmarkt

In 2005 gaf een op de zes mensen aan door een langdurige aandoening, ziekte of handicap belemmerd te worden in het uitvoeren of vinden van betaald werk. Dat zijn bijna 1,8 miljoen arbeidsgehandicapten. Sinds 2002 is het aandeel arbeidsgehandicapten dat werkt of actief zoekt naar een baan afgenomen.

Arbeidsparticipatie daalt

Van de arbeidsgehandicapten was slechts 44 procent in 2005 actief op de arbeidsmarkt. De arbeidsparticipatie van alle personen van 15–64 jaar was met bijna 68 procent aanzienlijk hoger. Terwijl de bruto arbeidsparticipatie, het percentage werkenden en werklozen samen, onder alle 15–64-jarigen in de periode 2002–2005 nagenoeg gelijk bleef, nam deze onder arbeidsgehandicapten af van 47 tot 44 procent.

Bruto arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten

Bruto arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten

Meer mensen die willen werken

Tegenover de daling van de arbeidsparticipatie staat een stijging van het aandeel arbeidsgehandicapten dat wel wil werken maar niet actief een baan zoekt. In 2005 ging het om 9 procent van de arbeidsgehandicapten. Omdat zij niet actief zoeken naar betaald werk worden zij niet tot de werklozen gerekend. In 2002 ging het nog om 7 procent van de arbeidsgehandicapten.

Zes op de tien arbeidsgehandicapten 45-plus

In 2005 waren zes op de tien arbeidsgehandicapten 45–64 jaar, tegen vier op de tien bij de totale bevolking. De groep arbeidsgehandicapten vergrijst echter in hetzelfde tempo als de gehele bevolking en het aandeel arbeidsgehandicapten per leeftijdsgroep is zeer stabiel. Om die reden is de afgenomen participatie van arbeidsgehandicapten niet te verklaren uit de vergrijzing.

Participatie oudere arbeidsgehandicapten stabiel

De arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten van 45–64 jaar is tussen 2002 en 2005 vrijwel gelijk gebleven. Onder de totale bevolking van die leeftijd is de participatie daarentegen juist gestegen, vooral omdat vrouwen vaker werken.

Bruto arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten naar leeftijd

Bruto arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten naar leeftijd

Bij de arbeidsgehandicapten tot 45 jaar daalde de arbeidsparticipatie in de periode 2002–2005. Zij behoorden vaker niet tot de beroepsbevolking. Vooral in deze leeftijdsgroep kwamen meer arbeidsgehandicapten voor die wel een baan van 12 uur of meer wilden, maar die daar niet recent naar op zoek zijn geweest.

Hendrika Lautenbach

Bron: StatLine, Profiel arbeidsgehandicapten