Derde vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft ernaar het percentage personen te vergroten dat na deelname aan een re-integratietraject binnen 24 maanden uitstroomt naar reguliere arbeid. Om dit te meten heeft SZW in 2005 opdracht gegeven een nulmeting uit te voeren. Na twee vervolgmetingen geeft deze publicatie de voorlopige uitkomsten voor de derde vervolgmeting. De tabellen zijn voorzien van een beknopte toelichting op de gebruikte methoden en begrippen.