Ontwikkeling cao-lonen

In het derde kwartaal van 2021 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 2,0 procent toegenomen. Daarmee is de ontwikkeling lager dan die in het vorige kwartaal. De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen in het derde kwartaal met 2,4 procent, deze ontwikkeling lag dus hoger dan die van de cao-lonen. In 2021 werd de premie Zorgverzekeringswet (ZVW) verhoogd, evenals de WAO/WIA-(basis)-premie. Ook is de werkgeverspremie pensioen per saldo gestegen.

Bij de drie onderscheiden sectoren nam de cao-loonontwikkeling bij de gesubsidieerde instellingen het meest toe, namelijk met 2,5 procent. Bij de sector particuliere bedrijven stegen de lonen met 1,9 procent het minst. Bij de overheid zijn voor 2021 nog geen ontwikkelingen bekend. In deze sector zijn bij het merendeel van de cao’s nog geen nieuwe akkoorden afgesloten. Vorig jaar, in het derde kwartaal van 2020, stegen de lonen bij de overheid het meest van alle sectoren (3,2 procent). Bij de particuliere bedrijven namen toen de lonen het minst toe (2,9 procent).

Tussen 2010 en het derde kwartaal van 2021 stegen de cao-lonen het meest bij de gesubsidieerde instellingen (21,6 procent). Bij de sector particuliere bedrijven namen de lonen in deze periode toe met 20,8 procent. Over de ontwikkeling van de overheids-cao's in deze periode zijn nog geen gegevens bekend, zie hierboven.

Het voorlopige cijfer over het derde kwartaal van 2021 is gebaseerd op 75 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Ongeveer 8 op de 10 werknemers vallen onder een cao.

Cao-lonen, definitieve cijfers 2020

In 2020 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 2,9 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is hoger dan die van 2019 (2,5 procent).

Op het niveau van de bedrijfstakken deden in 2020 de hoogste cao-loonstijgingen zich voor in de industrie en de bouwnijverheid (elk 3,7 procent).
Dit komt voornamelijk door de loonsverhogingen in de twee metaalcao’s, die al waren afgesproken voordat de coronacrisis begon. Het deel technische installatie- en isolatiebedrijf van één van deze metaalcao’s is mede verantwoordelijk voor de hoge loonontwikkeling in de bedrijfstak bouwnijverheid.
De laagste loonstijging bij de bedrijfstakken was in de landbouw, bosbouw en visserij. In 2020 stegen de lonen in deze bedrijfstak met 1,3 procent.
 

Cijfers op StatLine: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur