Ontwikkeling cao-lonen

In het eerste kwartaal van 2021 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 2,4 procent toegenomen. Daarmee is de ontwikkeling minder dan die in het vorige kwartaal. De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen in het eerste kwartaal met 2,7 procent, deze ontwikkeling lag dus hoger dan die van de cao-lonen. In 2021 werd de premie Zorgverzekeringswet (ZVW) verhoogd, evenals de WAO/WIA-(basis)-premie. Ook is de werkgeverspremie pensioen per saldo gestegen.

Bij de drie onderscheiden sectoren nam de cao-loonontwikkeling bij de gesubsidieerde instellingen het meest toe, namelijk met 2,6 procent. Bij de sector particuliere bedrijven stegen de lonen met 2,3 procent het minst. Bij de overheid zijn voor de eerste drie maanden van het jaar nog geen ontwikkelingen bekend. In deze sector zijn bij het merendeel van de cao’s nog geen nieuwe akkoorden afgesloten. Vorig jaar, in het eerste kwartaal van 2020, stegen de lonen bij de overheid het meest van alle sectoren (3,4 procent). Bij de gesubsidieerde instellingen namen de lonen het minst toe (2,6 procent).

Tussen 2010 en het eerste kwartaal van 2021 ging de stijging van de cao-lonen bij de sectoren gesubsidieerde instellingen en particuliere bedrijven gelijk op (19,7 procent). Over de ontwikkeling van de overheids-cao's in deze periode zijn nog geen gegevens bekend, zie hierboven.

Het voorlopige cijfer over het eerste kwartaal van 2021 is gebaseerd op 66 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Daarmee was een kleiner deel van de cao’s afgesloten dan gebruikelijk is voor deze tijd van het jaar. Ongeveer 8 op de 10 werknemers vallen onder een cao.

Cao-lonen, definitieve cijfers 2019

In 2019 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 2,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is hoger dan die van 2018 (2,0 procent).

Op het niveau van de bedrijfstakken deden in 2019 de hoogste cao-loonstijgingen zich voor in de zorg, horeca en de waterbedrijven en afvalbeheer (elk 3,1 procent).

Niet alleen de hogere loonontwikkeling speelde daarbij een rol. In juli 2019 is de leeftijdsgrens van het wettelijk minimumloon voor volwassenen verschoven van 22 jaar naar 21 jaar. Dit heeft in 2019 voor de cao’s in de horeca en de zorg een licht verhogend effect gehad op de loonstijging in deze bedrijfstakken.

De laagste loonstijging bij de bedrijfstakken was in de Informatie en communicatie. In 2019 stegen de lonen in deze bedrijfstak met 1,4 procent.

Cijfers op StatLine: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur