Ontwikkeling cao-lonen

In het tweede kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 2,2 procent toegenomen. Dat is gelijk aan de loonontwikkeling over het vierde kwartaal van 2018.  

 

De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen met 2,8 procent in het tweede kwartaal van 2019. Sinds het begin van 2016 ligt de stijging van de contractuele loonkosten boven die van de cao-lonen. In 2019 komt dit doordat de werkgevers meer bijdragen aan WW-(Algemeen werkloosheidsfonds)- en WAO/WIA-(basis)-premies. Bij de overheid kwam dit ook door de gestegen werkgeversbijdrage in pensioenpremies (ABP).

 

Van alle drie de sectoren namen bij de gesubsidieerde sector de lonen in het tweede kwartaal van 2019 het meest toe met 2,3 procent. De loonstijging bij de particuliere bedrijven en de sector overheid was in het tweede kwartaal 2,2 procent. Vorig jaar stegen de lonen bij de sector overheid nog het meest (2,4 procent) en namen de lonen het minst toe in de gesubsidieerde sector (1,6 procent).

Tussen 2010 en het tweede kwartaal van 2019 stegen de cao-lonen het meest bij de particuliere bedrijven (14 procent). In de gesubsidieerde sector was de cao-loonontwikkeling in dezelfde periode 13,4 procent en bij de overheid 12,8 procent.

Tot 2016 liepen de ontwikkelingen voor de drie sectoren meer uiteen. Tijdens de economische recessie werd bij veel overheidscao’s de nullijn gehanteerd, waardoor de loonontwikkeling in de sector overheid achterbleef. Na het afsluiten van een Centraal Akkoord volgde vanaf 2015 een inhaalslag.

Het voorlopige cijfer over het tweede kwartaal van 2019 is gebaseerd op 76 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Ongeveer 8 op de 10 werknemers vallen onder een cao.

Cao-lonen, definitieve cijfers 2018

In 2018 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 2 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Deze toename is hoger dan die van 2017 (1,4 procent).

Cao-lonen in de onderwijs het meest toegenomen

Op het niveau van de bedrijfstakken deden in 2018 de hoogste cao-loonstijgingen zich voor in het onderwijs (2,8 procent), waterbedrijven en afvalbeheer (2,7 procent) en in de verhuur van en handel in onroerend goed (2,6 procent). In het onderwijs zijn bij de docenten in de cao primair onderwijs de lonen verhoogd om het salarisverschil te verkleinen met de docenten in het voortgezet onderwijs. Bij de andere bedrijfstakken komt dit voornamelijk door hogere loonsverhogingen bij grote cao’s.

De laagste loonstijging bij de bedrijfstakken was in de financiële dienstverlening. De lonen stegen in 2018 bij deze bedrijfstak met 1,3 procent.

Cijfers op StatLine: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur