Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder werknemers was in het derde kwartaal van 2023 4,8 procent. Dat wil zeggen dat 48 van de duizend te werken dagen werden verzuimd wegens ziekte. Net als in het eerste in de eerste twee kwartalen van dit jaar was het verzuim lager dan een jaar eerder.

Verzuim in meeste bedrijfstakken lager

In de meeste bedrijfstakken was het ziekteverzuim in het derde kwartaal lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022. In de landbouw nam het ziekteverzuim nog wel toe, van 3,1 naar 3,7 procent. In de bedrijfstak vervoer en opslag nam het verzuim toe van 5,8 naar 6,0 procent. In de delfstoffenwinning (4,3 procent) en de financiële dienstverlening (3,1 procent) nam het ziekteverzuim ook nog licht toe. Het ziekteverzuim nam het meest af in de cultuur, sport en recreatie, daar daalde het verzuim van 4,8 procent naar 4,1 procent. Ondanks de toename verzuimden ook dit kwartaal werknemers van financiële instellingen (3,1 procent) het minst.

Kleinste bedrijven kennen laagste verzuimcijfers

Het ziekteverzuim is traditiegetrouw het laagst bij de kleinste bedrijven. Bij alle bedrijfsgrootte nam het verzuim met 0,2 procentpunt af ten opzichte van het zelfde kwartaal een jaar eerder. Bij bedrijven met minder dan 10 werknemers kwam het verzuim op 2,6 procent. Bij de middelgrote bedrijven lag het verzuim met 4,3 procent iets hoger. Bedrijven met 100 werknemers of meer hadden een ziekteverzuimpercentage van 5,5 procent.

Verzuimklachten

Naast de gegevens die het CBS krijgt van werkgevers, zijn er ook uitkomsten van werknemers, afkomstig uit de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.
Verreweg de meest voorkomende klacht waarmee werknemers verzuimen is een virusinfectie als griep of verkoudheid. In 2022 verzuimden bijna 6 op de 10 werknemers in de voorafgaande twaalf maanden wel eens. Griep of verkoudheid waren voor 64 procent van die verzuimers de aanleiding voor de meest recente ziekmelding. Van de overige verzuimklachten werden psychische klachten, overspannenheid en burn-out het vaakst genoemd (7 procent van de verzuimers).

Belangrijkste klacht bij laatste verzuim van werknemers, 2022
Klachten (% werknemers 15 tot 75 jaar)
Griep, verkoudheid of
andere virusinfectie
63,6
Psychische klachten,
overspannenheid,
burn-out
6,7
Hoofdpijn3,6
Klachten buik,
maag of darmen
3,6
Rugklachten3,2
Klachten heup,
benen, knieën,
voeten
2,9
Klachten nek,
schouders, armen,
polsen, handen
2,8
Vermoeidheid of
concentratieproblemen
1,9
Klachten luchtwegen1,3
Klachten hart-
en vaatstelsel
1,0
Klachten oren of ogen0,7
Huidklachten0,3
Overige klachten8,5
Bron: CBS, TNO (NEA)

Werkgerelateerd verzuim

Volgens iets meer dan 1 op de 5 werknemers die verzuimden, waren de klachten bij het laatste verzuim geheel of gedeeltelijk te wijten aan het werk. Daarbij noemden ze een (te) hoge werkdruk het vaakst als oorzaak voor de klachten. Ook besmetting op het werk en – in mindere mate – lichamelijk te zwaar werk zijn veelgenoemde redenen.

Belangrijkste reden voor werkgerelateerde verzuimklachten bij werknemers, 2022
Reden verzuim (% werknemers 15 tot 75 jaar)
Te hoge werkdruk28,6
Besmetting op
het werk
21,8
Lichamelijk te
zwaar werk
10,6
Lang dezelfde
bewegingen doen
5,4
Lang achter de
computer werken
5,2
Ruzie, conflict of
grensoverschrijdend gedrag
4,9
Emotioneel te
zwaar werk
4,6
Arbeidsongeval
of ongeluk
2,6
Slechte fysieke
werkomstandigheden
(bijv. klimaat, geluid, giftige stoffen)
1,6
Iets anders14,6
Bron: CBS, TNO (NEA)

Cijfers op StatLine: Ziekteverzuimpercentage, bedrijfstak en bedrijfsgrootte; Ziekteverzuim volgens werknemers; Ziekteverzuim volgens werknemers, beroep; Ziekteverzuim volgens werknemers, geslacht en leeftijd; Ziekteverzuim volgens werknemers, migratieachtergrond en onderwijsniveau; Ziekteverzuim volgens werknemers, bedrijfstak en bedrijfsgrootte.