Ontwikkeling cao-lonen

In het vierde kwartaal van 2018 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 2,3 procent toegenomen. Dat is de grootste stijging na 2009. In 2018 komt hiermee de toename van de cao-lonen uit op 2 procent.

De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen met 2,8 procent in het vierde kwartaal van 2018. Sinds het begin van 2016 ligt de stijging van de contractuele loonkosten weer boven die van de cao-lonen. In 2018 komt dit door de verhoging van de werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet en doordat de werkgevers meer bijdragen aan WAO-en WW-premies. Bij de overheid kwam dit ook door de gestegen werkgeversbijdrage in pensioenpremies (ABP).

Van alle drie de sectoren namen bij de sector overheid de lonen in het vierde kwartaal van 2018 het meest toe met 3,2 procent. De loonstijging bij de particuliere bedrijven en de gesubsidieerde sector was in het vierde kwartaal respectievelijk 2,1 en 2 procent.

Het voorlopige cijfer over het vierde kwartaal van 2018 is gebaseerd op 93 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Ongeveer 8 van elke 10 werknemers vallen onder een cao.

Cao-lonen, definitieve cijfers 2017

In 2017 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 1,4 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Deze toename is lager dan die van het jaar daarvoor (1,8 procent).

Cao-lonen in de landbouw het meest toegenomen

Op het niveau van de bedrijfstakken deden de hoogste cao-loonstijgingen zich in 2017 voor in de landbouw (2,3 procent) en in de bouwnijverheid (2 procent). In deze bedrijfstakken komt dit voornamelijk door hogere loonsverhogingen in de cao’s glastuinbouw, dierhouderijen en in de cao metaal en technische bedrijfstakken (gedeelte technisch installatie- en isolatiebedrijf). In 2015 en 2016 behoorde de landbouw nog tot de bedrijfstakken met de laagste loonontwikkeling.

In het onderwijs bleven de lonen gelijk en in de verhuur en handel van onroerend goed namen de lonen in 2017 zelfs af met 1,8 procent. Bij deze bedrijfstakken komt dit vooral door het uitblijven van nieuwe cao-akkoorden bij grote cao’s. De daling in de verhuur en handel van onroerend goed wordt veroorzaakt door het afvoeren van een éénmalige beloning uit het vorige akkoord van een zwaarwegende cao.

Cijfers op StatLine: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur