Ontwikkeling cao-lonen

In het eerste kwartaal van 2022 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 2,4 procent toegenomen. Daarmee is de stijging groter dan die van alle kwartalen van 2021. De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen in het eerste kwartaal met 2,3 procent, deze ontwikkeling is iets lager dan die van de cao-lonen. Dit komt onder andere doordat de werkgeverspremie voor de ziektekosten met ingang van 2022 gedaald is naar 6,75 procent.

Bij de drie onderscheiden sectoren nam de cao-loonontwikkeling bij de sector overheid in het eerste kwartaal het minst toe, namelijk met 0,8 procent. Bij de sector particuliere bedrijven en gesubsidieerde instellingen stegen de lonen respectievelijk met 2,6 en 3,1 procent. In het eerste kwartaal van 2021 behoorde de sector overheid nog bij de sectoren met de hoogste loonstijging (2,7 procent).

Tussen 2010 en het eerste kwartaal van 2022 namen de cao-lonen het meest toe bij de gesubsidieerde instellingen (23,5 procent). Bij de sector particuliere bedrijven stegen de lonen in deze periode met 22,6 procent en bij de sector overheid met 20,7 procent.

Het voorlopige cijfer over het eerste kwartaal van 2022 is gebaseerd op 83 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Ongeveer 8 op de 10 werknemers vallen onder een cao. 

Cao-lonen, definitieve cijfers 2020

In 2020 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 2,9 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is hoger dan die van 2019 (2,5 procent).

Op het niveau van de bedrijfstakken deden in 2020 de hoogste cao-loonstijgingen zich voor in de industrie en de bouwnijverheid (elk 3,7 procent).
Dit komt voornamelijk door de loonsverhogingen in de twee metaalcao’s, die al waren afgesproken voordat de coronacrisis begon. Het deel technische installatie- en isolatiebedrijf van één van deze metaalcao’s is mede verantwoordelijk voor de hoge loonontwikkeling in de bedrijfstak bouwnijverheid.
De laagste loonstijging bij de bedrijfstakken was in de landbouw, bosbouw en visserij. In 2020 stegen de lonen in deze bedrijfstak met 1,3 procent.

Cijfers op StatLine: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur