Ontwikkeling cao-lonen

In het eerste kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 2,2 procent toegenomen. Dat is gelijk aan de loonontwikkeling over het laatste halfjaar van 2018.

De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen met 2,6 procent in het eerste kwartaal van 2019. Sinds het begin van 2016 ligt de stijging van de contractuele loonkosten boven die van de cao-lonen. In 2019 komt dit doordat de werkgevers meer bijdragen aan WW-(Algemeen werkloosheidsfonds) en WAO/WIA-(basis)-premies. Bij de overheid kwam dit ook door de gestegen werkgeversbijdrage in pensioenpremies (ABP).

Van alle drie de sectoren namen bij de gesubsidieerde sector de lonen in het eerste kwartaal van 2019 het meest toe met 2,3 procent. De loonstijging bij de particuliere bedrijven en de sector overheid was in het eerste kwartaal respectievelijk 2,2 en 1,8 procent. Vorig jaar stegen de lonen bij de sector overheid nog het meest (2,5 procent) en namen de lonen het minst toe in de gesubsidieerde sector.

Cao-lonen, definitieve cijfers 2017

In 2017 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 1,4 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Deze toename is lager dan die van het jaar daarvoor (1,8 procent).

Cao-lonen in de landbouw het meest toegenomen

Op het niveau van de bedrijfstakken deden de hoogste cao-loonstijgingen zich in 2017 voor in de landbouw (2,3 procent) en in de bouwnijverheid (2 procent). In deze bedrijfstakken komt dit voornamelijk door hogere loonsverhogingen in de cao’s glastuinbouw, dierhouderijen en in de cao metaal en technische bedrijfstakken (gedeelte technisch installatie- en isolatiebedrijf). In 2015 en 2016 behoorde de landbouw nog tot de bedrijfstakken met de laagste loonontwikkeling.

In het onderwijs bleven de lonen gelijk en in de verhuur en handel van onroerend goed namen de lonen in 2017 zelfs af met 1,8 procent. Bij deze bedrijfstakken komt dit vooral door het uitblijven van nieuwe cao-akkoorden bij grote cao’s. De daling in de verhuur en handel van onroerend goed wordt veroorzaakt door het afvoeren van een éénmalige beloning uit het vorige akkoord van een zwaarwegende cao.

Cijfers op StatLine: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur